dnes je 13.8.2020

Input:

COVID-19 - Finančná podpora odvetviu cestovný ruch

6.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.103 COVID-19 – Finančná podpora odvetviu cestovný ruch

Ing. Dušan Preisinger

Cestovný ruch a s ním súvisiace služby je možné zaradiť medzi tie odvetvia, ktoré najviac, z hľadiska finančných tokov a celkovej ekonomickej stability, zaznamenali najvyšší dopad koronavírusu. Podľa odhadov sa predpokladá, že hotelové zariadenia a reštaurácie budú mať v tomto roku, v porovnaní s predchádzajúcim, nižšie príjmy o 50 % a cestovné kancelárie o 70 %. Podnikateľské subjekty, ktoré realizujú svoje aktivity v cestovnom ruchu sa dostali do vážnych problémov s likviditou (nemajú rezervácie a súčasne klienti žiadajú o vrátenie peňazí za zrušené zájazdy). Významným faktorom, z toho vyplývajúcej finančnej nestability je, že až takmer 90 % firiem podnikajúcich v tomto segmente sú malé a stredné podniky (MSP). Ide o subjekty, ktoré sú pri výraznom poklese tržieb najzraniteľnejšie.

Jedným z programov, ktoré boli a sú zamerané na zmiernenie dopadov COVID-19 (opatrenia č. 2 až č. 8, ktorých cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti vyplývajúcu z poklesu tržieb, podpora najmä živnostníkov a MSP formou špecifických strednodobých antikorona úverov, podpora poskytovania týchto úverov antikorona zárukami, dotácie nájomcom zatvorených prevádzok) je aj významná ďalšia forma podpory. Ide o podporu podnikateľských subjektov v aktivitách orientovaných na cestovný ruch. Ide o návrh programu „Antivírus cestovný ruch”, ktorý je zameraný na zvýšenie likvidity týchto podnikateľských subjektov. Jednou z foriem pomoci, ktorú poskytne Európsky investičný fond, je zníženie DPH na stravovacie služby, vybrané druhy potravín a nápojov. Súčasťou reštartu aktivít v oblasti cestovného ruchu bude aj príspevok na rekreáciu v slovenských rekreačných zariadeniach. Vrátane finančnej podpory z rozpočtu verejnej správy pri prenájme súkromných izieb v rodinných domoch s kapacitou do 10 lôžok vo vidieckych turistických oblastiach Slovenska.

V roku 2019 sa zvýšil medziročný prírastok turistov (podľa štatistických údajov) o 22 % a počet prenocovaní o 21 %. Výrazne sa teda zvýšil nielen počet návštevníkov, ale aj počet prenocovaní. Dôležité je, že 67 % návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v SR boli domáci návštevníci. Zvýšil sa tiež počet nocí strávených v týchto ubytovacích zariadeniach. Dôležité je, z hľadiska regionálnych finančných tokov, že návštevnosť a aktivity v cestovnom ruchu sa v roku 2019 zvýšili vo všetkých krajoch. Zvýšil sa tiež počet ubytovacích zariadení, ubytovacích izieb a ubytovacích lôžok.

Je však dôležité, v akej ekonomickej pozícii je odvetvie cestovného ruchu. Ide o základné parametre jeho ekonomickej a finančnej stability. Na jednej strane ide o rast návštevnosti, využitie ubytovacích a stravovacích kapacít, na druhej strane sú ekonomické ukazovatele. Je potrebné zdôrazniť, že hodnoty uvedené za odvetvie cestovného ruchu sú agregované. Na základe štatisticky významnej vzorky podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu. Môžu poskytnúť základné informácie o finančnej pozícii firmy, ktorá realizuje svoje aktivity v tomto odvetví. Ide nielen o komparáciu (porovnanie) jednotlivých finančných ukazovateľov. Ide o individuálne hodnoty. Dôležitý je ich vývoj (štruktúra aktív, miera finančnej závislosti, úroveň obrátkovosti aktív v tržbách a miera úverovej zaťaženosti a ďalšie ukazovatele finančnej stability).

Rok 2019 je možné, z hľadiska ekonomickej pozície odvetvia, považovať za stabilný. S potenciálom udržateľného rastu v roku 2020. Je logické, že z dôvodu koronavírusu ide o odvetvie,