Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2018 - komplexný príklad

21.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2018 – komplexný príklad

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD, s. r. o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR a je platiteľom DPH.

Za účtovné obdobie 2018 dosiahla:

 • výsledok hospodárenia pred zdanením: 93 898,60 €

 • prevádzkové, finančné a mimoriadne výnosy spolu: 791 202,00 €

 • prevádzkové, finančné a mimoriadne náklady spolu: 697 303,40 €

V predchádzajúcich piatich zdaňovacích obdobiach vykázala nasledovné daňové straty alebo základy dane:


Zdaňovacie obdobie    Základ dane    Daňová strata    Suma    
2013     -     áno     15 269,21 €     
2014    -     áno     15 000 €     
2015    -     áno     1 500 €     
2016     áno     -     3 400 €     
2017    áno     -     7 900 €     

Časť daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie 2013 v sume 3 400 € daňovník umoril od základu dane za zdaňovacie obdobie 2016 a ďalšiu jej časť v sume 7 900 € umoril od základu dane za zdaňovacie obdobie 2017.

Daňovník so zdaňovacím obdobím od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na rok 2018 (1. 4. 2019, resp. v predĺženej lehote napr. do 30. 6. 2019), podá daňové priznanie k dani z príjmov PO účinne na tlačive, ktorého vzor stanovilo Ministerstvo financií opatrením č. MF/011703/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Označené je číslom MF/011703/2018-721, ktoré je umiestnené vľavo dolu. Tiež bolo vydané nové poučenie na vyplnenie predmetného daňového priznania, ako aj potvrdenie o podaní tohto daňového priznania.

Textové alebo číselné polia daňového priznania, ktoré sa daňovníka netýkajú, ostávajú prázdne, neuvádza sa v nich nič. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava.

Údaje na prvej strane daňovník vyplní podľa predtlače. Riadne označí druh podávaného daňového priznania a vyplní dátumy začiatku a konca zdaňovacieho obdobia.

Na titulnej strane daňového priznania k dani z príjmov PO (ďalej len „DP“) neboli v porovnaní s predchádzajúcim vzorom tlačiva vykonané žiadne zmeny.

I. časť daňového priznania – Údaje o daňovníkovi

Daňovník vyplní svoje identifikačné údaje v r. 05 až 12.

V prípade, že PO uplatňuje zahrnovanie kurzových rozdielov podľa osobitných predpisov (§ 17 ZDP) alebo ukončila tento spôsob, túto skutočnosť vyznačí v zaškrtávacom poli.

Ak PO podávajúca daňové priznanie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR podľa ZDP a príslušnej medzinárodnej zmluvy, vyznačí túto skutočnosť v zaškrtávacom poli.

Započítavanie daňovej licencie z predchádzajúceho daňového obdobia, daňovník tiež vyznačí na prvej strane daňového priznania.

V prípade, že daňovník je ekonomicky alebo personálne prepojený podľa § 2 písm. r) ZDP so zahraničnými osobami, túto skutočnosť tiež vyznačí v zaškrtávacom poli.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2018 sa ruší daňová licencia (§ 46b, § 52zk). Daňová licencia sa naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31. 12. 2017 a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018. Daňovú licenciu zaplatenú v minulosti bude možné odpočítať od základu dane podľa doterajších pravidiel, teda najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Pri započítaní kladného rozdielu daňovej licencie v zdaňovacom roku 2018 u daňovníka, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny rok treba zohľadniť sumu teoretickej daňovej licencie „ ktorú by mal povinnosť uhradiť a kladný zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (2015 – 2017) je možné uskutočniť iba nad sumu tejto teoretickej výšky daňovej povinnosti; vyplýva to z §52zk ZDP . Započítanie daňovej licencie vykoná daňovník na riadkoch 910 až 1000 a vyplní tabuľku K.

V prípade, že PO uplatňuje oslobodenie od dane z príjmov pri príjmoch z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a to vo výške 50 % z týchto odplát (§ 13a), alebo oslobodenie od dane z príjmov pri príjme z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom tieto výrobky sú buď obstarané od osôb, ktorým daňovník ako vlastník umožnil pri ich výrobe využívať vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, alebo vytvorené vlastnou činnosťou daňovníka (§ 13b), vyznačí túto skutočnosť v zaškrtávacom poli.

Riadky 13 až 17 vypĺňa nerezident, ktorý má na území SR umiestnenú jednu alebo viacero stálych prevádzkarní, za ktoré zisťuje základ dane alebo daňovú stratu.

Náš daňovník vyplní identifikačné údaje, označí DP ako riadne, vyplní dátumy začiatku a konca zdaňovacieho obdobia. Ďalej označí pole „áno“ o existencii ekonomického alebo personálneho prepojenia podľa § 2 písm. r) ZDP.

II. časť daňového priznania - Výpočet základu dane a daň

Sumy v DP sa uvádzajú v s presnosťou na eurocenty, čo je rozdiel v porovnaní s údajmi uvádzanými v účtovnej závierke v celých eurách. Pri zaokrúhľovaní daňovník postupuje podľa § 47 ZDP s výnimkou súm nákladov a výnosov, o ktorých účtoval do 31. 12. 2008 a ktoré ovplyvňujú základ dane po 1. 1. 2009 (po zavedení meny euro), ktoré sa zaokrúhľujú podľa § 52e ods. 6 ZDP na eurocenty nahor.

Riadok 100

V tomto riadku sa uvádza výsledok hospodárenia pred zdanením, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Suma uvádzaná v tomto riadku kopíruje jednu z nasledovných súm:

 • z riadku 3 tabuľky F, ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

 • z riadku 3 tabuľky G2, ak daňovník vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva alebo

 • z riadku 4 tabuľky G3, ak daňovník vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a transformuje ho na upravený výsledok hospodárenia podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/011055/2006-72 z 15. 2. 2006 v z. n. p. alebo

 • z riadku 1 tabuľky C1, ak ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

 • z riadku 1 tabuľky C2, ak ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Z uvedeného vyplýva, že tabuľky F, G2, G3, C1, C2 nesmú byť vyplnené súčasne, pretože daňovník vykazuje vždy len jeden výsledok hospodárenia, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

OBCHOD, s. r. o., ako účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní tabuľku F, v riadku 1 uvedie sumu 791 202,00 €; v riadku 2 uvedie sumu 697 303,40 €, v riadku 3 sumu + 93 898,60 €, ktorú prenesie na riadok 100 s plusovým znamienkom.

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Riadok 110

V riadku 110 sa uvádzajú:

 • sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP,

 • sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou výsledku hospodárenia.

Rozdiel podľa § 17 ods. 5 ZDP je rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom o tomto rozdiele daňovník neúčtoval. Definícia zahraničnej závislej osoby je uvedená v § 2 písm. r) ZDP.

Na zistenie tohto rozdielu sa použije postup podľa § 18 ZDP, a to niektorá z metód vychádzajúcich z porovnávania ceny, porovnávania zisku alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy. Použiť možno len takú metódu, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (bola publikovaná postupne v troch častiach vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997, č. 20/1999 a č. 3/2002). O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Jej obsah určilo MF SR usmernením č. MF/8288/2009-72, ktoré bolo publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009. Daňovník má možnosť požiadať správcu dane o odsúhlasenie používanej metódy vopred na zdaňovacie obdobie.

OBCHOD, s. r. o., predával v zdaňovacom období 2018 tovar nezávislým subjektom, ale aj závislej osobe v zahraničí (majetková účasť 80 %), avšak tejto závislej osobe predával tovar za ceny nižšie o 200 €/ks, obstarávacia cena predaného tovaru bola v sume 46 000,00 €.

Tieto transakcie sa prejavili v účtovníctve nasledovne:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Vyskladnenie predaného tovaru     504     46 000,00     132     46 000,00     
Tržby za predaj tovaru     311     48 000,00     604     48 000,00     

Vplyv na základ dane:

Podľa § 17 ods. 5 ZDP v nadväznosti na § 18 ZDP je daňovník povinný upraviť základ dane o rozdiel v tržbách z predaja tovaru predaného nezávislým subjektom a v tržbách z predaja porovnateľného tovaru predaného zahraničnej závislej osobe zistený metódou nezávislej trhovej ceny v kumulovanej ročnej výške 8 000 €. V riadku 110 uvedie sumu 8 000 €.

Tabuľka I – Transakcie zahraničných závislých osôb

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, uskutočňuje transakcie so závislou osobou v zahraničí a náklady a výnosy z nich sú súčasťou výsledku hospodárenia v riadku 100, vypĺňa aj tabuľku pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov v III. časti daňového priznania – tabuľku I – Transakcie zahraničných závislých osôb v členení podľa druhu transakcie.

OBCHOD, s. r. o., uskutočnil v r. 2018 so závislou osobou v zahraničí transakcie predaja tovaru, preto v riadku 7 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja tovarov tejto závislej osobe zaúčtovaných vo výsledku hospodárenia v čiastke  48 000 € a v tom istom riadku v stĺpci 2 uvedie sumu obstarávacích cien tohto tovaru v čiastke 46 000 €. Iné transakcie so zahraničnou závislou osobou neuskutočnil.

V riadku 110 sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia tiež uvádza suma všetkých nepeňažných plnení, ktoré daňovník v zdaňovacom období prijal, ale nie sú zaúčtované vo výsledku hospodárenia.

S. r. o. v roku 2018 pokračovala v prenájme nehnuteľnosti, avšak nájomný vzťah bol náhle ukončený už v novembri 2018. V roku 2017 nájomca uviedol do užívania technické zhodnotenie tejto nehnuteľnosti, ktoré financoval sám. Naša s. r. o. sa s nájomcom nedohodla na odkúpení, pri skončení nájomného vzťahu došlo k bezodplatnému odovzdaniu technického zhodnotenia. Daňová zostatková cena technického zhodnotenia ku dňu odovzdania bola v sume 11 600 €.

