dnes je 13.8.2020

Input:

COVID-19 - Nástroje podpory cestovného ruchu

8.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.104 COVID-19 – Nástroje podpory cestovného ruchu

Ing. Dušan Preisinger

Cieľom finančnej podpory v rámci programu „Antivírus cestovný ruch” je čiastočne zmierniť dopady finančnej stability subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu. Je reakciou najmä na výrazný pokles likvidity, ktorý je zapríčinený poklesom tržieb. Cestovný ruch patrí medzi odvetvia, ktoré vykazujú nadpriemerný podiel fixných aktív na aktívach. Sú teda závislé na miere ich zhodnotenia v tržbách – aby odpisy, ktoré sú súčasťou cenovej kalkulácie, boli aj reálnou súčasťou cash flow. Ide o podporu, ktorá je zameraná na uspokojenie navrhnutých finančných nárokov na náhradu škody, ktorej príčinou bol koronavírus (cestovný ruch je odvetvie, ktoré bolo najviac postihnuté povinným zatvorením prevádzok súvisiaceho s vyhlásením núdzového stavu). Jednotlivé formy štátnej pomoci poskytujú členským štátom EÚ flexibilitu pri uplatnení podporných schém. Medzi významné patria záručné schémy, ktoré sa týkajú cestovných poukazov. Sú považované za významný nástroj reálneho zvýšenia likvidity najmä pre MSP pôsobiace v cestovnom ruchu.

Jedným z nástrojov podpory cestovného ruchu budú aj cestovné poukazy. Je zámer, že na tieto poukazy sa bude vzťahovať ochrana v prípade platobnej neschopnosti, ak sa do nej dostane poskytovateľ služieb súvisiacich s cestovným ruchom a z tohto dôvodu nebude poukaz využitý. V prípade, že sa refundovateľný poukaz klientom nevyužije, môže do 12 mesiacov jeho vydania požiadať o peňažnú náhradu. Poskytovateľ služieb cestovného ruchu bude mať možnosť vyplatenia poukazu skôr, ak o to klient požiada. Poukaz by sa, na základe návrhu, mal automaticky vyplatiť najneskôr do 14 dní od uplynutia jeho splatnosti, ak nebol použitý. To sa týka aj prípadnej zostávajúcej neuplatnenej čiastky jeho hodnoty.

Klient dodávateľa služieb cestovného môže požiadať o vrátenie peňazí. Má právne chránenú možnosť vybrať si medzi vrátením peňazí alebo poukazom. Vzhľadom na možné problémy s likviditou poskytovateľa týchto služieb je vhodné zvážiť poukaz, ak sú dané podmienky atraktívne (nielen z hľadiska možného alternatívneho pobytu, ale aj navrhovaná ochrana v prípade platobnej neschopnosti, alebo možnosť finančnej náhrady po určitom čase). Je na firme, či dokáže poskytnúť klientovi akceptovateľný náhradný rekreačný pobyt.

Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární, vypracovala 13 požiadaviek zameraných na reštart MSP pôsobiacich v cestovnom ruchu. Je medzi nimi aj návrh zníženia DPH na úroveň 10 % pri vstupnom na kúpaliská a do akvaparkov, ako aj na všetky služby v oblasti stravovania. Súčasne bola deklarovaná snaha zachovania rekreačných poukazov. Podľa nej by mal zamestnancom 55 % z ceny rekreácie preplácať štát. Návrh je, aby sa táto podpora zo strany štátu realizovala do roku 2021. Následne sa tento príspevok štátu bude zvoľňovať a na preplácaní sa bude podieľať aj zamestnávateľ.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedené podpory poskytnuté firme pôsobiacej v cestovnom ruchu zmiernia dopady koronavírusu na jej finančnú stabilitu v roku 2020 iba čiastočne. Dôležitá je východisková ekonomická pozícia, ktorú dosiahla v roku 2019. Významnými parametrami, ktoré ju charakterizujú sú rentabilita aktív: ROA („prevádzkový zisk/Ø aktíva” a rentabilita tržieb: ROS („prevádzkový zisk/tržby”). Nasledujúce údaje sú za cestovný ruch ako celok. Vypovedacia hodnota o úrovni a vývoji týchto parametrov rentability má význam na základe individuálnych údajov firmy. Ich hraničnú udržateľnú hodnotu, z hľadiska finančnej stability si musí podnik (bez ohľadu v akom odvetví realizuje svoje aktivity) určiť na základe bilančnej štruktúry a štruktúry výkazu ziskov a strát. Agregované hodnoty sú východiskom pre hodnotenie vlastnej rentability prevádzkového cyklu. Cestovný ruch dosiahol v roku 2018 ROA na úrovni 1,98 a v roku 2019 na úrovni 2,35 (podniková sféra v roku 2018 na úrovni 4,98 a v roku 2019 na úrovni 6,09). Cestovný ruch v roku 2018 dosiahol ROS na úrovni 1,49 a v roku 2019 na úrovni 1,62 (podniková sféra v roku 2018 = 3,82 a v roku 2019 = 5,42). Vzťah medzi týmito ukazovateľmi je pozitívny. Hodnota ROS je nižšia ako hodnota ROA. Tržby sú vyššie ako aktíva. Tento vzťah vyjadruje mieru zhodnotenia aktív v tržbách a tým aj pozíciu tržieb. Je zrejmé, že čím je tento rozdiel vyšší, tým je vyššie zhodnotenie aktív. V rozhodujúcej miere ide o zhodnotenie fixných aktív. Obežné aktíva a z nich vyplývajúca hodnota variabilných nákladov na jednicu produkcie (výrobky, služby) sú výsledkom optimalizácie nákladovosti prevádzkového cyklu.

Samozrejme, že všetky odvetvia sú pri poklese tržieb, z hľadiska finančnej