Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové odpisy v roku 2017

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.1 Daňové odpisy v roku 2017

Ing. Alena Zábojová

Pri daňových odpisoch majetku v roku 2017 je dôležité poznať spôsoby ich výpočtu, ktoré sú stanovené v § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). Majetok je potrebné správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť metódu odpisovania a následne vypočítať odpisy, ktoré sú daňovo uznateľnou nákladovou položkou.

Postupy odpisovania hmotného majetku v roku 2017

Odpisovaným majetkom pre účely ZDP sú:

Samostatné hnuteľné veci prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých cena je vyššia ako 1 700,00 eur a ich prevádzkovo-technické funkcie (doba použiteľnosti) je dlhšia ako jeden rok

Budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb)

Pestovateľské celky trvalých porastov

Zvieratá

Iný majetok (napr. otvárky nových lomov, technické rekultivácie, technické zhodnotenie atď.)

Je potrebné poznamenať, že hmotným majetkom na účely ZDP nie sú zásoby.

Základným predpokladom pre správne vyčíslenie daňových odpisov je stanovenie vstupnej ceny odpisovaného majetku. Táto sa stanovuje rozdielne v závislosti od spôsobu obstarania daného majetku (napr. kúpou, darovaním, dedením, výrobou vo vlastnej réžii a pod.)

ZDP neupravuje výpočet daňových odpisov nehmotného majetku, pretože tieto sú zhodné s účtovnými odpismi. Avšak v prípade hmotného majetku už ZDP stanovuje presné pravidlá jeho odpisovania.

Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny

Daňovník v prvom roku odpisovania zaradí konkrétny hmotný majetok do jednej zo šiestich odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 ZDP. Pričom sa vychádza z triedenia podľa klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb. Ak niektorý majetok nie je možné zaradiť ani do jednej z odpisových skupín a jeho doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, zaradí sa do druhej odpisovej skupiny.

Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy (teda či sa väčšia časť plochy budovy používa na výrobné alebo na nevýrobné účely).

Odpisová skupina  Doba odpisovania  
1  4 roky  
2  6 rokov  
3  8 rokov  
4  12 rokov  
5  20 rokov  
6  40 rokov  

Majetok sa odpisuje metódou rovnomerného odpisovania. Okrem nej existuje aj metóda zrýchleného odpisovania, pre ktorú sa môže daňovník rozhodnúť len pri hmotnom majetku, ktorý je zaradený do druhej a tretej odpisovej skupiny. Toto rozhodnutie už neskôr nie je možné meniť a musí sa uplatňovať počas celej doby odpisovania majetku.

Rovnomerné odpisovanie - výpočet daňového odpisu v roku 2017

Pri rovnomernom odpisovaní majetku sa ročný daňový odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Odpisová skupina  Ročný odpis  
1  1/4  
2  1/6  
3  1/8  
4  1/12  
5  1/20  
6  1/40  

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Napríklad ak bol majetok obstaraný a zaradený do používania v októbri, v tomto roku bude výška daňového odpisu tvoriť len 3/12 (tri dvanástiny) z ročného odpisu. Neuplatnená pomerná časť z tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku. Výška ročného odpisu a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Zrýchlené odpisovanie - výpočet daňového odpisu v roku 2017

Ak sa daňovník rozhodne pre majetok patriaci do druhej a tretej odpisovej skupiny uplatňovať zrýchlenú metódu odpisovania, tomuto majetku sa na účely zrýchleného odpisovania priradia nasledujúce koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina  Koeficient v prvom roku odpisovania  Koeficient v ďalších rokoch odpisovania  
2  6  7  
3  8  9  

Pri zrýchlenom odpisovaní majetku sa ročný daňový odpis určuje takto:

v prvom roku odpisovania len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,

v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval,

neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania.

Pre účely výpočtu odpisov pri zrýchlenom odpisovaní sa zostatková cena určuje takto:

v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,

v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov.

Výška ročného odpisu a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.


Príklad na rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku (bez technického zhodnotenia)

Majetok – čerpadlo (KP 28.13) so vstupnou cenou 18 000 eur podľa ZDP patrí do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania šesť rokov. Tento majetok bol obstaraný a zaradený do používania v mesiaci máj 2017. Keďže ide o majetok, ktorý je zaradený do druhej odpisovej skupiny, daňovník sa môže pri ňom rozhodnúť medzi uplatňovaním rovnomernej a zrýchlenej metódy odpisovania. Výpočet odpisov tohto majetku s použitím oboch metód odpisovania môžeme sledovať v nasledujúcich tabuľkách.

Rovnomerné odpisovanie  
Rok  Výpočet odpisu  Výška odpisu (v eur)  Zostatková cena (v eur)  
2017  [(18 000/6)/12]x8  2 000  16 000  
2018  18 000/6  3 000  13 000  
2019  18 000/6  3 000  10 000  
2020  18 000/6  3 000  7 000  
2021  18 000/6  3 000  4 000  
2022  18 000/6  3 000  1 000  
2023  [(18 000/6)/12]x4 alebo (18 000/6) – 2 000  1 000  0  

Keďže bol majetok obstaraný a zaradený do používania v máji 2017, musel sa ročný odpis 3 000 eur vypočítaný ako vstupná cena 18 000 eur/6 rokov odpisovania uplatniť len v pomernej výške používania majetku v roku 2017, čo je v našom prípade obdobie od mesiaca máj po mesiac december (spolu osem mesiacov) vo výške 2 000 eur. Neuplatnená časť z tohto ročného odpisu z roku 2017 (3 000-2 000) sa uplatní v roku 2023, ktorý je prvým rokom po uplynutí doby odpisovania majetku. V ostatných rokoch odpisovania sa výška ročného odpisu vypočítala ako jedna šestina zo vstupnej ceny 18 000 eur, čo je 3 000 eur.

Zrýchlené odpisovanie  
Rok  Výpočet odpisu  Výška odpisu (v eur)  Zostatková cena na účely odpisovania (v eur)  Zostatková cena (v eur)  
2017  [(18 000/6)/12]x8  2 000  15 000   16 000  
2018  (2x15 000)/(7-1)  5 000  10 000  11 000  
2019  (2x10 000)/(7-2)  4 000  6 000  7 000  
2020  (2x6 000)/(7-3)  3 000  3 000  4 000  
2021  (2x3 000)/(7-4)  2 000   1 000  2 000  
2022  (2x1 000)/(7-5)  1 000  0  1 000  
2023  [(18 000/6)/12]x4 alebo (18 000/6) - 2 000  1 000  X  0  

Pri zrýchlenom odpisovaní sa v prvom a v poslednom roku odpisovania postupuje rovnako ako pri rovnomernom odpisovaní. V nasledujúcich rokoch odpisovania sa výška ročného odpisu vypočítavala ako dvojnásobok zostatkovej ceny vydelený koeficientom 7 zníženým o počet rokov doterajšieho odpisovania. Znamená to, že tento koeficient sa pre výpočet daňového odpisu v roku 2018 zníži o jeden rok doterajšieho odpisovania a má hodnotu 6 a podobne sa postupuje aj v nasledujúcich rokoch. Dôležité je všimnúť si, ako sa počíta zostatková cena na účely odpisovania. Táto zostatková cena neberie do úvahy neuplatnenú pomernú časť ročného odpisu v prvom roku odpisovania. Znamená to, že pri jej výpočte sa v roku 2017 berie do úvahy ročný odpis vo výške 3 000 eur (bez ohľadu na to, že sa uplatnil len v pomernej výške na osem mesiacov). V nasledujúcich rokoch sa takto vypočítaná zostatková cena na účely daňových odpisov štandardným spôsobom znižuje o výšku odpisov.

Technické zhodnotenie odpisovaného majetku a jeho vplyv na výšku odpisov

Na odpisovanom majetku môže byť vykonané aj technické zhodnotenie. Technickým zhodnotením hmotného majetku na účely ZDP sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Technické zhodnotenie, v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do používania, zvyšuje vstupnú cenu a pri zrýchlenom odpisovaní zvyšuje aj zostatkovú cenu majetku na účely výpočtu odpisov (ak nebolo vykonané v prvom roku odpisovania). Ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania majetku, na spôsobe výpočtu odpisov sa bez ohľadu na metódu odpisovania nič nemení, iba sa o výšku technického zhodnotenia zvýši vstupná cena majetku a z tejto zvýšenej vstupnej ceny sa ďalej pokračuje pri výpočte odpisov. Vykonaním technického zhodnotenia v druhom a neskoršom roku odpisovania majetku sa upravuje aj výpočet odpisov a to odlišne v závislosti od metódy odpisovania majetku.

Ak je technické hodnotenie dokončené a zaradené