Tieto transakcie sa prejavili v účtovníctve s. r. o. – prenajímateľa - nasledovne:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Zaradenie technického zhodnotenia u vlastníka v reprodukčnej obstarávacej cene     021     11 600,00     384     11 600,00     

Vplyv na základ dane:

Podľa § 17 ods. 20 ZDP v prípade, že došlo ku skončeniu nájmu, vzniká prenajímateľovi, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, nepeňažný príjem vo výške výdavkov vynaložených nájomcom na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve, ak tieto výdavky neuhrádzal prenajímateľ. Nepeňažný príjem sa určí podľa § 17 ods. 20 písm. b) ZDP vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania podľa § 27 ZDP.

Nakoľko daňová zostatková cena technického zhodnotenia prenajímanej nehnuteľnosti v sume 11 600 € nie je zaúčtovaná s vplyvom na výsledok hospodárenia, daňovník je povinný upraviť základ dane o hodnotu tohto nepeňažného príjmu, preto súčasťou riadku 110 bude aj suma 11 600 €.

V riadku 110 daňovník uvedie celkovú sumu 19 600,00 € (8 000,00 + 11 600,00).

Riadok 130

V riadku 130 sa uvádza suma všetkých nákladov, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ZDP alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 ZDP okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180.

Suma uvádzaná v tomto riadku len kopíruje sumu z riadku 15 tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov v III. časti daňového priznania – tabuľku A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami. Z tohto dôvodu je potrebné najprv vyplniť tabuľku A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 1

Uvádza sa strata z predaja akcií a ostatných cenných papierov zistená podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP ako rozdiel úhrnu obstarávacích cien akcií a ostatných cenných papierov, ktorý prevyšuje úhrn príjmov z ich predaja. Strata sa vyčísľuje nie za jednotlivé predaje, ale v úhrne za všetky predané cenné papiere. Výnimkami, kedy je strata z predaja cenného papiera daňovým výdavkom, sú prípady:

 • cenných papierov obchodovaných na trhu burzy cenných papierov, ak ich obstarávacia cena nie je vyššia a príjem z ich predaja nie je nižší ako odchýlka 10 % od priemerného kurzu zverejňovaného burzou cenných papierov v deň ich nákupu a predaja,

 • dlhopisov, pri ktorých predajná cena je nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu zahrnutého do základu dane do doby predaja alebo splatnosti dlhopisu,

 • daňovníkov, ktorí sú licencovanými obchodníkmi s cennými papiermi.

Pri predaji cenných papierov obstaraných pred 1. 1. 2004, z predaja ktorých príjem plynie po 31. 12. 2003, sa postupuje podľa § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. a pri predaji cenných papierov obstaraných do 31. 12. 1999 sa postupuje podľa zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. – § 25 ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 2 písm. s) citovaného zákona. K spôsobu uplatňovania týchto ustanovení vydalo Ministerstvo financií SR oznámenia č. MF/8950/1999-72 (Finančný spravodajca č. 12/1999) a č. MF/22491/1999-72 (Finančný spravodajca č. 22/1999). Predmetné oznámenia možno primerane aplikovať aj na ZDP platný v súčasnosti.

OBCHOD, s. r. o., uskutočnil v roku 2018 nasledovné prevody cenných papierov:

 • 10 ks akcií, ktoré nie sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov, v predajnej cene 700 €/ks, cena obstarania jednej akcie bola 600 €/ks, preto z tejto transakcie vykázal zisk 1 000 € (10*700)-(10*600),

 • 8 ks akcií, ktoré tiež nie sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov v predajnej cene 1 000 €/ks, pričom cena obstarania jednej akcie v roku 2009 bola 1 450 €/ks, preto z tejto transakcie vykázal stratu 3 600 € (8*1000)-(8*1450),

 • 20 ks akcií v predajnej cene 4 800 €/ks, cena obstarania jednej akcie v roku 2010 bola 4 900 €/ks, preto z tejto transakcie vykázal stratu 2 000 €. S akciami sa obchoduje na burze cenných papierov a aj obstarávacia cena, aj predajná cena týchto akcií spĺňa limit odchýlky +/- 10 % od priemerného kurzu zverejneného burzou cenných papierov v deň nákupu a v deň predaja týchto akcií.

Tieto transakcie sa prejavili v účtovníctve nasledovne:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Vyradenie cenných papierov v cene obstarania     561     115 600,00     251, 257     115 600,00     
Výnos z predaja cenných papierov     315     111 000,00     661     111 000,00     

Vplyv na základ dane:

Pri prevode 20 ks verejne obchodovateľných akcií boli splnené podmienky výnimky ustanovenej v § 19 ods. 2 písm. f) prvého bodu ZDP, podľa ktorej je strata z predaja cenných papierov daňovým výdavkom.

Pri ostatných dvoch transakciách s neverejne obchodovateľnými akciami sa v úhrne dosiahla strata vo výške 2 600 € (+1000-3600), ktorá nespĺňa podmienky daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP. Daňovník ju uvedie v riadku 1 tabuľky A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 2

Uvádza sa strata z predaja obchodného podielu alebo strata z predaja zmenky podľa § 19 ods. 2 písm. g) ZDP, pričom sa posudzuje každý predaj obchodného podielu alebo zmenky jednotlivo, čo je rozdiel oproti kumulácií výsledkov transakcií pri predaji akcií a ostatných cenných papierov.

Daňovník v roku 2018 predal dva svoje obchodné podiely:

 • v spoločnosti ALFA, s. r. o., za cenu 10 000 €, obstarávacia cena bola 8 500 €, z transakcie dosiahol zisk 1 500 €,

 • v spoločnosti BETA, s. r. o., za cenu 5 500 €, obstarávacia cena bola 6 800 €, čo znamená, že z transakcie dosiahol stratu 1 300 €.

Tieto transakcie zaúčtoval nasledovne:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Vyradenie obchodného podielu
- v spoločnosti ALFA, s. r. o.
- v spoločnosti BETA, s. r. o.     

561
561     

8 500,00
6 800,00     

062
062     

8 500,00
6 800,00     
Výnos z predaja obch. podielu
- v spoločnosti ALFA, s. r. o.
- v spoločnosti BETA, s. r. o.     

315
315     

10 000,00
5 500,00     

661
661     

10 000,00
5 500,00     

Vplyv na základ dane:

Daňovým výdavkom pri predaji obchodného podielu v s. r. o. je podľa § 19 ods. 2 písm. g) ZDP obstarávacia cena do výšky výnosu z jeho predaja, posudzovaná za každý predaj jednotlivo. Preto rozdiel, o ktorý obstarávacia cena obchodného podielu prevyšuje výnos z jeho predaja, je daňovník povinný vylúčiť z daňových výdavkov.

Spoločnosť OBCHOD, s. r. o. dosiahla z prevodu obchodného podielu v spoločnosti ALFA, s. r. o. zisk, v spoločnosti BETA, s. r. o. stratu 1 300 €. Nakoľko sa zisky a straty z predajov viacerých obchodných podielov v jednom zdaňovacom období nekompenzujú, daňovník uvedie v riadku 2 Tabuľky A sumu 1 300 €, o ktorú obstarávacia cena obchodného podielu v spoločnosti BETA, s. r. o. prevyšuje výnos z jeho predaja.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 3

Uvádza sa spotreba pohonných látok (ďalej len „PHL“) pri motorových vozidlách daňovníka zaúčtovaná v nákladoch, ak presahuje spotrebu zistenú niektorým zo spôsobov podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

Daňovník má na výber tri možnosti:

1. Vedie knihu jázd a skutočnú spotrebu prepočítava podľa cien platných v čase nákupu PHL a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla alebo v technickom preukaze alebo ak sa táto spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa v dokladoch neuvádza, vychádza zo spotreby preukázanej dokladom vydaným oprávnenou osobou alebo vychádza z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu preukazujúcich inú spotrebu PHL rovnakého druhu a typu vozidla. Takýmto dokladom môže byť aj tzv. certifikát konformity motorového vozidla.

2. Spotrebu uplatňuje podľa prístroja satelitného systému sledovania prevádzky vozidla do výšky vykázanej podľa tohto prístroja. Aj pri tomto spôsobe musia byť náklady na PHL preukázané dokladmi o ich nákupe. Na tento účel je vhodný len taký prístroj satelitného systému sledovania prevádzky vozidla, ktorý meria a vyčísľuje aj spotrebu PHL. Žiadna iná evidencia jázd nie je potrebná, daňovým výdavkom je spotreba v celej výške vykázanej týmto prístrojom, spotrebu nie je potrebné prepočítavať podľa údajov v technickom preukaze či osvedčení o evidencii vozidla.

3. Uplatňuje tzv. paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Aj v tomto prípade musí byť dokladmi preukázaná celková výška nákupu PHL a len časť z týchto výdavkov, maximálne 80 %, je daňovo uznaná. Pri tomto spôsobe nie je potrebné viesť evidenciu jázd, avšak tento spôsob musí byť zachovaný po celé zdaňovacie obdobie.

Spotreba PHL pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch sa prepočítava tiež podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla alebo v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou, alebo sa v dokladoch neuvádza, prepočítava sa podľa spotreby preukázanej vnútorným aktom riadenia, v ktorom je preukázateľne odôvodnený spôsob výpočtu spotreby PHL. Pri vypracovaní tohto interného riadiaceho aktu možno primerane postupovať podľa oznámenia MF SR o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu PHL motorového vozidla určeného na prepravu 10 a viac osôb, motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a motorového vozidla určeného na špeciálne použitie, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000, a to aj napriek tomu, že norma, ktorá sa cituje v tomto oznámení už nie je platná.

Náklady na PHL musia byť preukázané dokladmi o ich nákupe. Spotreba prevyšujúca prepočítanú spotrebu nie je daňovo uznaná.

Daňovník si môže zvoliť pre každé motorové vozidlo iný spôsob uplatňovania spotreby PHL v daňových výdavkoch.

Náš daňovník má v majetku spoločnosti dve osobné motorové vozidlá. V priebehu roka 2018 účtoval spotrebu PHL podľa nákupu na príslušný účet nákladov, pričom neviedol knihy jázd k jednotlivým vozidlám.

Tieto nákupy zaúčtoval nasledovne:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Nákup pohonných látok     501     39 620,50     211     39 620,50 (bez DPH)     

Vplyv na základ dane:

Daňovník sa rozhodol zahŕňať spotrebované PHL do daňových výdavkov spôsobom podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu. Jedno z osobných motorových vozidiel daňovníka používa so súhlasom zamestnávateľa jeho zamestnanec aj na súkromné účely, pričom rozsah tohto použitia je 85 % pracovné účely a 15 % súkromné účely.

Nakoľko rozsah použitia na pracovné účely prevyšuje 80 %, daňovník môže pri oboch osobných motorových vozidlách zahrnúť do daňových výdavkov spotrebované PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu. Daňovým výdavkom bude suma 31 696,40 € (80 % z 39 620,50 €) a daňovo neuznaným nákladom, ktorý uvedie v riadku 3 Tabuľky A, tam bude suma 20 % z 39 620,50 €, t. j. 7 924,10 €.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 4

Daňovým výdavkom pri postúpení pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP je menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatená časť do výšky výnosu z jej postúpenia alebo do výšky možnej (hypotetickej) tvorby opravnej položky k postupovanej pohľadávke, ktorá by bola daňovým výdavkom podľa § 20 ZDP. Daňovník si takto môže vybrať alternatívu, ktorá je pre neho výhodnejšia.

Menovitou hodnotou pohľadávky sa rozumie suma vrátane DPH (bod 10 usmernenia MF SR č. MF/009465/2005-721 zverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2005). Menovitou hodnotou sa podľa § 25 ods. 1 písm. c) druhý bod zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „ZU“) oceňujú pohľadávky pri ich vzniku.

OBCHOD, s. r. o. postúpil dňa 30. 10. 2018 pohľadávku za predaný tovar v menovitej hodnote 6 600 €, pričom dosiahol výnos z jej postúpenia vo výške 2 000 €. Pohľadávka bola splatná 1. 3. 2017. Dlžník nie je v konkurze ani reštrukturalizácii. Za postúpenú pohľadávku OBCHOD, s. r. o., v roku 2018 prijal platbu vo výške 500 €. Do času postúpenia pohľadávky OBCHOD, s. r. o., neúčtoval o tvorbe opravnej položky k tejto pohľadávke.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Vyradenie pohľadávky z dôvodu postúpenia     546     6 600,00     311     6 600,00     
Výnos z postúpenia pohľadávky     315     2 000,00     646     2 000,00     

Vplyv na základ dane:

Podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP daňovník porovná menovitú hodnotu postupovanej pohľadávky s:

 • výnosom z postúpenia 2 000 € alebo

 • možnou opravnou položkou podľa § 20 ZDP.

Keďže dlžník nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, nie je možné uvažovať o daňovej opravnej položke podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP.

Postupovaná pohľadávka vznikla po 1. 1. 2004, nie je premlčaná, v minulosti bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov a nie je možné ju započítať so splatnými záväzkami. Od splatnosti tejto pohľadávky uplynulo k času postúpenia (30. 10. 2018) viac ako 360 dní a menej ako 720 dní. K času postúpenia by bolo možné zahrnúť do daňových výdavkov daňovú opravnú položku k tejto pohľadávke podľa § 20 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 20 ods. 14 písm. a) ZDP do výšky 20% menovitej hodnoty pohľadávky, čo predstavuje sumu 1 320 €.

Z porovnania menovitej hodnoty pohľadávky s výnosom z jej postúpenia je zrejmé, že menovitá hodnota by bola daňovo uznaná v sume 2 000 € a rozdiel vo výške 4 600 € (6 600-2 000) by bol daňovo neuznaný.

Z porovnania menovitej hodnoty pohľadávky s možnou tvorbou opravnej položky podľa § 20 ZDP je zrejmé, že daňovým výdavkom by bolo 20 % tejto menovitej hodnoty (1 320 €) a rozdiel 5 280 € (6600-1320) by bol daňovo neuznaný.

V tomto prípade je daňovo úspornejšou alternatívou pre daňovníka porovnávať menovitú hodnotu pohľadávky s výnosom z jej postúpenia. Vo výsledku hospodárenia s. r. o. zaúčtovala z dôvodu postúpenia pohľadávky náklad vo výške 6 600 € a výnos vo výške 2 000 €, t. j. z tejto transakcie vykázala účtovnú stratu 4 600 €, ale menovitá hodnota postupovanej pohľadávky môže byť zahrnutá do daňových výdavkov len vo výške 2 000 €, čo znamená, že k výsledku hospodárenia v riadku 4 tabuľky A daňovník pripočíta celú sumu účtovnej straty z postúpenia tejto pohľadávky vo výške 4 600 €.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 5

Zahrnutie nákladov na províziu za vymáhanie pohľadávky ZDP limituje výškou dosiahnutej úhrady z predmetnej pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. p) ZDP.

Spoločnosť uzatvorila so spoločnosťou VYMÁHAČ, s. r. o., dohodu o vymožení pohľadávky v menovitej hodnote 7 300 €. Spoločnosť vymohla z pohľadávky 1 300 € a vyfakturovala si províziu vo výške 1 500 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Provízia za vymoženie pohľadávky     518     1 500,00     321     1 500,00     
Úhrada pohľadávky od dlžníka     221     1 300,00     311     1 300,00     

Vplyv na základ dane:

Rozdiel 200 €, o ktorý náklad na províziu prevyšuje výšku vymoženej pohľadávky nie je daňovým výdavkom a daňovník ho uvedie v riadku 5 tabuľky A.

Ak v nasledujúcom zdaňovacom období vymôže aspoň ďalších 200 €, môže podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a znížiť základ dane o zostávajúcu sumu provízie, ktorá nebola daňovým výdavkom v riadnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018. Uvedené je v súlade s usmernením MF SR č. 2752/2002-72 publikovaným vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2002, ktoré možno primerane aplikovať aj na ZDP platný v súčasnosti.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 6

V tomto riadku sa uvádzajú náklady, ktoré daňovník vynaložil na reprezentačné účely s výnimkou nákladov na reklamné predmety, ktorých hodnota za 1 ks nepresiahne 17,00 €. Uvedené vyplýva z § 21 ods. 1 písm. h) ZDP. Ak hodnota 1 ks reklamného predmetu presiahne sumu 17,00 €, daňovým výdavkom nie je celá hodnota reklamného predmetu.

ZDP už nepožaduje, aby reklamné predmety boli označené obchodným menom, logom alebo ochrannou známkou daňovníka. Treba však dodržať všeobecnú podmienku daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP a preukázať vecnú súvislosť vzniknutého nákladu s dosiahnutím, zabezpečením, udržaním zdaniteľného príjmu z podnikania. Tzn., že ak daňovník neoznačí poskytovaný reklamný predmet svojím obchodným menom/značkou/logom a je to taký tovarový druh, s ktorým daňovník nepodniká a nijako nereprezentuje podnikateľskú činnosť daňovníka, t. j. jednoznačne nepreukazuje vecnú súvislosť so zdaniteľnými príjmom daňovníka, nie je podmienka podľa § 2 písm. i) ZDP splnená a náklady na takýto reklamný predmet nemožno zahrnúť do daňových výdavkov ani vtedy, ak ich hodnota nepresahuje sumu 17,00 €/ks.

Spoločnosť si u dodávateľa objednala organizáciu športových hier počas víkendu, na ktoré pozvala svojich najvýznamnejších obchodných partnerov a najúspešnejších zamestnancov obchodného oddelenia. Na tento účel vynaložila celkom 9 000 €.

V roku 2018 tiež za účelom svojej prezentácie obstarala reklamné predmety v celkovej hodnote 2 500 €:

 • 100 ks tričiek označených jej obchodným menom v hodnote 15 €/ks,

 • 50 ks svetrov označených jej logom v hodnote 20 €/ks.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Náklady na prijaté služby     518     9 000,00     321     9 000,00     
Náklady na propagačné predmety     513     2 500,00     211     2 500,00     

Vplyv na základ dane:

Náklady na športové hry sú nákladmi na reprezentáciu spoločnosti a nespĺňajú podmienku vecnej súvislosti so zdaniteľným príjmom, preto nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP.

Daňovým výdavkom tiež nie sú náklady na propagačné predmety, ak hodnota 1 ks propagačného predmetu prevyšuje limit ustanovený v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, a to v celkovej výške 1 000 € (50 ks*20 €).

Daňovník uvedie v riadku 6 tabuľky A celkovú sumu 10 000 € (9000+1000).

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 7

Daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP nie sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady.

Škody sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 3 písm. g) ZDP iba v prípade škôd nezavinených daňovníkom, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou (víchrica, povodeň, ...) alebo boli zavinené neznámym páchateľom (v tom zdaňovacom období, v ktorom polícia potvrdí uvedenú skutočnosť). Daňovým výdavkom je tiež „stratné“ v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru (rozprášenie, vyschnutie a pod.) a preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda.

Zamestnanec spoločnosti na pracovnej ceste vykonávanej osobným motorovým vozidlom zamestnávateľa havaroval, pričom auto úplne zničil a je neopraviteľné, s. r. o. ho zlikvidovala. Účtovná zostatková cena a daňová zostatková cena tohto hmotného majetku bola v sume 7 924 €, nárok na náhradu od poisťovne bol vo výške 3 300 €. Škodová udalosť bola spôsobená aj zamestnancom, preto sa zamestnávateľ rozhodol požadovať od zamestnanca náhradu škody do výšky trojmesačnej mzdy v celkovej sume 1 913 €.

Ďalšou škodovou udalosťou v roku 2018 bolo vykradnutie skladu tovaru v hodnote 17 211 €, avšak tovar nebol poistený. Polícia vyšetrovanie prípadu uzatvorila až vo februári 2019 so záverom, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Zúčtovanie ZC hmotného majetku     549     7 924,00     082     7 924,00     
Vyradenie hmotného majetku v obstarávacej cene     082     15 848,00     022     15 848,00     
Predpis nároku na náhradu škody voči poisťovni     378     3 300,00     648     3 300,00     
Predpis nároku na náhradu škody voči zamestnancovi     335     1 913,00     648     1 913,00     
Výška škody na ukradnutom tovare     549     17 211,00     132     17 211,00     

Vplyv na základ dane:

Škoda vzniknutá na havarovanom aute je daňovým výdavkom len do výšky prijatej náhrady od poisťovne, rozdiel nie je daňovo uznaný. Náhrady tejto škody sú spolu vo výške 5 213 € (3300+1913). Rozdiel, o ktorý daňová zostatková cena prevyšuje sumu prijatých náhrad, ktorý nie je daňovým výdavkom, je vo výške 2 711 € (7924-5213).

Škoda na ukradnutom tovare bola spôsobená krádežou, avšak v zdaňovacom období 2018 vzniknutá škoda nesplnila podmienku § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, preto celá jej hodnota 17 211 € je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.

V nasledujúcom zdaňovacom období 2019, v ktorom polícia potvrdí skutočnosť, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom, bude hodnota škody položkou znižujúcou základ dane, t. j. daňovník nemusí z tohto dôvodu podávať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018.

Daňovník uvedie v riadku 7 tabuľky A časť nákladov, ktoré nie sú daňovým výdavkom vo výške 19 922,00 € (2711+17211).

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 8

Uvádza sa suma poskytnutých darov, ktoré nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP.

Do tejto sumy sa započítava aj zostatková hodnota trvale vyradeného majetku z dôvodu jeho darovania.

Zostatková cena trvale vyradeného majetku je daňovým výdavkom v prípade:

 • jeho predaja alebo likvidácie [§ 19 ods. 3 písm. b) ZDP],

 • bezodplatného odovzdania do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim daňovníkom, napr. kanalizačné prípojky [§ 19 ods. 3 písm. c) ZDP],

 • škody, ale len do výšky náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku [§ 19 ods. 3 písm. d) ZDP].

Daňovník v roku 2018 nedaroval žiaden hmotný majetok, avšak daroval finančné prostriedky občianskemu združeniu na účely podpory zdravia v sume 500 €.

Túto skutočnosť spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Darované finančné prostriedky     543     500,00     221     500,00     

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný náklad z titulu poskytnutého finančného daru nie je daňovým výdavkom, preto o sumu 500,00 € daňovník musí zvýšiť výsledok hospodárenia v riadku 8 tabuľky A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 9

Podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP daňovým výdavkom je tvorba opravných položiek podľa § 20 ZDP. Všetky náklady na tvorbu iných opravných položiek, ktoré účtovná jednotka tvorí v zmysle dodržania zásady opatrnosti podľa ZÚ, nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP.

Podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP je daňovým výdavkom tvorba opravných položiek podľa § 20 ods. 2:

 • písm. a) k nadobudnutému majetku v nadväznosti na ods. 13,

 • písm. b) k nepremlčaným pohľadávkam v nadväznosti na ods. 14, 15,

 • písm. c) k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní v nadväznosti na ods. 10 až 12,

 • písm. d) k pohľadávkam, ktoré tvoria banky, pobočky zahraničných bánk a EXIMBANKA v nadväznosti na ods. 4 až 7,

 • písm. e) k pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní,

 • písm. f) k pohľadávkam zdravotných poisťovní v nadväznosti na ods. 17, 19.

1.) Spoločnosť sa v roku 2018 dozvedela, že jeden z jej dlžníkov, voči ktorému eviduje neuhradenú pohľadávku za predaný tovar, je v reštrukturalizácii. Menovitá hodnota tejto pohľadávky je vo výške 5 100 € a pohľadávka bola splatná 15. 6. 2016.

Spoločnosť účtovala o tvorbe opravnej položky k tejto pohľadávke vo výške 100 % jej menovitej hodnoty, avšak zmeškala lehotu na prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizačného konania.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Tvorba opravnej položky k pohľadávke     547     5 100,00     391     5 100,00     

Vplyv na základ dane:

Náklady na tvorbu opravnej položky k tejto pohľadávke, nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 20 ods. 10 ZDP, pretože pohľadávka nebola prihlásená do reštrukturalizačného konania.

Vytvorená opravná položka však spĺňa podmienky § 20 ods. 14 písm. b) ZDP (nie je premlčaná, nemožno ju započítať so splatnými záväzkami, bola súčasťou zdaniteľných príjmov a od splatnosti uplynulo k 31. 12. 2018 viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní), preto daňovým výdavkom bude 2 550 € (50 % z 5 100 €) a položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia bude rozdiel medzi účtovnou tvorbou opravnej položky a maximálnou výškou daňovej opravnej položky k tejto pohľadávke k 31. 12. 2018, t. j. 2 550 €.

2.) Spoločnosť účtovala o 10 % tvorbe opravnej položky 500 € k vlastnej pohľadávke v menovitej hodnote 5 000 €. Pohľadávka vznikla pri predaji tovaru a bola splatná 10. 12. 2017.

Tvorbu opravnej položky v roku 2018 spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Tvorba opravnej položky k pohľadávke     547     500,00     391     500,00     

Vplyv na základ dane:

Podľa § 20 ods. 2 písm. b) a následne § 20 ods. 14 a 15 ZDP je daňovým výdavkom tvorba opravnej položky k rizikovej pohľadávke, ktorá nie je premlčaná, nie je možné započítať ju so splatnými záväzkami voči dlžníkovi, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov a  od splatnosti pohľadávky uplynul zákonom stanovený počet dní.

Táto pohľadávka spĺňa všetky uvedené podmienky a od jej splatnosti uplynulo viac ako 360 dní a menej ako 720 dní. Daňovým výdavkom by mohlo byť až 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, ale podmienkou je aj účtovná tvorba opravnej položky v dostatočnej výške (§ 20 ods. 3 ZDP). Daňovým výdavkom je celá zaúčtovaná tvorba opravnej položky k tejto pohľadávke do výšky 10 % jej menovitej hodnoty, preto nie je potrebná žiadna úprava výsledku hospodárenia na základ dane.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 10

Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tvorba rezerv zaúčtovaná v nákladoch s výnimkou prípadov podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP v nadväznosti na § 20 ZDP.

Tvorba rezerv je daňovým výdavkom, ak ide o rezervy:

 • v poisťovníctve,

 • vytvárané zdravotnými poisťovňami a

 • podľa § 20 ods. 9 ZDP účtované ako náklad (napr. rezerva na nevyfakturované dodávky alebo služby, rezerva na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, rezerva na lesnú pestovnú činnosť, rezerva na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností podľa osobitného predpisu, atď.).

Daňovník k 31. 12. 2018 tvoril rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a povinných príspevkov vo výške 21 155,60 € a na nevyplatené zľavy z ceny poskytované odberateľom za odobratý tovar v odhadovanej sume 2 962 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky     521     21 155,60     323     21 155,60     
Tvorba rezervy na zľavy z ceny     604     2 962,00     323     2 962,00     

Vplyv na základ dane:

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ je daňovým výdavkom podľa § 20 ods. 9 písm. a) ZDP v plnej výške.

Rezerva na nevyplatené zľavy z ceny sa účtuje ako zníženie výnosov, neúčtuje sa na ťarchu nákladov, preto nespĺňa podmienky § 20 ods. 9 ZDP a nie je daňovo uznaná. Uvedie sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia v riadku 10 tabuľky A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 11

Uvádza sa v ňom jednak úprava základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. a) ZDP pri nesplnení podmienok finančného prenájmu, u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu alebo podľa § 17 ods. 24 písm. b) po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci za vopred nižšiu cenu, ako je zostatková cena sa upraví základ dane o kladný rozdiel z už uplatneného nájmu v daňových výdavkoch a odpisoch, ktoré by mohol uplatniť vlastník tohto majetku.

Finančný prenájom je na účely ZDP je definovaný v § 2 písm. s).

Naša s. r. o. uzatvorila v máji 2016 nájomnú zmluvu s právom kúpy prenajatej veci, kde predmetom finančného prenájmu bolo osobné motorové vozidlo. Tento hmotný majetok bol odovzdaný nájomcovi a uvedený do užívania tiež v máji 2016. Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie 36 mesiacov. Obstarávacia hodnota hmotného majetku bola podľa zmluvy 36 000 €. Účtovné leasingové odpisy sú rovnaké ako leasingové odpisy podľa ZDP.

Daňovník si neplnil svoje zmluvné povinnosti voči prenajímateľovi, preto mu prenajímateľ v júli 2018 odňal predmet prenájmu, čím došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu – predčasnému skončeniu finančného prenájmu (pred uplynutím minimálnej doby odpisovania podľa § 2 písm. s) ZDP).

