dnes je 7.12.2022

Input:

Analytická evidencia k účtom nerozdeleného zisku a neuhradenej straty minulých rokov

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.336 Analytická evidencia k účtom nerozdeleného zisku a neuhradenej straty minulých rokov

Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

Analytické účty sú vytvorené v zmysle §4 postupov účtovania “Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom“ s ohľadom na potreby riadenia a kontroly účtovnej jednotky.

Základom pre tvorbu analytických účtov je §4 postupov účtovania pre podnikateľov, podľa ktorého pri tvorbe účtového rozvrhu účtovná jednotka zohľadňovala nasledovné hľadiská:

  1. členenie majetku podľa druhu a miesta umiestnenia,
  2. členenie majetku podľa doby použiteľnosti,
  3. členenie pohľadávok a záväzkov podľa doby splatnosti,
  4. členenie podľa rovnorodých skupín dlžníkov,
  5. členenie podľa rovnorodých skupín veriteľov,
  6. členenie podľa jednotlivých mien,
  7. členenie podľa položiek účtovnej závierky,
  8. členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých