dnes je 3.12.2020

Input:

Čo musí obsahovať súhrnný výkaz od roku 2020

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.35 Čo musí obsahovať súhrnný výkaz od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., novelizuje aj § 80 ods. 4. Jedná sa o legislatívno - technickú úpravu. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície smernice 2018/1910 a nadobudnutie účinnosti ustanovenia § 48c zákona o DPH.

Súhrnný výkaz musí obsahovať identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz. Ďalšie náležitosti ktoré musí obsahovať sa týkajú tovarov a služieb pri ktorých je platiteľ povinný podávať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz musí obsahovať identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne pri dodaní tovaru oslobodeného od dane ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Ďalej musí obsahovať aj identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru zodpovedajúcu základu dane. Základom dane pri premiestnení tovaru je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. To sa týka dodania tovaru, ktorý premiestnil – oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania, ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane. V prípade oslobodenia od dane tovaru pri trojstrannom obchode ak sa zúčastnil na ňom ako prvý odberateľ, musí súhrnný výkaz obsahovať identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi. Ako aj pri dodaní služby musí obsahovať identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb. Od 1. januára 2020 sa pridáva, že súhrnný výkaz musí obsahovať pri odoslaní alebo preprave tovaru v režime call-off stock identifikačné číslo pre daň