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Leasingové odpisy za január až júl 2018     551     7 000[(36000/36) x 7 mesiacov]     082     7 000     
Zúčtovanie ZC predmetu prenájmu     551     9 000{36 000 – [(36000/36) * (8+12+7)]}     082     9 000     
Vyradenie hmotného majetku     082     36 000     022     36 000     

Vplyv na základ dane:

Zmluva o finančnom prenájme trvala len 27 mesiacov (8 mesiacov v roku 2016,12 mesiacov v roku 2017 a 7 mesiacov v roku 2018), čím nebola dodržaná podmienka minimálnej doby finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) ZDP.

Z dôvodu nedodržania podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) ZDP s. r. o. ako nájomca musí upraviť základ dane, pričom v súlade s § 52o použije úpravu základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. b). Základ dane upraví o rozdiel už uplatnených odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP a odpisov, ktoré by uplatnil ako vlastník podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

Suma odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP za obdobie trvania zmluvy o finančnom prenájme (od kalendárneho mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do užívania do kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nájomný vzťah ukončený) je vo výške 27 000 €.

Suma odpisov podľa § 27 ZDP: 9 000 € (1. odpisová skupina, 36000/4 * 2 roky, za rok 2018 by daňovník nemal nárok uplatniť daňový odpis, pretože majetok neeviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia).

Suma odpisov podľa § 28 ZDP: 22 500 € (1. odpisová skupina, odpis pre rok 2016 9000 €, odpis pre rok 2017 13 500 €, v roku 2018 by daňovník nemal nárok uplatniť daňový odpis, pretože majetok neeviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia).

Suma odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP prevyšuje sumu odpisov vypočítaných podľa § 27 alebo § 28 ZDP, čo znamená, že daňovník si uplatnil vyššie odpisy ako by mal nárok, keby majetok odpisoval ako vlastník. Porovnaním lízingových odpisov a odpisov pri zrýchlenom odpisovaní: 27000 – 22500 = 4500 € vznikne menší rozdiel, o ktorý musí daňovník zvýšiť základ dane v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) ZDP v znení účinnom k 31. 12. 2014. Daňovník uvedie v riadku 11 tabuľky A sumu 4 500,00 €.

Náklad zaúčtovaný pri vyradení predmetu finančného prenájmu na účte 551 v sume 9 000 € (mimoriadny odpis vo výške zostatkovej ceny) nie je daňovým výdavkom, ale nebude zahŕňaný do sumy uvádzanej v riadku 11 tabuľky A, ale bude súčasťou sumy v riadku 15 tabuľky A.

POZNÁMKA: Ak by suma odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP bola nižšia než suma odpisov vypočítaných podľa § 27 alebo § 28 ZDP, rozdiel by bol položkou znižujúcou výsledok hospodárenia v riadku 290 DP.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 12

Ak daňovník vynaloží náklady na likvidáciu zásob z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného, podľa osobitného predpisu, alebo z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti zásob, či bez stanovenej doby použiteľnosti, ak nevie preukázať príjem z ich predaja v súlade s § 21 ods. 2písm. n) ZDP uvedie tieto náklady na riadku 12 tabuľky A.

OBCHOD, s. r. o., v roku 2018 nevynaložila náklady na likvidáciu zásob na základe § 21 ods. 2 písm. n) a preto na riadku 12 tabuľky A nevypĺňa žiadny údaj.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 13

V prípade, že daňovníkovi poskytne pôžičku závislá osoba, úroky z tejto pôžičky/úveru nie sú daňovým výdavkom a je potrebné ich pripočítať k základu dane v súlade s § 21a ZDP, uvádzajú sa na riadku 13 tabuľky A.

OBCHOD, s. r. o., v roku 2018 nemala poskytnutý úver od závislej osoby, na riadku 13 tabuľky A preto neuvádza žiadne číslo.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 14

Ak daňovník vynaloží náklady na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane, nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 a § 21 ods. 1 písm. j) ZDP. Napr. náklady na vyradenie investície – obchodného podielu v inej s. r. o. v súvislosti s vyplatením likvidačného zostatku v tejto s.r.o. [podiel na likvidačnom zostatku nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP] alebo u daňovníka nezaloženého na podnikanie – výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami zo základnej činnosti, za účelom ktorej bol daňovník zriadený [sú oslobodeným príjmom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP].

OBCHOD, s. r. o., je od roku 2012 spoločníkom v prepravnej spoločnosti s. r. o., pričom jeho podiel na základnom imaní je 6 000 €. V roku 2018 bola ukončená likvidácia prepravnej spoločnosti a spoločníkom bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku, každému po 555 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Nárok na podiel na likvidačnom zostatku     378     555     665     555     
Vyradenie obchodného podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom     568     6 000     062     6 000     

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný náklad z dôvodu vyradenia obchodného podielu súvisí s príjmami, ktoré nie sú predmetom dane a nezahŕňajú sa do základu dane, preto nie je daňovým výdavkom. Suma 6 000 € bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia v riadku 14 tabuľky A.

Suma zaúčtovaného výnosu z nároku na podiel na likvidačnom zostatku 555 € bude vylúčená zo zdaniteľných príjmov prostredníctvom riadku 210 DP, pretože nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 15

Na riadku sa uvádzajú výdavky, ktoré boli vynaložené na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy či udržiavanie majetku, ktorý nebol zahrnutý do obchodného majetku daňovníka ale využíva ho na udržanie a zabezpečenie príjmu z podnikania. V takomto prípade môže dať do nákladov:

 • paušálne výdavky vo výške 80 %, ak majetok využíva aj na súkromné účely

 • preukázateľnú výšku výdavkov v závislosti od pomeru využívania majetku na zabezpečenie príjmu a na súkromné účely.

Na tomto riadku teda daňovník uvedie výdavky, ktoré patria k súkromnému využitiu, tzn. buď 20% alebo pomer určený podľa využívania majetku.

OBCHOD, s. r. o., v roku 2018 nevyužívala žiadny majetok, ktorý nebol súčasťou obchodného majetku spoločnosti, na riadku 15 tak neuvedie žiadny údaj.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 16

V tomto riadku sa uvádza úhrn všetkých ostatných položiek účtovaných na ťarchu nákladov, ak nie sú daňovými výdavkami a nie sú uvedené v predchádzajúcich riadkoch tabuľky A.

Patrí sem napríklad:

 • časť nákladov vynaložených zamestnávateľom na stravovanie zamestnancov nespĺňajúca podmienky Zákonníka práce alebo presahujúca rozsah ustanovený Zákonníkom práce [daňovým výdavkom sú príspevky na stravovanie zamestnancov podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP],

 • náklady na cestovné náhrady vyplatené osobám, ktoré nie sú zamestnancami podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., alebo nad rozsah ustanovený týmto predpisom alebo vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste vyplatené vo vyššej sume než 40 % zo stravného [§ 19 ods. 2 písm. d) ZDP],

 • DPH zúčtovaná na ťarchu nákladov, ak nespĺňa podmienky daňového výdavku [napr. podľa § 19 ods. 3 písm. k) ZDP],

 • časť nákladov pri odpise obstarávacej ceny pohľadávky presahujúca limit podľa § 21 ods. 2 písm. k) ZDP v prípade postúpenia pohľadávky nadobudnutej postúpením,

 • náklady na odpis pohľadávky v iných prípadoch alebo pri nesplnení podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. h), i), r) alebo § 19 ods. 3 písm. t) ZDP,

 • daňová zostatková cena predmetu finančného prenájmu, ktorá nie je daňovým výdavkom

 • náklady na dane zaplatené za iného daňovníka,

 • náklady na sankčné pokuty zaplatené správcovi dane,

 • výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb [§ 21 ods. 1 písm. f) ZDP], atď.

1.) OBCHOD, s. r. o., prispieva zamestnancom na cenu jedla sumou 3,44 €, pričom cena jedla je 4,44 €. Príspevok zamestnávateľa hradený zo sociálneho fondu je vo výške 0,30 € a sumou 0,70 € prispieva zamestnanec. Stravovanie zabezpečuje v cudzom stravovacom zariadení na základe zmluvy.

V roku 2018 vznikol zamestnancom nárok na 1 521 jedál, zamestnanci použili v zmysle svojho nároku 1 521 stravných lístkov, t. j. príspevok zamestnávateľa bol celkom v hodnote 5 232,24 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Zúčtovanie stravovania na 1ks stravného lístku     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Použitý stravný lístok               213, 343     4,44     
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov na jedno jedlo     527     3,44               
Príspevok zo sociálneho fondu     472     0,30               
Cena uhrádzaná zamestnancom     333, 335     0,70               

Vplyv na základ dane:

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov je daňovým výdavkom v rozsahu a za podmienok podľa § 152 Zákonníka práce. Maximálny limit je 55 % z ceny jedla, maximálne 55 % zo stravného pri pracovnej ceste v rozsahu 5 až 12 hodín určeného opatrením MPSVaR SR (55 % zo 4,80 €, t. j. 2,64 €).

V zdaňovacom období 2018 zamestnávateľ poskytol 1 521 príspevkov na stravovanie zamestnancov v sume 3,44 €, čím prekročil limit 2,64 €/1 jedlo celkovo o 1 216,80 € [(1521 x (3,44 - 2,64)] a táto suma nebude daňovým výdavkom.

2.) Spoločnosť vyplatila v roku 2018 svojim zamestnancom vreckové pri zahraničných pracovných cestách vo výške 60 % zo stravného pre príslušnú krajinu v závislosti od dĺžky trvania tejto cesty v celkovej sume 4 440 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Náklady na cestovné náhrady - vreckové     512     4 440     331     4 440     
Vyplatenie cestovných náhrad     331     4 440     211     4 440     

Vplyv na základ dane:

Podľa § 19 ods. 2 písm. d) ZDP je daňovým výdavkom aj vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Podľa § 14 zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ môže zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste poskytnúť popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov aj vreckové vo výške do 40 % stravného ustanoveného podľa § 13 zákona o cestovných náhradách. Keďže s. r. o. poskytla svojim zamestnancom vreckové vo vyššej sume, než pripúšťa zákon o cestovných náhradách, rozdiel medzi sumou vreckového do výšky podľa zákona o cestovných náhradách 2 960 € a skutočne poskytnutou sumou vreckového 4 440 € nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. e) ZDP. Preto sumu 1 480 € zahrnie do sumy v riadku 16 tabuľky A.

3.) Spoločnosť v priebehu roka 2018 obstarávala tovary v Rakúsku. Ako je uvedené v zadaní, je platiteľom DPH.

Keďže obstarala tovary na území členského štátu EÚ, v súlade so smernicou rady 2008/9/ES z 12. februára 2008 si môže nárokovať vrátenie DPH vzťahujúcej sa k týmto tovarom, ak splní stanovené podmienky. Daňovník, ktorý splní stanovené podmienky, t. j. nárok na vrátenie DPH mu vznikol, tento nárok si uplatní v súlade s § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Náklady na obstaraný materiál účtovaný priamo do spotreby
- vo výške základu DPH
- prislúchajúca DPH     

501
501     

11 000
2 200     

221, 211     

23 200     
Vznik pohľadávky – uplatnenie nároku na vrátenie DPH     378     2 200     648     2 200     

Vplyv na základ dane:

Obstarané tovary spoločnosť použila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov, čím splnila podmienky na zahrnutie týchto nákladov do daňových výdavkov podľa § 2 písm. i) ZDP. Pri zahrnovaní DPH vzťahujúcej sa k takýmto tovarom do daňových výdavkov postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. k) tretieho bodu ZDP.

Daňovník splnil podmienky na uplatnenie nároku na vrátenie DPH a rozhodol sa svoj nárok aj uplatniť (vznik pohľadávky 378 a výnosu 648), preto DPH v sume 2 200 €, zahrnutá v cene tovarov obstaraných v zahraničí (501AE – prislúchajúca DPH), je daňovým výdavkom.

4.) Spoločnosť v priebehu roka 2018 obstarávala tovary v inom členskom štáte EÚ. Vznikol jej nárok na vrátenie DPH v sume 84 €, ale rozhodla sa nežiadať o vrátenie takto zaplatenej DPH.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Náklady na obstaraný materiál účtovaný priamo do spotreby
vo výške základu DPH
prislúchajúca DPH     

501
501     

336
84     

211     

420     

Vplyv na základ dane:

Aj napriek tomu, že s.r.o. použila nakúpené materiály na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov, čím splnila podmienky na zahrnutie týchto nákladov do daňových výdavkov podľa § 2 písm. i) ZDP, nemôže DPH prislúchajúcu k týmto nákladom zahrnúť do daňových výdavkov, pretože sa dobrovoľne rozhodla nežiadať o vrátenie tejto DPH (neúčtovala o vzniku pohľadávky), hoci jej nárok vznikol. Neboli dodržané podmienky § 19 ods. 3 písm. k) ZDP, preto takáto DPH nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. i) ZDP. Súčasťou sumy uvádzanej v riadku 16 tabuľky A bude aj DPH vo výške 84 €.

5.) S. r. o. v roku 2018 odpísala viaceré pohľadávky. Ani k jednej z nich nebola v predchádzajúcich účtovných obdobiach účtovaná tvorba opravnej položky, z čoho vyplýva, že ani žiadna daňová opravná položka k týmto pohľadávkam nebola zahrnutá do daňových výdavkov:

 • odpis pohľadávky v menovitej hodnote 153 €, ktorá už bola premlčaná,

 • odpis nezaplatenej časti 420 € vlastnej pohľadávky za predaný tovar v menovitej hodnote 1 000 €, pohľadávka bola splatná 30. 6. 2015, dlžník bol vymazaný ex offo v novembri 2014,

 • odpis pohľadávky v obstarávacej cene 500 € (menovitá hodnota bola 4 000 €), dlžník je v reštrukturalizácii, pohľadávka nebola prihlásená do reštrukturalizačného konania.

Odpis pohľadávok, ku ktorým nebola tvorená opravná položka, spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Odpis pohľadávok alebo ich nesplatenej časti (trvalo nevymožiteľné alebo sa upustilo od ich vymáhania)     546     1 073,00     311, 315     1 073,00     

Vplyv na základ dane:

Daňovým výdavkom môže byť odpis pohľadávky len podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r) alebo § 19 ods. 3 písm. t) ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP je daňovým výdavkom výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo obstarávacej ceny pohľadávky, ak dôvodom odpisu je niektorý z dôvodov uvedených v bodoch 1 až 5 tohto ustanovenia (napr. ak je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak táto skutočnosť vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo z reštrukturalizačného konania, ak dlžník zomrel a pohľadávka nemôže byť vymáhaná ani na dedičoch, atď.)

Podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP je daňovým výdavkom výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 • k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo § 20 ods. 14 písm. b) ZDP (pozn.: pravidlá daňových opravných položiek pozri vyššie v texte k riadku 9 tabuľky A),

 • k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky.

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP je odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 ZDP.

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. t) ZDP je výdavok do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti voči Slovenskej republike, ak bola Slovenskou republikou uznaná a dlžník natrvalo upustil od jej vymáhania.

Žiadna z pohľadávok, ktoré daňovník v roku 2018 odpísal, nespĺňa podmienky daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h), ani § 19 ods. 3 písm. t) ZDP.

Náklad na odpis menovitej hodnoty pohľadávky 153 €, ktorá už bola premlčaná, práve z dôvodu premlčania nespĺňa ani podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. i) alebo písm. r) ZDP, preto je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 16 tabuľky A.

Náklad 420 € na odpis nezaplatenej časti menovitej hodnoty pohľadávky, ktorej dlžník bol vymazaný ex offo, nespĺňa podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. i) ZDP z dôvodu vyššej nezaplatenej časti pohľadávky než 331,32 €. Časť z tohto nákladu však môže byť daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP. K dátumu vyradenia pohľadávky z účtovníctva by bolo možné zahrnúť do daňových výdavkov opravnú položku podľa § 20 ods. 14 písm. b) ZDP do výšky 50 % menovitej hodnoty alebo nesplatenej časti pohľadávky. Preto daňovým výdavkom bude 50 % zaúčtovaného nákladu a rozdiel 210 € medzi výškou zaúčtovaného nákladu 420 € a uznanou sumou daňového výdavku je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 16 tabuľky A.

Náklad na odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením (ocenená obstarávacou cenou) vo výške 500 € voči dlžníkovi, ktorý je v reštrukturalizácii, nespĺňa ani podmienky § 19 ods. 2 písm. i), ani písm. r) ZDP, preto suma 500 € je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 16 tabuľky A.

6.) V nadväznosti na predčasné skončenie finančného prenájmu - prípadu popisovaného v časti k riadku 12 tabuľky A, s. r. o. nezahrnie do základu dane zostatkovú cenu vyraďovaného predmetu finančného prenájmu v sume 9 000 € (mimoriadny odpis vo výške zostatkovej ceny), pretože daňová zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. b) až d) ZDP. Súčasťou sumy uvádzanej v riadku 16 tabuľky A bude aj 9 000 €.

OBCHOD, s. r. o., uvedie v riadku 16 tabuľky A úhrnnú sumu 12 643,80 € (1216,80 + 1480,00 + 84,00 + 153,00 + 210,00 + 500,00 + 9000,00).

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 17

Matematický súčet riadkov 1 až 16 tabuľky A.

Náš daňovník uvedie v tomto riadku sumu 75 952,82 €.

Riadok 140

Obsahom tohto riadku sú náklady, ktoré sú premietnuté vo výsledku hospodárenia v r. 100, ale v tom istom zdaňovacom období neboli zaplatené a ZDP ustanovuje pre ich zahrnutie do daňových výdavkov podmienku zaplatenia. Ide o zmluvné pokuty u dlžníka podľa § 17 ods. 19 ZDP a tiež o nájomné a sprostredkovateľské provízie platené fyzickej osobe podľa § 19 ods. 4 ZDP.

V roku 2018 s. r. o. zaúčtovala podľa zásady časovej a vecnej súvislosti nájomné za nehnuteľnosť prenajatú od fyzickej osoby v ročnej sume 2 600 €, avšak z tohto nájomného uhradila len 1 000 €, zvyšok nájomného 1 600 € uhradila až v nasledujúcom roku.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Nájomné     518     2 600     321     2 600     
Úhrada časti nájomného     321     1 000     221     1 000     

Časť nákladu na nájomné voči fyzickej osobe, ktorá nebola zaplatená, nie je daňovým výdavkom, pretože nie je splnená podmienka zaplatenia podľa § 19 ods. 4 ZDP a daňovník uvedie 1 600 € ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v riadku 140.

Riadok 150

Vypĺňa sa vtedy, ak suma účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšuje sumu daňových odpisov tohto majetku. Tento údaj vychádza z tabuľky pomocných výpočtov B.

Účtovný stav odpisov dlhodobého majetku k súvahovému dňu bol 99 314 €, daňové odpisy tohto majetku boli celkom 91 720 €. Daňovník uviedol do užívania v marci 2018 hmotný majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny. Z ročného odpisu tohto majetku vypočítaného podľa § 27 ZDP pripadla na pomernú časť nezahrnovanú do daňových výdavkov v 1. roku odpisovania suma 84 €.

Daňovník vyplní tabuľku B podľa predtlače. Ako je zrejmé, účtovné odpisy sú vyššie ako daňové odpisy, preto v riadku 150 daňovník uvedie rozdiel 7 594 €, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy zahŕňané do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

Riadok 170

Vypĺňa sa len v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu, predaji podniku, nepeňažnom vklade alebo zrušení bez likvidácie, ak je potrebné zvýšenie základu dane.

