dnes je 8.7.2020

Input:

COVID-19 - Podmienky poskytnutia antikorona úveru"

4.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.97 COVID-19 – Podmienky poskytnutia „antikorona úveru”

Ing. Dušan Preisinger

V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli prijaté viaceré opatrenia. Je logické, že významná časť týchto opatrení bola orientovaná na podporu udržania zamestnanosti. Najmä pre najzraniteľnejšie podnikateľské subjekty, medzi ktoré patria živnostníci a MSP. Ide o podniky, ktoré sú z dôvodu poklesu tržieb a z toho vyplývajúceho vývoja likvidity a solventnosti najzraniteľnejšie. Jednotlivé opatrenia (opatrenie č. 2 – výpočet poklesu čistého obratu a z neho vyplývajúca podpora; opatrenie č. 3 – podpora udržania zamestnanosti; opatrenie č. 4 – pomoc pre SZČO, ktorá nemá žiadny príjem z podnikateľskej činnosti, musela prerušiť svoju prevádzkovú činnosť, ale nepozastavila, ani nezrušila oprávnenie na jej prevádzkovanie; opatrenie č. 5 – ide o tzv. „SOS dotáciu”, je poskytnutá fyzickej osobe, ktorá nemôže vykonávať činnosť, ktorá jej zabezpečuje príjem zo závislej činnosti, z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vykonávanej pred 12. 3. 2020).

Tieto opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na podporu MSP, sú doplnené o opatrenie č. 8 – úverová podpora MSP. Ide o tzv. „antikorona úver”. Je poskytovaný vybranými komerčnými bankami ako zvýhodnený úver (strednodobý úver, ktorý zvýši reálny pracovný kapitál firmy – úver na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov, ktorý by bol, z hľadiska jeho účelovosti, štandardne poskytnutý ako krátkodobý; znížená, prípadne nulová úroková sadzba, ktorá zníži podiel fixných nákladov v štruktúre prevádzkových nákladov; odklad splácania istiny aj úrokov – umožní reštart reprodukcie prevádzkového cyklu podniku).

Pre získanie tohto úveru však žiadateľ musí splniť niekoľko podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch. Úver nie je možné využiť na účely, ktoré sa realizovali ešte pred podaním žiadosti o antikorona úver, na refinancovanie, alebo zmenu splátkového kalendára skôr poskytnutých úverov. Žiadateľ o úver nemôže vykazovať parametre ekonomickej pozície, ktoré ho zaraďujú do kategórie najvyššieho úverového rizika (na základe ratingového hodnotenia úverujúcej banky). To znamená, že jeho finančná nestabilita nie je ovplyvnená zhoršením reprodukcie finančných tokov z dôvodu pandémie, ale jeho nedostatočná úveruschopnosť a štruktúra likvidity je výsledkom bilančnej nerovnováhy v predchádzajúcom období.

Je potrebné zdôrazniť, že na rozdiel od iných finančných podpôr súvisiacich s COVID-19, ide o úver. Je zvýhodnený z hľadiska dĺžky jeho splácania a úrokovej nákladovosti, ale je návratným cudzím zdrojom. Komerčná banka poskytujúca úver v rámci tejto podpory musí, aj pri poskytnutí antikorona úveru, vyhodnotiť pre ňu udržateľné úverové riziko (súčasťou tejto úverovej aktivity, ktorej cieľom je zmierniť ekonomické dopady COVID-19, ktoré ovplyvnili reprodukciu finančných tokov najmä MSP a živnostníkov je aj tzv. antikorona záruka; aj pri jej poskytnutí