dnes je 24.7.2021

Input:

COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností počas 2. vlny pandémie

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.125 COVID-19 – Dotácia nájomcom nehnuteľností počas 2. vlny pandémie

Ing. Dušan Preisinger

Súčasťou foriem podpory, ktorých cieľom je zmierniť ekonomické dopady pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty je aj poskytovanie dotácie nájomcom nehnuteľností, ktorí, na základe prijatých opatrení, zaznamenali výrazný pokles tržieb a v mnohých prípadoch úplné prerušenie podnikateľských aktivít z dôvodu zatvorenia svojich prevádzok. Súčasne však, na základe zmluvy s prenajímateľom, boli povinní platiť nájomné. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov. Z dôvodu prepuknutia 2. vlny pandémie majú maloobchodné prevádzky a prevádzky realizujúce svoje aktivity v službách opäť obmedzené svoje aktivity z dôvodu zákazu prístupu verejnosti, ale aj povinným zatvorením svojich prevádzok a z toho vyplývajúcej straty tržieb, ktoré sú zdrojom splácania nájomného.

Cieľom zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií na úhradu nájomného a súčasne vytvoriť priestor pre kompenzáciu finančných strát, ktoré sú priamymi, alebo nepriamymi následkami mimoriadnej situácie, núdzového, prípadne výnimočného stavu. Rozširuje sa možnosť pre tých žiadateľov dotácie, ktorí, na základe nájomnej zmluvy, prípadne obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ktorým vzniklo právo užívať predmet nájmu najneskôr od 1. 8. 2020 pre žiadosti predkladané v prípade vyhlásenia výziev po 15. 12. 2020. Príjemcom tejto podpory môže byť fyzická osoba – nepodnikateľ; fyzická osoba – podnikateľ; právnická osoba; obce, mestá a VÚC; štátne a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú prenajímateľom.

Naďalej platí ustanovenie, že ide o dotáciu na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré má prenajímateľ podľa nájomnej zmluvy nárok. Predmetom nájmu je miestnosť, jej časť, prípadne súbor miestností , ktoré sú na základe rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako bývanie. To znamená, že nájomca v nich predáva tovar, alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom. Dotácia sa týka aj nájmu za obslužné a skladové priestory, ktoré súvisia s podnikateľskými aktivitami, ako aj za trhové miesto. Naďalej platí, že dotácia je určená len na nájomné za tieto priestory (za užívanie predmetnej nehnuteľnosti). Ostatné platby, ktoré sú súčasťou nájomnej zmluvy --> náklady za energie a iné prevádzkové náklady naďalej nebudú súčasťou dotácie. Nájomca je povinný prenajímateľovi tieto náklady uhradiť. Ak ich nie je možné samostatne kvantifikovať, ako oprávnené náklady sa uplatní 5 % z výšky nájomného. Dotácia teda bude poskytnutá z hodnoty nájomného zníženej o tieto náklady. Pre určenie výšky dotácie sa aj v rámci 2. vlny pandémie musí zohľadňovať tzv. obratová zložka --> výška nájomného sa neurčuje podľa hodnoty obratu.

Zmenili sa termíny uplatňované v § 13c:

  • ods. 3 --> Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo po 31. 8. 2020, sa na účely dotácie na nájomné neprihliada (nahradil sa termín po 12. 3. 2020);

  • ods. 16 --> Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného podľa odseku 6 a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi. Nájomca môže neuhradené nájomné podľa prvej vety uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, (vkladá sa text „najneskôr však od 1. apríla 2021”) ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020 (nahradil sa termín pred 1. februárom 2020);

  • ods. 18 --> totožné zmeny ako v ods. 16.

Za § 13c sa vkladá § 13d: Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2020:

„Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia do 30. novembra 2020, sa vzťahujú predpisy v znení účinnom do 30. novembra 2020. Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného do 30. novembra 2020, sa vzťahujú predpisy v znení účinnom do 30. novembra 2020”.

Na dotáciu majú nárok podnikateľské subjekty, ktoré mali obmedzené aktivity na základe opatrení orgánov štátnej správy, v oblasti verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení, MŠVVaŠ SR, uzneseniami vlády SR, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, subjekty podstatne obmedzené