Riadok 180

Uvádzajú sa všetky ďalšie sumy, ktoré zvyšujú základ dane a nie sú zahrnuté v riadkoch 110 až 170 DP. Sú nimi napríklad:

 • úprava základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP o rozdiel, o ktorý zaúčtovaný výnos z dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku prevyšuje výnos z dotácie zodpovedajúci výške daňového odpisu podľa § 27 alebo § 28 ZDP,

 • sumy nezaplatených záväzkov prislúchajúcich k daňovým výdavkom, ktoré zvyšujú základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP, ak od ich splatnosti uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov,

 • úprava zvyšujúca základ dane podľa § 17 ods. 28 ZDP o opravnú položku k pohľadávke, ktorá bola daňovým výdavkom v minulom zdaňovacom období, ak v ďalšom zdaňovacom období bola táto pohľadávka postúpená alebo odpísaná alebo čiastočne zaplatená,

 • zvýšenie základu dane o stratu z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia podľa § 17 ods. 2 písm. e) ZDP, atď.

 1. Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2018 niekoľko záväzkov za prijaté služby v celkovej výške 11 203,50 €, ktoré sú po splatnosti viac ako 36 mesiacov.

Vplyv na základ dane:

Náklady na prijaté služby boli daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom vznikli. Ak daňovník nezaplatí záväzky vzťahujúce sa k daňovým výdavkom a od splatnosti týchto záväzkov uplynie viac ako 36 mesiacov, je povinný podľa § 17 ods. 27 ZDP o tieto záväzky zvýšiť základ dane. Následne v ďalšom zdaňovacom období, keď dôjde k úhrade záväzku alebo k jeho premlčaniu, daňovník základ dane o tieto sumy zníži.

OBCHOD, s. r. o., má povinnosť zvýšiť základ dane o nezaplatené záväzky v celkovej výške 11 203,50 €, preto v riadku 180 uvedie aj túto sumu.

2.) S. r. o. v roku 2018 prijala 2 600 € ako čiastočnú úhradu pohľadávky v menovitej hodnote 10 000 €. K tejto pohľadávke tvorila 100 % účtovnú opravnú položku v roku 2016 a túto tvorbu zahrnula do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2016 vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky, pretože boli splnené všetky podmienky § 20 ods. 14 písm. c) ZDP.

V účtovnom období 2016 spoločnosť účtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Tvorba OP k pohľadávke     547     10 000     391     10 000     

V účtovnom období 2018 spoločnosť účtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Zúčtovanie vytvorenej OP v pomernej časti     391     2 600     547     2 600     
Inkaso pohľadávky na účet     221     2 600     311     2 600     

Vplyv na základ dane:

V zdaňovacom období 2018, v ktorom daňovník prijal čiastočnú úhradu pohľadávky, ku ktorej v minulých zdaňovacích obdobiach tvoril opravnú položku a zahrnul ju do daňových výdavkov, je povinný upraviť základ dane podľa § 17 ods. 28 písm. c) ZDP. Z postupu účtovania je vidieť, že zúčtovanie pomernej časti opravnej položky vo výške prijatej úhrady je už premietnuté vo výsledku hospodárenia, preto nie je potrebná osobitná úprava výsledku hospodárenia na základ dane prostredníctvom daňového priznania a zaúčtované zníženie nákladu je súčasťou základu dane.

Daňovník uvedie ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v riadku 180 sumu 11 203,50 €.

Riadok 200

Tento riadok je matematickým súčtom všetkých položiek zvyšujúcich základ dane (riadkov 110 až 180).

Náš daňovník uvedie v riadku 200 sumu 116 102,72 €.

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Riadok 210

Uvádzajú sa sumy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP, ak sú súčasťou výsledku hospodárenia . a príjmy, ktoré boli zdanené daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP a daňová povinnosť daňovníka sa zrazením dane považuje za splnenú, alebo príjmy, ktoré boli zdanené daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP a daňovník sa rozhodne považovať daňovú povinnosť z týchto príjmov za splnenú, a preto sa v súlade s § 17 ods. 3 písm. a) ZDP nezahŕňajú do základu dane, kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia postupu podľa § 17 ods. 17 ZDP.

OBCHODu, s. r. o., ako spoločníkovi v inej obchodnej spoločnosti vznikol nárok na podiel na likvidačnom zostatku tejto spoločnosti vo výške 555 € (pozri príklad k riadku 14 tabuľky A).

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos z nároku na podiel na likvidačnom zostatku 555 € nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP, preto daňovník o túto sumu zníži výsledok hospodárenia v riadku 210 DP.

 1. Spoločnosť má zriadený bežný účet v banke, na ktorom jej banka v priebehu roka 2018 pripísala úroky v brutto výške 40 €. Tento výnos podlieha dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. a) ZDP, zrážková daň predstavovala sumu 7,60 € a netto úrok 32,40 €.
 2. S. r. o. vznikol v roku 2018 nárok na podiel na zisku 9 500 € od PO so sídlom na území SR, ktorý bol vyplatený zo zisku vytvoreného za rok 2002. Valné zhromaždenie vyplácajúcej PO rozhodlo o vyplatení podielov na zisku zo zisku vytvoreného v roku 2002 až v januári 2018 a tento podiel bol aj skutočne vyplatený v decembri 2017.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Pripísanie úroku na bankový účet
Netto výška
Zrazená daň podľa § 43     
221
591     
32,40
7,60  


662     


40,00     

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos z úrokov brutto 40 € daňovník vylúči z výsledku hospodárenia v súlade s § 17 ods. 3 písm. a) ZDP prostredníctvom riadku 240 (ak by tak daňovník neurobil, výnos z úrokov by bol duplicitne zdanený).

Podiely na zisku vyplácané zo ziskov vytvorených do konca roka 2003 sú predmetom dane podľa § 52 ods. 24 ZDP alebo podľa § 51d ZDP.

Podľa § 52 ods. 24 ZDP v prípadoch, ak je takýto podiel na zisku vyplácaný osobe so sídlom v SR, zdaní si ho príjemca ako súčasť svojho celkového základu dane prostredníctvom daňového priznania.

Zdanenie podľa § 51d ZDP je výhodnejšie, pretože sa použije len 15 % sadzba dane.

Ak takýto podiel na zisku plynie právnickej osobe so sídlom na území SR, zdaňuje ho vyplácajúca PO daňou vyberanou zrážkou vo výške 15 % postupom podľa § 43 ZDP a daňová povinnosť príjemcu – rezidenta SR sa považuje zrazením dane za splnenú.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad    MD    D    
účet    suma v €    účet    suma v €    
Nárok na podiel na zisku     378     9 500,00     665     9 500,00     
Prijatá platba podielu na bankový účet
Netto výška
Zrazená daň podľa § 43     
221
591     
8 075,00
1 425,00     


378     


9 500,00     

Vplyv na základ dane:

Daňová povinnosť s. r. o. z výnosu vzniknutého z nároku na podiel na zisku zo zisku vytvoreného v roku 2002 bola splnená zrazením 15 % dane v okamihu poukázania tohto podielu. V súlade s § 17 ods. 3 písm. a) ZDP sa takýto príjem nezahrnie do základu dane, preto musí byť suma 9 500 € vylúčená z výsledku hospodárenia ako položka znižujúca tento výsledok v riadku 210 DP.

S. r. o. uvedie v riadku 240 DP celkovú sumu 9 540,00 € (9500,00+ 40,00).

Riadok 220

Aj v tomto riadku sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP a sú zahrnuté vo výsledku hospodárenia alebo v rozdiele medzi príjmami a výdavkami uvádzanými v riadku 100. Riadok 220 je určený len pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ak im takéto príjmy v zdaňovacom období plynuli (vtedy nevypĺňajú r. 210).

Riadok 230

V prospech výnosov sa v zmysle PUP účtujú aj výnosy, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 13 ZDP. Preto je potrebné tieto výnosy vyňať zo zdaniteľných príjmov, a to ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia prostredníctvom riadku 230.

Obchodným spoločnostiam môžu plynúť nasledovné výnosy oslobodené od dane:

 • výnosy z hypotekárnych záložných listov vydaných v období do 31. 12. 2003, z ktorých úrokové výnosy sú oslobodené od dane podľa § 52 ods. 38 ZDP,

 • výnos z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii podľa § 13 ods. 1 písm. d) ZDP,

 • úroky z preplatku zapríčineného správcom dane podľa § 13 ods. 2 písm. c) ZDP,

 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv podľa § 13 ods. 2 písm. g) ZDP, atď.

Naša spoločnosť neúčtovala v roku 2018 o žiadnom výnose, ktorý by spĺňal podmienky oslobodenia podľa § 13 ZDP.

Riadok 240

V riadku 240 sa uvedú príjmy (výnosy) oslobodené od dane podľa § 13a zákona a § 13b zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100. Ide o príjmy (výnosy) z:

 • odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov) - § 13a zákona,

 • odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov) - §13a zákona,

 • predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom - § 13b zákona.

Daňovník, ktorý vypĺňa riadok 240, vypĺňa aj Prílohu k § 13a a § 13b zákona. V riadku 1 tejto prílohy sa uvádza úhrnná výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona, v riadku 2 úhrnná výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona. Údaj z riadku 3, na ktorom sa uvádza úhrnná výška oslobodenia spolu podľa § 13a a § 13b zákona, sa prenáša do riadku 240.

Riadky 820 až 900 vypĺňa iba daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý končí v priebehu roka 2018.

Riadok 250

Je to recipročný riadok k riadku 150. Uvádza sa v ňom rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú jeho účtovné odpisy, pričom sa vychádza z tabuľky pomocných výpočtov B. V jednom daňovom priznaní nemôžu byť r. 150 a 250 vyplnené súčasne.

Náš daňovník tento riadok nevypĺňa, keďže vypĺňal riadok 150.

Riadok 260

V riadku 260 sa uvedú príjmy (výnosy) z predaja akcií akciovej spoločnosti, obchodného podielu u spoločníka s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a sú splnené podmienky pre oslobodenie uvedené v § 13c zákona a § 52zn ods. 17 zákona.

Položkou znižujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 270 bude zmluvná pokuta u veriteľa podľa § 17 ods. 19 ZDP vtedy, ak veriteľ o výnose z nej účtoval v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ale jej úhradu v tomto zdaňovacom období neprijal.

S .r. o. v roku 2017 fakturovala dodávateľovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (viac v časti k riadku 120) v sume 40 €, ale platbu tejto zmluvnej pokuty do konca zdaňovacieho obdobia neprijala.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Vznik pohľadávky zo zmluvnej pokuty     315     40,00     644     40,00     

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos s. r. o. nezahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie 2014 v súlade s § 17 ods. 19 ZDP, pretože neprijala úhradu tejto pohľadávky. V riadku 260 uvedie sumu 40,00 €.

Riadok 270

Položkou znižujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 270 bude zmluvná pokuta u veriteľa podľa § 17 ods. 19 ZDP vtedy, ak veriteľ o výnose z nej účtoval v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ale jej úhradu v tomto zdaňovacom období neprijal.

S .r. o. v roku 2018 fakturovala dodávateľovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (viac v časti k riadku 120) v sume 40 €, ale platbu tejto zmluvnej pokuty do konca zdaňovacieho obdobia neprijala.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Vznik pohľadávky zo zmluvnej pokuty     315     40,00     644     40,00     

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos s. r. o. nezahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie 2018 v súlade s § 17 ods. 19 ZDP, pretože neprijala úhradu tejto pohľadávky. V riadku 260 uvedie sumu 40,00 €.

Tento riadok slúži k aplikácii § 17 ods. 19 ZDP a § 19 ods. 4 ZDP, a to pre zahrnutie nákladov, o vzniku ktorých bolo účtované v minulých účtovných obdobiach, do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník zaplatil.

Ide o:

 • zmluvné pokuty u dlžníka podľa § 17 ods. 19 ZDP, ktoré zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ale na ťarchu nákladov ich účtoval v minulom účtovnom období,

 • nájomné z prenájmu platené fyzickej osobe alebo sprostredkovateľské provízie za služby poskytnuté fyzickou osobou podľa § 19 ods. 4 ZDP, ak bolo o nich účtované na ťarchu nákladov v minulých účtovných obdobiach, ale k úhrade došlo až v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,

 • sumy podľa § 52 ods. 12 ZDP zaúčtované do nákladov do 31. 12. 2003 a prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Do základu dane sa zahrnú po ich zaplatení.

OBCHOD, s. r. o., zaplatil v roku 2018 odberateľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie kvality dodaného tovaru v dohodnutej akosti v sume 133 €. O vzniku záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu účtoval v predchádzajúcom roku 2017.

Tieto prípady zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Úhrada záväzku zo zmluvnej pokuty     321     133,00     221     133,00     

Vplyv na základ dane:

Splnením podmienky zaplatenia podľa § 17 ods. 19 ZDP daňovník môže do daňových výdavkov zahrnúť náklady na zmluvnú pokutu, pričom z tohto dôvodu nepodáva dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom o náklade účtoval, ale zahrnie tento náklad do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom svoj záväzok zo zmluvnej pokuty zaplatil. V riadku 270 uvedie sumu 133 €.

Riadok 280

Je recipročným riadkom k riadku 170 a vypĺňa sa len v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu, predaji podniku, nepeňažnom vklade alebo zrušení bez likvidácie, ak dochádza k zníženiu základu dane.

Riadok 290

V riadku 290 sa uvádzajú všetky položky znižujúce výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane, ak nie sú uvedené v predchádzajúcich riadkoch 210 až 280, ako napríklad:

 1. Spoločnosť za zdaňovacie obdobie 2017 zvyšovala základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP o sumu záväzku prislúchajúceho k daňovému výdavku. Tento záväzok bol v cudzej mene 12 000 USD, čo v prepočte k súvahovému dňu za účtovné obdobie 2017 predstavovalo čiastku 10 619,47 € (poznámka: použitý kurz 1,13 USD/€ nie je reálny kurz používaný pri prepočte majetku a záväzkov pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie ukončené 31. 12. 2017).

V roku 2018 spoločnosť zaplatila časť záväzku v sume 10 000 USD.

Tieto prípady zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v USD     účet     suma v USD     
Úhrada časti záväzku v USD     321     10 000,00     221     10 000,00     

Vplyv na základ dane:

Ak dôjde k úhrade časti záväzku, o ktorý bol v minulom zdaňovacom období zvýšený základ dane, daňovník v súlade s § 17 ods. 27 písm. a) ZDP základ dane zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bola časť záväzku uhradená.

Táto úprava základu dane sa vykoná len prostredníctvom daňového priznania, nie je predmetom účtovníctva. Z tohto dôvodu pri takejto úprave základu dane nemôžu vznikať kurzové rozdiely. Zaplatenú časť záväzku v cudzej mene daňovník pri zisťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie 2018 prepočíta rovnakým kurzom, ako bol použitý pri zvýšení základu dane o nezaplatený záväzok za zdaňovacie obdobie 2017. V našom prípade daňovník prepočíta úhradu 10 000 USD kurzom 1,13 USD/€, čo predstavuje sumu 8 849,56 €.

Daňovník zníži výsledok hospodárenia prostredníctvom riadku 290 o 8 849,56 €.

 1. S. r. o. zistila, že nezaúčtovala dodávateľskú faktúru za služby prijaté v roku 2016 v sume 9 800 €. Túto účtovnú chybu zistila až v januári 2018, kedy už nebolo možné znovu otvoriť účtovné knihy za účtovné obdobie 2016. Účtovnú chybu považovala za významnú a jej opravu zaúčtovala takto:


Účtovný prípad     MD     D     
účet     suma v €     účet     suma v €     
Oprava účtovnej chyby     428     9 800,00     321     9 800,00     

Vplyv na základ dane:

Ak daňovník zistí účtovnú chybu, ktorá v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisí, spôsobila, že náklady boli nižšie a z toho dôvodu bol vykázaný vyšší základ dane, môže podľa § 17 ods. 29 ZDP opravu účtovnej chyby ponechať v základe dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom o oprave účtuje a nemusí chybu opravovať podaním dodatočného DP postupom podľa § 17 ods. 15 ZDP.

Naša s. r. o. sa rozhodla postupovať podľa § 17 ods. 29 ZDP a opravu účtovnej chyby vzťahujúcej sa k účtovnému obdobiu 2016 zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2018, v ktorom o oprave účtuje. Suma opravovanej chyby 9 800 € nie je zaúčtovaná priamo na ťarchu nákladov, preto ju odpočíta od výsledku hospodárenia v riadku 290 DP.

 1. Spoločnosť je akcionárom nemeckej AG, má 8 % priamy podiel na ZI. Valné zhromaždenie AG vo februári 2018 rozhodlo o vyplatení dividend vytvorených v roku 2003 svojim akcionárom. Podiely boli vyplatené v septembri 2018. Spoločnosti vznikol nárok podiel na zisku v brutto výške 1 000 €, v SRN bola zrazená daň 150 € (v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia).

Tieto skutočnosti spoločnosť zaúčtovala takto:


Účtovný prípad    MD    D    
účet    suma v €    účet    suma v €    
Nárok na podiel na zisku     378     1 000,00     665     1 000,00     
Prijatá platba podielu na bankový účet
Netto výška
Zrazená daň podľa § 43     
221
591
 
850,00
150,00
 


378     


1 000,00     

Vplyv na základ dane:

Podiely na zisku vyplácané zo ziskov vytvorených do konca roka 2003 sú predmetom dane podľa § 52 ods. 24 ZDP alebo ak sú splnené osobitné podmienky, sú tzv. samostatným základom dane podľa § 51d ZDP zdaňovaným len 15% sadzbou dane. Z dôvodu, že valné zhromaždenie nemeckej spoločnosti rozhodlo o výplate podielov na zisku zo zisku vykázaného za rok 2003 po 31. 12. 2012 a výplata týchto podielov bola uskutočnená do 31. 12. 2018, postupuje sa pri zdaňovaní týchto podielov na zisku podľa § 51d ZDP.

Daňovník, ktorý prijme takéto podiely na zisku od právnickej osoby so sídlom v členskom štáte EÚ a jeho priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej osoby je menej ako 10 %, zdaní prijaté podiely na zisku za rok 2003 ako tzv. samostatný základ dane na zdanenie podľa § 51d ods. 3 ZDP pri podaní daňového priznania len 15 % sadzbou dane. Samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky.

Aby mohli byť tieto výnosy osobitne zdanené, musia byť vylúčené z výsledku hospodárenia ako položka znižujúca výsledok hospodárenia v riadku 290 DP a následne bude daňová povinnosť vo výške 15 % z týchto príjmov počítaná osobitne v novej - VII. časti DP – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 ZDP.

Náš daňovník vyplní VII. časť DP podľa predtlače a zamedzí dvojitému zdaneniu v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane. V riadku 16 VII. časti DP vypočíta výslednú sumu dane z tohto samostatného základu dane po zamedzení dvojitého zdanenia. Túto sumu následne prenesie do nového riadku 860 DP, v ktorom sa uvádza daň z dividend, ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 ZDP. VII. časť DP sa podpisuje samostatne.

 1. S. r. o. v roku 2018 použila
 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

Banka:                  UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:           1003625000/1111

IBAN:                    SK3611110000001003625000

SWIFT:                 UNCRSKBX

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok