dnes je 30.7.2021

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020 - komplexný príklad

17.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020 – komplexný príklad

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD, s. r. o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR a je platiteľom DPH.

Za účtovné obdobie 2020 dosiahla:

 • výsledok hospodárenia pred zdanením: 93 898,60 €

 • prevádzkové, finančné a mimoriadne výnosy spolu: 791 202,00 €

 • prevádzkové, finančné a mimoriadne náklady spolu: 697 303,40 €

V predchádzajúcich piatich zdaňovacích obdobiach vykázala nasledovné daňové straty alebo základy dane:

Zdaňovacie obdobie Základ dane Daňová strata Suma v € 
2015  -  áno  15 269,21 €  
2016  -  áno  15 000,00 €  
2017  -  áno  1 500,00 €  
2018  áno  -  3 400,00 €  
2019  áno  -  7 900,00 €  

Časť daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie 2015 v sume 3 400 € daňovník umoril od základu dane za zdaňovacie obdobie 2018 a ďalšiu jej časť v sume 7 900 € umoril od základu dane za zdaňovacie obdobie 2019.

Daňovník so zdaňovacím obdobím od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na rok 2020 (31. 3. 2021, resp. v predĺženej lehote napr. do 30. 6. 2021), podá daňové priznanie k dani z príjmov PO účinne na tlačive, ktorého vzor stanovilo Ministerstvo financií opatrením č. MF/020519/2020-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Označené je číslom MF/015675/2020-721, ktoré je umiestnené vľavo dolu. Tiež bolo vydané nové poučenie na vyplnenie predmetného daňového priznania, ako aj potvrdenie o podaní tohto daňového priznania.

Textové alebo číselné polia daňového priznania, ktoré sa daňovníka netýkajú, ostávajú prázdne, neuvádza sa v nich nič. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava.

Údaje na prvej strane daňovník vyplní podľa predtlače. Riadne označí druh podávaného daňového priznania a vyplní dátumy začiatku a konca zdaňovacieho obdobia.

Na titulnej strane daňového priznania k dani z príjmov PO (ďalej len „DP“) neboli v porovnaní s predchádzajúcim vzorom tlačiva vykonané žiadne zmeny.

I. časť daňového priznania – Údaje o daňovníkovi

Daňovník vyplní svoje identifikačné údaje v r. 05 až 12.

V prípade, že PO uplatňuje zahrnovanie kurzových rozdielov podľa osobitných predpisov (§ 17 ZDP) alebo ukončila tento spôsob, túto skutočnosť vyznačí v zaškrtávacom poli.

Ak PO podávajúca daňové priznanie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR podľa ZDP a príslušnej medzinárodnej zmluvy, vyznačí túto skutočnosť v zaškrtávacom poli.

Započítavanie daňovej licencie z predchádzajúceho daňového obdobia, daňovník tiež vyznačí na prvej strane daňového priznania.

V prípade, že daňovník je ekonomicky alebo personálne prepojený podľa § 2 písm. r) ZDP so zahraničnými osobami, túto skutočnosť tiež vyznačí v zaškrtávacom poli.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2018 sa ruší daňová licencia (§ 46b, § 52zk). Daňová licencia sa naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31. 12. 2017 a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018. Daňovú licenciu zaplatenú v minulosti bude možné odpočítať od základu dane podľa doterajších pravidiel, teda najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Pri započítaní kladného rozdielu daňovej licencie v zdaňovacom roku 2020 u daňovníka, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny rok treba zohľadniť sumu „teoretickej daňovej licencie” ktorú by mal povinnosť uhradiť a kladný zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (2015 – 2017) je možné uskutočniť iba nad sumu tejto teoretickej výšky daňovej povinnosti; vyplýva to z § 52zk ZDP. Započítanie daňovej licencie vykoná daňovník na riadkoch 900 až 1000 a vyplní tabuľku K. Boli vypustené riadky týkajúce sa výšky daňovej licencie (v starom daňovom priznaní riadok 810), kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou určenou na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (v starom daňovom priznaní riadok 820) a daňovej licencie na úhradu (v starom daňovom priznaní riadok 900).

V prípade, že PO uplatňuje oslobodenie od dane z príjmov pri príjmoch z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a to vo výške 50 % z týchto odplát (§ 13a), alebo oslobodenie od dane z príjmov pri príjme z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom tieto výrobky sú buď obstarané od osôb, ktorým daňovník ako vlastník umožnil pri ich výrobe využívať vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, alebo vytvorené vlastnou činnosťou daňovníka (§ 13b), vyznačí túto skutočnosť v zaškrtávacom poli.

Riadky 13 až 17 vypĺňa nerezident, ktorý má na území SR umiestnenú jednu alebo viacero stálych prevádzkarní, za ktoré zisťuje základ dane alebo daňovú stratu.

Náš daňovník vyplní identifikačné údaje, označí DP ako riadne, vyplní dátumy začiatku a konca zdaňovacieho obdobia. Ďalej označí pole „áno“ o existencii ekonomického alebo personálneho prepojenia podľa § 2 písm. r) ZDP.

II. časť daňového priznania - Výpočet základu dane a daň

Sumy v DP sa uvádzajú v s presnosťou na eurocenty, čo je rozdiel v porovnaní s údajmi uvádzanými v účtovnej závierke v celých eurách. Pri zaokrúhľovaní daňovník postupuje podľa § 47 ZDP s výnimkou súm nákladov a výnosov, o ktorých účtoval do 31. 12. 2008 a ktoré ovplyvňujú základ dane po 1. 1. 2009 (po zavedení meny euro), ktoré sa zaokrúhľujú podľa § 52e ods. 6 ZDP na eurocenty nahor.

Riadok 100

V tomto riadku sa uvádza výsledok hospodárenia pred zdanením, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Suma uvádzaná v tomto riadku kopíruje jednu z nasledovných súm:

 • z riadku 3 tabuľky F, ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

 • z riadku 3 tabuľky G1, ak daňovník vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva alebo

 • z riadku 4 tabuľky G3, ak daňovník vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a transformuje ho na upravený výsledok hospodárenia podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/011055/2006-72 z 15. 2. 2006 v z. n. p. alebo

 • z riadku 1 tabuľky C1, ak ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

 • z riadku 1 tabuľky C2, ak ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Z uvedeného vyplýva, že tabuľky F, G1, G3, C1, C2 nesmú byť vyplnené súčasne, pretože daňovník vykazuje vždy len jeden výsledok hospodárenia, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

OBCHOD, s. r. o., ako účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní tabuľku F, v riadku 1 uvedie sumu 791 202,00 €; v riadku 2 uvedie sumu 697 303,40 €, v riadku 3 sumu + 93 898,60 €, ktorú prenesie na riadok 100 s plusovým znamienkom.

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Riadok 110

V riadku 110 sa uvádzajú:

 • sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP,

 • sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou výsledku hospodárenia.

Rozdiel podľa § 17 ods. 5 ZDP je rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom o tomto rozdiele daňovník neúčtoval. Definícia zahraničnej závislej osoby je uvedená v § 2 písm. r) ZDP.

Na zistenie tohto rozdielu sa použije postup podľa § 18 ZDP, a to niektorá z metód vychádzajúcich z porovnávania ceny, porovnávania zisku alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy. Použiť možno len takú metódu, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (bola publikovaná postupne v troch častiach vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997, č. 20/1999 a č. 3/2002). O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Jej obsah určilo MF SR usmernením č. MF/8288/2009-72, ktoré bolo publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009. Daňovník má možnosť požiadať správcu dane o odsúhlasenie používanej metódy vopred na zdaňovacie obdobie.

OBCHOD, s. r. o., predával v zdaňovacom období 2020 tovar nezávislým subjektom, ale aj závislej osobe v zahraničí (majetková účasť 80 %), avšak tejto závislej osobe predával tovar za ceny nižšie o 200 €/ks, obstarávacia cena predaného tovaru bola v sume 46 000,00 €.

Tieto transakcie sa prejavili v účtovníctve nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Vyskladnenie predaného tovaru  504  46 000,00  132  46 000,00  
Tržby za predaj tovaru  311  48 000,00  604  48 000,00  

Vplyv na základ dane:

Podľa § 17 ods. 5 ZDP v nadväznosti na § 18 ZDP je daňovník povinný upraviť základ dane o rozdiel v tržbách z predaja tovaru predaného nezávislým subjektom a v tržbách z predaja porovnateľného tovaru predaného zahraničnej závislej osobe zistený metódou nezávislej trhovej ceny v kumulovanej ročnej výške 8 000 €. V riadku 110 uvedie sumu 8 000 €.


Tabuľka I – Transakcie zahraničných závislých osôb

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, uskutočňuje transakcie so závislou osobou v zahraničí a náklady a výnosy z nich sú súčasťou výsledku hospodárenia v riadku 100, vypĺňa aj tabuľku pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov v III. časti daňového priznania – tabuľku I – Transakcie zahraničných závislých osôb v členení podľa druhu transakcie.

OBCHOD, s. r. o., uskutočnil v r. 2020 so závislou osobou v zahraničí transakcie predaja tovaru, preto v riadku 7 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja tovarov tejto závislej osobe zaúčtovaných vo výsledku hospodárenia v čiastke 48 000 € a v tom istom riadku v stĺpci 2 uvedie sumu obstarávacích cien tohto tovaru v čiastke 46 000 €. Iné transakcie so zahraničnou závislou osobou neuskutočnil.

V riadku 110 sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia tiež uvádza suma všetkých nepeňažných plnení, ktoré daňovník v zdaňovacom období prijal, ale nie sú zaúčtované vo výsledku hospodárenia.

S. r. o. v roku 2020 pokračovala v prenájme nehnuteľnosti, avšak nájomný vzťah bol náhle ukončený už v novembri 2020. V roku 2017 nájomca uviedol do užívania technické zhodnotenie tejto nehnuteľnosti, ktoré financoval sám. Naša s. r. o. sa s nájomcom nedohodla na odkúpení, pri skončení nájomného vzťahu došlo k bezodplatnému odovzdaniu technického zhodnotenia. Daňová zostatková cena technického zhodnotenia ku dňu odovzdania bola v sume 11 600 €.

Tieto transakcie sa prejavili v účtovníctve s. r. o. – prenajímateľa - nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Zaradenie technického zhodnotenia u vlastníka v reprodukčnej obstarávacej cene  021  11 600,00  384  11 600,00  

Vplyv na základ dane:

Podľa § 17 ods. 20 ZDP v prípade, že došlo ku skončeniu nájmu, vzniká prenajímateľovi, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, nepeňažný príjem vo výške výdavkov vynaložených nájomcom na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve, ak tieto výdavky neuhrádzal prenajímateľ. Nepeňažný príjem sa určí podľa § 17 ods. 20 písm. b) ZDP vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania podľa § 27 ZDP.

Nakoľko daňová zostatková cena technického zhodnotenia prenajímanej nehnuteľnosti v sume 11 600 € nie je zaúčtovaná s vplyvom na výsledok hospodárenia, daňovník je povinný upraviť základ dane o hodnotu tohto nepeňažného príjmu, preto súčasťou riadku 110 bude aj suma 11 600 €.

V riadku 110 daňovník uvedie celkovú sumu 19 600,00 € (8 000,00 + 11 600,00).

Riadok 130

V riadku 130 sa uvádza suma všetkých nákladov, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ZDP alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 ZDP okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180.

Suma uvádzaná v tomto riadku len kopíruje sumu z riadku 15 tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov v III. časti daňového priznania – tabuľku A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami. Z tohto dôvodu je potrebné najprv vyplniť tabuľku A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 1

Uvádza sa strata z predaja akcií a ostatných cenných papierov zistená podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP ako rozdiel úhrnu obstarávacích cien akcií a ostatných cenných papierov, ktorý prevyšuje úhrn príjmov z ich predaja. Strata sa vyčísľuje nie za jednotlivé predaje, ale v úhrne za všetky predané cenné papiere. Výnimkami, kedy je strata z predaja cenného papiera daňovým výdavkom, sú prípady:

 • cenných papierov obchodovaných na trhu burzy cenných papierov, ak ich obstarávacia cena nie je vyššia a príjem z ich predaja nie je nižší ako odchýlka 10 % od priemerného kurzu zverejňovaného burzou cenných papierov v deň ich nákupu a predaja,

 • dlhopisov, pri ktorých predajná cena je nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu zahrnutého do základu dane do doby predaja alebo splatnosti dlhopisu,

 • daňovníkov, ktorí sú licencovanými obchodníkmi s cennými papiermi.

Pri predaji cenných papierov obstaraných pred 1. 1. 2004, z predaja ktorých príjem plynie po 31. 12. 2003, sa postupuje podľa § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. a pri predaji cenných papierov obstaraných do 31. 12. 1999 sa postupuje podľa zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. – § 25 ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 2 písm. s) citovaného zákona. K spôsobu uplatňovania týchto ustanovení vydalo Ministerstvo financií SR oznámenia č. MF/8950/1999-72 (Finančný spravodajca č. 12/1999) a č. MF/22491/1999-72 (Finančný spravodajca č. 22/1999). Predmetné oznámenia možno primerane aplikovať aj na ZDP platný v súčasnosti.

OBCHOD, s. r. o., uskutočnil v roku 2020 nasledovné prevody cenných papierov:

 • 10 ks akcií, ktoré nie sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov, v predajnej cene 700 €/ks, cena obstarania jednej akcie bola 600 €/ks, preto z tejto transakcie vykázal zisk 1 000 € (10*700) - (10*600),

 • 8 ks akcií, ktoré tiež nie sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov v predajnej cene 1 000 €/ks, pričom cena obstarania jednej akcie v roku 2009 bola 1 450 €/ks, preto z tejto transakcie vykázal stratu 3 600 € (8*1000) - (8*1450),

 • 20 ks akcií v predajnej cene 4 800 €/ks, cena obstarania jednej akcie v roku 2010 bola 4 900 €/ks, preto z tejto transakcie vykázal stratu 2 000 €. S akciami sa obchoduje na burze cenných papierov a aj obstarávacia cena, aj predajná cena týchto akcií spĺňa limit odchýlky +/- 10 % od priemerného kurzu zverejneného burzou cenných papierov v deň nákupu a v deň predaja týchto akcií.

Tieto transakcie sa prejavili v účtovníctve nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Vyradenie cenných papierov v cene obstarania  561  115 600,00  251, 257  115 600,00  
Výnos z predaja cenných papierov  315  111 000,00  661  111 000,00  

Vplyv na základ dane:

Pri prevode 20 ks verejne obchodovateľných akcií boli splnené podmienky výnimky ustanovenej v § 19 ods. 2 písm. f) prvého bodu ZDP, podľa ktorej je strata z predaja cenných papierov daňovým výdavkom.

Pri ostatných dvoch transakciách s neverejne obchodovateľnými akciami sa v úhrne dosiahla strata vo výške 2 600 € (+1000 - 3600), ktorá nespĺňa podmienky daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP. Daňovník ju uvedie v riadku 1 tabuľky A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 2

Uvádza sa strata z predaja obchodného podielu alebo strata z predaja zmenky podľa § 19 ods. 2 písm. g) ZDP, pričom sa posudzuje každý predaj obchodného podielu alebo zmenky jednotlivo, čo je rozdiel oproti kumulácií výsledkov transakcií pri predaji akcií a ostatných cenných papierov.

Daňovník v roku 2020 predal dva svoje obchodné podiely:

 • v spoločnosti ALFA, s. r. o., za cenu 10 000 €, obstarávacia cena bola 8 500 €, z transakcie dosiahol zisk 1 500 €,

 • v spoločnosti BETA, s. r. o., za cenu 5 500 €, obstarávacia cena bola 6 800 €, čo znamená, že z transakcie dosiahol stratu 1 300 €.

Tieto transakcie zaúčtoval nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Vyradenie obchodného
podielu
- v spoločnosti ALFA, s. r. o.
- v spoločnosti BETA, s. r. o.  


561
561  


8 500,00
6 800,00  


062
062  


8 500,00
6 800,00  
Výnos z predaja obchodného
podielu
- v spoločnosti ALFA, s. r. o.
- v spoločnosti BETA, s. r. o.  


315
315  


10 000,00
5 500,00  


661
661  


10 000,00
5 500,00  

Vplyv na základ dane:

Daňovým výdavkom pri predaji obchodného podielu v s. r. o. je podľa § 19 ods. 2 písm. g) ZDP obstarávacia cena do výšky výnosu z jeho predaja, posudzovaná za každý predaj jednotlivo. Preto rozdiel, o ktorý obstarávacia cena obchodného podielu prevyšuje výnos z jeho predaja, je daňovník povinný vylúčiť z daňových výdavkov.

Spoločnosť OBCHOD, s. r. o. dosiahla z prevodu obchodného podielu v spoločnosti ALFA, s. r. o. zisk, v spoločnosti BETA, s. r. o. stratu 1 300 €. Nakoľko sa zisky a straty z predajov viacerých obchodných podielov v jednom zdaňovacom období nekompenzujú, daňovník uvedie v riadku 2 Tabuľky A sumu 1 300 €, o ktorú obstarávacia cena obchodného podielu v spoločnosti BETA, s. r. o. prevyšuje výnos z jeho predaja.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 3

Uvádza sa spotreba pohonných látok (ďalej len „PHL“) pri motorových vozidlách daňovníka zaúčtovaná v nákladoch, ak presahuje spotrebu zistenú niektorým zo spôsobov podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

Daňovník má na výber tri možnosti:

1. Vedie knihu jázd a skutočnú spotrebu prepočítava podľa cien platných v čase nákupu PHL a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla alebo v technickom preukaze alebo ak sa táto spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa v dokladoch neuvádza, vychádza zo spotreby preukázanej dokladom vydaným oprávnenou osobou alebo vychádza z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu preukazujúcich inú spotrebu PHL rovnakého druhu a typu vozidla. Takýmto dokladom môže byť aj tzv. certifikát konformity motorového vozidla.

2. Spotrebu uplatňuje podľa prístroja satelitného systému sledovania prevádzky vozidla do výšky vykázanej podľa tohto prístroja. Aj pri tomto spôsobe musia byť náklady na PHL preukázané dokladmi o ich nákupe. Na tento účel je vhodný len taký prístroj satelitného systému sledovania prevádzky vozidla, ktorý meria a vyčísľuje aj spotrebu PHL. Žiadna iná evidencia jázd nie je potrebná, daňovým výdavkom je spotreba v celej výške vykázanej týmto prístrojom, spotrebu nie je potrebné prepočítavať podľa údajov v technickom preukaze či osvedčení o evidencii vozidla.

3. Uplatňuje tzv. paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Aj v tomto prípade musí byť dokladmi preukázaná celková výška nákupu PHL a len časť z týchto výdavkov, maximálne 80 %, je daňovo uznaná. Pri tomto spôsobe nie je potrebné viesť evidenciu jázd, avšak tento spôsob musí byť zachovaný po celé zdaňovacie obdobie.

Spotreba PHL pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch sa prepočítava tiež podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla alebo v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou, alebo sa v dokladoch neuvádza, prepočítava sa podľa spotreby preukázanej vnútorným aktom riadenia, v ktorom je preukázateľne odôvodnený spôsob výpočtu spotreby PHL. Pri vypracovaní tohto interného riadiaceho aktu možno primerane postupovať podľa oznámenia MF SR o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu PHL motorového vozidla určeného na prepravu 10 a viac osôb, motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a motorového vozidla určeného na špeciálne použitie, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000, a to aj napriek tomu, že norma, ktorá sa cituje v tomto oznámení už nie je platná.

Náklady na PHL musia byť preukázané dokladmi o ich nákupe. Spotreba prevyšujúca prepočítanú spotrebu nie je daňovo uznaná.

Daňovník si môže zvoliť pre každé motorové vozidlo iný spôsob uplatňovania spotreby PHL v daňových výdavkoch.

Náš daňovník má v majetku spoločnosti dve osobné motorové vozidlá. V priebehu roka 2020 účtoval spotrebu PHL podľa nákupu na príslušný účet nákladov, pričom neviedol knihy jázd k jednotlivým vozidlám.

Tieto nákupy zaúčtoval nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Nákup pohonných látok  501  39 620,50  211  39 620,50 (bez DPH)  

Vplyv na základ dane:

Daňovník sa rozhodol zahŕňať spotrebované PHL do daňových výdavkov spôsobom podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu. Jedno z osobných motorových vozidiel daňovníka používa so súhlasom zamestnávateľa jeho zamestnanec aj na súkromné účely, pričom rozsah tohto použitia je 85 % pracovné účely a 15 % súkromné účely.

Nakoľko rozsah použitia na pracovné účely prevyšuje 80 %, daňovník môže pri oboch osobných motorových vozidlách zahrnúť do daňových výdavkov spotrebované PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu. Daňovým výdavkom bude suma 31 696,40 € (80 % z 39 620,50 €) a daňovo neuznaným nákladom, ktorý uvedie v riadku 3 Tabuľky A, tam bude suma 20 % z 39 620,50 €, t. j. 7 924,10 €.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 4

Daňovým výdavkom pri postúpení pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP je menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatená časť do výšky výnosu z jej postúpenia alebo do výšky možnej (hypotetickej) tvorby opravnej položky k postupovanej pohľadávke, ktorá by bola daňovým výdavkom podľa § 20 ZDP. Daňovník si takto môže vybrať alternatívu, ktorá je pre neho výhodnejšia.

Menovitou hodnotou pohľadávky sa rozumie suma vrátane DPH (bod 10 usmernenia MF SR č. MF/009465/2005-721 zverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2005). Menovitou hodnotou sa podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZoÚ druhý bod zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „ZoÚ“) oceňujú pohľadávky pri ich vzniku.

OBCHOD, s. r. o. postúpil dňa 30. 10. 2020 pohľadávku za predaný tovar v menovitej hodnote 6 600 €, pričom dosiahol výnos z jej postúpenia vo výške 2 000 €. Pohľadávka bola splatná 1. 3. 2019. Dlžník nie je v konkurze ani reštrukturalizácii. Za postúpenú pohľadávku OBCHOD, s. r. o., v roku 2020 prijal platbu vo výške 500 €. Do času postúpenia pohľadávky OBCHOD, s. r. o., neúčtoval o tvorbe opravnej položky k tejto pohľadávke.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Vyradenie pohľadávky z dôvodu postúpenia  546  6 600,00  311  6 600,00  
Výnos z postúpenia pohľadávky  315  2 000,00  646  2 000,00  

Vplyv na základ dane:

Podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP daňovník porovná menovitú hodnotu postupovanej pohľadávky s:

 • výnosom z postúpenia 2 000 € alebo

 • možnou opravnou položkou podľa § 20 ZDP.

Keďže dlžník nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, nie je možné uvažovať o daňovej opravnej položke podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP.

Postupovaná pohľadávka vznikla po 1. 1. 2004, nie je premlčaná, v minulosti bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov a nie je možné ju započítať so splatnými záväzkami. Od splatnosti tejto pohľadávky uplynulo k času postúpenia (30. 10. 2020) viac ako 360 dní a menej ako 720 dní. K času postúpenia by bolo možné zahrnúť do daňových výdavkov daňovú opravnú položku k tejto pohľadávke podľa § 20 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 20 ods. 14 písm. a) ZDP do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, čo predstavuje sumu 1 320 €.

Z porovnania menovitej hodnoty pohľadávky s výnosom z jej postúpenia je zrejmé, že menovitá hodnota by bola daňovo uznaná v sume 2 000 € a rozdiel vo výške 4 600 € (6600 - 2000) by bol daňovo neuznaný.

Z porovnania menovitej hodnoty pohľadávky s možnou tvorbou opravnej položky podľa § 20 ZDP je zrejmé, že daňovým výdavkom by bolo 20 % tejto menovitej hodnoty (1 320 €) a rozdiel 5 280 € (6600 - 1320) by bol daňovo neuznaný.

V tomto prípade je daňovo úspornejšou alternatívou pre daňovníka porovnávať menovitú hodnotu pohľadávky s výnosom z jej postúpenia. Vo výsledku hospodárenia s. r. o. zaúčtovala z dôvodu postúpenia pohľadávky náklad vo výške 6 600 € a výnos vo výške 2 000 €, t. j. z tejto transakcie vykázala účtovnú stratu 4 600 €, ale menovitá hodnota postupovanej pohľadávky môže byť zahrnutá do daňových výdavkov len vo výške 2 000 €, čo znamená, že k výsledku hospodárenia v riadku 4 tabuľky A daňovník pripočíta celú sumu účtovnej straty z postúpenia tejto pohľadávky vo výške 4 600 €.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 5

Zahrnutie nákladov na províziu za vymáhanie pohľadávky ZDP limituje výškou dosiahnutej úhrady z predmetnej pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. p) ZDP.

Spoločnosť uzatvorila so spoločnosťou VYMÁHAČ, s. r. o., dohodu o vymožení pohľadávky v menovitej hodnote 7 300 €. Spoločnosť vymohla z pohľadávky 1 300 € a vyfakturovala si províziu vo výške 1 500 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Provízia za vymoženie pohľadávky  518  1 500,00  321  1 500,00  
Úhrada pohľadávky od dlžníka  221  1 300,00  311  1 300,00  

Vplyv na základ dane:

Rozdiel 200 €, o ktorý náklad na províziu prevyšuje výšku vymoženej pohľadávky nie je daňovým výdavkom a daňovník ho uvedie v riadku 5 tabuľky A.

Ak v nasledujúcom zdaňovacom období vymôže aspoň ďalších 200 €, môže podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 a znížiť základ dane o zostávajúcu sumu provízie, ktorá nebola daňovým výdavkom v riadnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020. Uvedené je v súlade s usmernením MF SR č. 2752/2002-72 publikovaným vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2002, ktoré možno primerane aplikovať aj na ZDP platný v súčasnosti.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 6

V tomto riadku sa uvádzajú náklady, ktoré daňovník vynaložil na reprezentačné účely s výnimkou nákladov na reklamné predmety, ktorých hodnota za 1 ks nepresiahne 17,00 €. Uvedené vyplýva z § 21 ods. 1 písm. h) ZDP. Ak hodnota 1 ks reklamného predmetu presiahne sumu 17,00 €, daňovým výdavkom nie je celá hodnota reklamného predmetu.

ZDP už nepožaduje, aby reklamné predmety boli označené obchodným menom, logom alebo ochrannou známkou daňovníka. Treba však dodržať všeobecnú podmienku daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP a preukázať vecnú súvislosť vzniknutého nákladu s dosiahnutím, zabezpečením, udržaním zdaniteľného príjmu z podnikania. Tzn., že ak daňovník neoznačí poskytovaný reklamný predmet svojím obchodným menom/značkou/logom a je to taký tovarový druh, s ktorým daňovník nepodniká a nijako nereprezentuje podnikateľskú činnosť daňovníka, t. j. jednoznačne nepreukazuje vecnú súvislosť so zdaniteľnými príjmom daňovníka, nie je podmienka podľa § 2 písm. i) ZDP splnená a náklady na takýto reklamný predmet nemožno zahrnúť do daňových výdavkov ani vtedy, ak ich hodnota nepresahuje sumu 17,00 €/ks.

Spoločnosť si u dodávateľa objednala organizáciu športových hier počas víkendu, na ktoré pozvala svojich najvýznamnejších obchodných partnerov a najúspešnejších zamestnancov obchodného oddelenia. Na tento účel vynaložila celkom 9 000 €.

V roku 2020 tiež za účelom svojej prezentácie obstarala reklamné predmety v celkovej hodnote 2 500 €:

 • 100 ks tričiek označených jej obchodným menom v hodnote 15 €/ks,

 • 50 ks svetrov označených jej logom v hodnote 20 €/ks.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Náklady na prijaté služby  518  9 000,00  321  9 000,00  
Náklady na propagačné predmety  513  2 500,00  211  2 500,00  

Vplyv na základ dane:

Náklady na športové hry sú nákladmi na reprezentáciu spoločnosti a nespĺňajú podmienku vecnej súvislosti so zdaniteľným príjmom, preto nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP.

Daňovým výdavkom tiež nie sú náklady na propagačné predmety, ak hodnota 1 ks propagačného predmetu prevyšuje limit ustanovený v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, a to v celkovej výške 1 000 € (50 ks*20 €).

Daňovník uvedie v riadku 6 tabuľky A celkovú sumu 10 000 € (9000 + 1000).

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 7

Daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP nie sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady.

Škody sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 3 písm. g) ZDP iba v prípade škôd nezavinených daňovníkom, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou (víchrica, povodeň, ...) alebo boli zavinené neznámym páchateľom (v tom zdaňovacom období, v ktorom polícia potvrdí uvedenú skutočnosť). Daňovým výdavkom je tiež „stratné“ v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru (rozprášenie, vyschnutie a pod.) a preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda.

Zamestnanec spoločnosti na pracovnej ceste vykonávanej osobným motorovým vozidlom zamestnávateľa havaroval, pričom auto úplne zničil a je neopraviteľné, s. r. o. ho zlikvidovala. Účtovná zostatková cena a daňová zostatková cena tohto hmotného majetku bola v sume 7 924 €, nárok na náhradu od poisťovne bol vo výške 3 300 €. Škodová udalosť bola spôsobená aj zamestnancom, preto sa zamestnávateľ rozhodol požadovať od zamestnanca náhradu škody do výšky trojmesačnej mzdy v celkovej sume 1 913 €.

Ďalšou škodovou udalosťou v roku 2020 bolo vykradnutie skladu tovaru v hodnote 17 211 €, avšak tovar nebol poistený. Polícia vyšetrovanie prípadu uzatvorila až vo februári 2021 so záverom, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Zúčtovanie ZC hmotného majetku  549  7 924,00  082  7 924,00  
Vyradenie hmotného majetku v obstarávacej cene  082  15 848,00  022  15 848,00  
Predpis nároku na náhradu škody voči poisťovni  378  3 300,00  648  3 300,00  
Predpis nároku na náhradu škody voči zamestnancovi  335  1 913,00  648  1 913,00  
Výška škody na ukradnutom tovare  549  17 211,00  132  17 211,00  

Vplyv na základ dane:

Škoda vzniknutá na havarovanom aute je daňovým výdavkom len do výšky prijatej náhrady od poisťovne, rozdiel nie je daňovo uznaný. Náhrady tejto škody sú spolu vo výške 5 213 € (3300 + 1913). Rozdiel, o ktorý daňová zostatková cena prevyšuje sumu prijatých náhrad, ktorý nie je daňovým výdavkom, je vo výške 2 711 € (7924 - 5213).

Škoda na ukradnutom tovare bola spôsobená krádežou, avšak v zdaňovacom období 2020 vzniknutá škoda nesplnila podmienku § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, preto celá jej hodnota 17 211 € je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.

V nasledujúcom zdaňovacom období 2021, v ktorom polícia potvrdí skutočnosť, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom, bude hodnota škody položkou znižujúcou základ dane, t. j. daňovník nemusí z tohto dôvodu podávať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020.

Daňovník uvedie v riadku 7 tabuľky A časť nákladov, ktoré nie sú daňovým výdavkom vo výške 19 922,00 € (2711 + 17211).

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 8

Uvádza sa suma poskytnutých darov, ktoré nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP.

Do tejto sumy sa započítava aj zostatková hodnota trvale vyradeného majetku z dôvodu jeho darovania.

Zostatková cena trvale vyradeného majetku je daňovým výdavkom v prípade:

 • jeho predaja alebo likvidácie [ § 19 ods. 3 písm. b) ZDP ],

 • bezodplatného odovzdania do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim daňovníkom, napr. kanalizačné prípojky [ § 19 ods. 3 písm. c) ZDP ],

 • škody, ale len do výšky náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku [ § 19 ods. 3 písm. d) ZDP ].

Daňovník v roku 2020 nedaroval žiaden hmotný majetok, avšak daroval finančné prostriedky občianskemu združeniu na účely podpory zdravia v sume 500 €.

Túto skutočnosť spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Darované finančné prostriedky  543  500,00  221  500,00  

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný náklad z titulu poskytnutého finančného daru nie je daňovým výdavkom, preto o sumu 500,00 € daňovník musí zvýšiť výsledok hospodárenia v riadku 8 tabuľky A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 9

Podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP daňovým výdavkom je tvorba opravných položiek podľa § 20 ZDP. Všetky náklady na tvorbu iných opravných položiek, ktoré účtovná jednotka tvorí v zmysle dodržania zásady opatrnosti podľa ZÚ, nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP.

Podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP je daňovým výdavkom tvorba opravných položiek podľa § 20 ods. 2:

 • písm. a) k nadobudnutému majetku v nadväznosti na ods. 13,

 • písm. b) k nepremlčaným pohľadávkam v nadväznosti na ods. 14, 15,

 • písm. c) k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní v nadväznosti na ods. 10 až 12,

 • písm. d) k pohľadávkam, ktoré tvoria banky, pobočky zahraničných bánk a EXIMBANKA v nadväznosti na ods. 4 až 7,

 • písm. e) k pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní,

 • písm. f) k pohľadávkam zdravotných poisťovní v nadväznosti na ods. 17, 19.

1.) Spoločnosť sa v roku 2020 dozvedela, že jeden z jej dlžníkov, voči ktorému eviduje neuhradenú pohľadávku za predaný tovar, je v reštrukturalizácii. Menovitá hodnota tejto pohľadávky je vo výške 5 100 € a pohľadávka bola splatná 15. 6. 2018.

Spoločnosť účtovala o tvorbe opravnej položky k tejto pohľadávke vo výške 100 % jej menovitej hodnoty, avšak zmeškala lehotu na prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizačného konania.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Tvorba opravnej položky k pohľadávke  547  5 100,00  391  5 100,00  

Vplyv na základ dane:

Náklady na tvorbu opravnej položky k tejto pohľadávke, nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 20 ods. 10 ZDP, pretože pohľadávka nebola prihlásená do reštrukturalizačného konania.

Vytvorená opravná položka však spĺňa podmienky § 20 ods. 14 písm. b) ZDP (nie je premlčaná, nemožno ju započítať so splatnými záväzkami, bola súčasťou zdaniteľných príjmov a od splatnosti uplynulo k 31. 12. 2020 viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní), preto daňovým výdavkom bude 2 550 € (50 % z 5 100 €) a položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia bude rozdiel medzi účtovnou tvorbou opravnej položky a maximálnou výškou daňovej opravnej položky k tejto pohľadávke k 31. 12. 2020, t. j. 2 550 €.

2.) Spoločnosť účtovala o 10 % tvorbe opravnej položky 500 € k vlastnej pohľadávke v menovitej hodnote 5 000 €. Pohľadávka vznikla pri predaji tovaru a bola splatná 10. 12. 2019.

Tvorbu opravnej položky v roku 2020 spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Tvorba opravnej položky k pohľadávke  547  500,00  391  500,00  

Vplyv na základ dane:

Podľa § 20 ods. 2 písm. b) a následne § 20 ods. 14 a 15 ZDP je daňovým výdavkom tvorba opravnej položky k rizikovej pohľadávke, ktorá nie je premlčaná, nie je možné započítať ju so splatnými záväzkami voči dlžníkovi, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov a od splatnosti pohľadávky uplynul zákonom stanovený počet dní.

Táto pohľadávka spĺňa všetky uvedené podmienky a od jej splatnosti uplynulo viac ako 360 dní a menej ako 720 dní. Daňovým výdavkom by mohlo byť až 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, ale podmienkou je aj účtovná tvorba opravnej položky v dostatočnej výške (§ 20 ods. 3 ZDP). Daňovým výdavkom je celá zaúčtovaná tvorba opravnej položky k tejto pohľadávke do výšky 10 % jej menovitej hodnoty, preto nie je potrebná žiadna úprava výsledku hospodárenia na základ dane.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 10

Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tvorba rezerv zaúčtovaná v nákladoch s výnimkou prípadov podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP v nadväznosti na § 20 ZDP.

Tvorba rezerv je daňovým výdavkom, ak ide o rezervy:

 • v poisťovníctve,

 • vytvárané zdravotnými poisťovňami a

 • podľa § 20 ods. 9 ZDP účtované ako náklad (napr. rezerva na nevyfakturované dodávky alebo služby, rezerva na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, rezerva na lesnú pestovnú činnosť, rezerva na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností podľa osobitného predpisu, atď.).

Daňovník k 31. 12. 2020 tvoril rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a povinných príspevkov vo výške 21 155,60 € a na nevyplatené zľavy z ceny poskytované odberateľom za odobratý tovar v odhadovanej sume 2 962 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky  521  21 155,60  323  21 155,60  
Tvorba rezervy na zľavy z ceny  604  2 962,00  323  2 962,00  

Vplyv na základ dane:

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ je daňovým výdavkom podľa § 20 ods. 9 písm. a) ZDP v plnej výške.

Rezerva na nevyplatené zľavy z ceny sa účtuje ako zníženie výnosov, neúčtuje sa na ťarchu nákladov, preto nespĺňa podmienky § 20 ods. 9 ZDP a nie je daňovo uznaná. Uvedie sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia v riadku 10 tabuľky A.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 11

Uvádza sa v ňom jednak úprava základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. a) ZDP pri nesplnení podmienok finančného prenájmu, u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu alebo podľa § 17 ods. 24 písm. b) po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci za vopred nižšiu cenu, ako je zostatková cena sa upraví základ dane o kladný rozdiel z už uplatneného nájmu v daňových výdavkoch a odpisoch, ktoré by mohol uplatniť vlastník tohto majetku.

Finančný prenájom je na účely ZDP je definovaný v § 2 písm. s).

Naša s. r. o. uzatvorila v máji 2018 nájomnú zmluvu s právom kúpy prenajatej veci, kde predmetom finančného prenájmu bolo osobné motorové vozidlo. Tento hmotný majetok bol odovzdaný nájomcovi a uvedený do užívania tiež v máji 2018. Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie 36 mesiacov. Obstarávacia hodnota hmotného majetku bola podľa zmluvy 36 000 €. Účtovné leasingové odpisy sú rovnaké ako leasingové odpisy podľa ZDP.

Daňovník si neplnil svoje zmluvné povinnosti voči prenajímateľovi, preto mu prenajímateľ v júli 2020 odňal predmet prenájmu, čím došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu – predčasnému skončeniu finančného prenájmu (pred uplynutím minimálnej doby odpisovania podľa § 2 písm. s) ZDP).

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Leasingové odpisy za január až júl 2020  551  7 000 [(36000/36) x 7 mesiacov]  082  7 000,00  
Zúčtovanie ZC predmetu prenájmu  551  9 000 {36 000 – [(36000/36) * (8 + 12 + 7)]}  082  9 000,00  
Vyradenie hmotného majetku  082  36 000,00  022  36 000,00  

Vplyv na základ dane:

Zmluva o finančnom prenájme trvala len 27 mesiacov (8 mesiacov v roku 2018, 12 mesiacov v roku 2019 a 7 mesiacov v roku 2020), čím nebola dodržaná podmienka minimálnej doby finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) ZDP.

Z dôvodu nedodržania podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) ZDP s. r. o. ako nájomca musí upraviť základ dane, pričom v súlade s § 52o použije úpravu základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. b). Základ dane upraví o rozdiel už uplatnených odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP a odpisov, ktoré by uplatnil ako vlastník podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

Suma odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP za obdobie trvania zmluvy o finančnom prenájme (od kalendárneho mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do užívania do kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nájomný vzťah ukončený) je vo výške 27 000 €.

Suma odpisov podľa § 27 ZDP: 9 000 € (1. odpisová skupina, 36000/4 * 2 roky, za rok 2020 by daňovník nemal nárok uplatniť daňový odpis, pretože majetok neeviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia).

Suma odpisov podľa § 28 ZDP: 22 500 € (1. odpisová skupina, odpis pre rok 2017 9 000 €, odpis pre rok 2019 13 500 €, v roku 2020 by daňovník nemal nárok uplatniť daňový odpis, pretože majetok neeviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia).

Suma odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP prevyšuje sumu odpisov vypočítaných podľa § 27 alebo § 28 ZDP, čo znamená, že daňovník si uplatnil vyššie odpisy ako by mal nárok, keby majetok odpisoval ako vlastník. Porovnaním lízingových odpisov a odpisov pri zrýchlenom odpisovaní: 27000 – 22500 = 4 500 € vznikne menší rozdiel, o ktorý musí daňovník zvýšiť základ dane v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) ZDP v znení účinnom k 31. 12. 2014. Daňovník uvedie v riadku 11 tabuľky A sumu 4 500,00 €.

Náklad zaúčtovaný pri vyradení predmetu finančného prenájmu na účte 551 v sume 9 000 € (mimoriadny odpis vo výške zostatkovej ceny) nie je daňovým výdavkom, ale nebude zahŕňaný do sumy uvádzanej v riadku 11 tabuľky A, ale bude súčasťou sumy v riadku 15 tabuľky A.


POZNÁMKA: Ak by suma odpisov podľa § 26 ods. 8 ZDP bola nižšia než suma odpisov vypočítaných podľa § 27 alebo § 28 ZDP, rozdiel by bol položkou znižujúcou výsledok hospodárenia v riadku 290 DP.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 12

Ak daňovník vynaloží náklady na likvidáciu zásob z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného, podľa osobitného predpisu, alebo z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti zásob, či bez stanovenej doby použiteľnosti, ak nevie preukázať príjem z ich predaja v súlade s § 21 ods. 2 písm. n) ZDP uvedie tieto náklady na riadku 12 tabuľky A.

OBCHOD, s. r. o., v roku 2020 nevynaložila náklady na likvidáciu zásob na základe § 21 ods. 2 písm. n) a preto na riadku 12 tabuľky A nevypĺňa žiadny údaj.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 13

V prípade, že daňovníkovi poskytne pôžičku závislá osoba, úroky z tejto pôžičky/úveru nie sú daňovým výdavkom a je potrebné ich pripočítať k základu dane v súlade s § 21a ZDP, uvádzajú sa na riadku 13 tabuľky A.

OBCHOD, s. r. o., v roku 2020 nemala poskytnutý úver od závislej osoby, na riadku 13 tabuľky A preto neuvádza žiadne číslo.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 14

Ak daňovník vynaloží náklady na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane, nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 a § 21 ods. 1 písm. j) ZDP. Napr. náklady na vyradenie investície – obchodného podielu v inej s. r. o. v súvislosti s vyplatením likvidačného zostatku v tejto s.r.o. [podiel na likvidačnom zostatku nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP ] alebo u daňovníka nezaloženého na podnikanie – výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami zo základnej činnosti, za účelom ktorej bol daňovník zriadený [sú oslobodeným príjmom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP ].

OBCHOD, s. r. o., je od roku 2012 spoločníkom v prepravnej spoločnosti s. r. o., pričom jeho podiel na základnom imaní je 6 000 €. V roku 2020 bola ukončená likvidácia prepravnej spoločnosti a spoločníkom bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku, každému po 555 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Nárok na podiel na likvidačnom zostatku  378  555,00  665  555,00  
Vyradenie obchodného podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom  568  6 000,00  062  6 000,00  

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný náklad z dôvodu vyradenia obchodného podielu súvisí s príjmami, ktoré nie sú predmetom dane a nezahŕňajú sa do základu dane, preto nie je daňovým výdavkom. Suma 6 000 € bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia v riadku 14 tabuľky A.

Suma zaúčtovaného výnosu z nároku na podiel na likvidačnom zostatku 555 € bude vylúčená zo zdaniteľných príjmov prostredníctvom riadku 210 DP, pretože nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 15

Na riadku sa uvádzajú výdavky, ktoré boli vynaložené na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy či udržiavanie majetku, ktorý nebol zahrnutý do obchodného majetku daňovníka ale využíva ho na udržanie a zabezpečenie príjmu z podnikania. V takomto prípade môže dať do nákladov:

 • paušálne výdavky vo výške 80 %, ak majetok využíva aj na súkromné účely

 • preukázateľnú výšku výdavkov v závislosti od pomeru využívania majetku na zabezpečenie príjmu a na súkromné účely.

Na tomto riadku teda daňovník uvedie výdavky, ktoré patria k súkromnému využitiu, tzn. buď 20% alebo pomer určený podľa využívania majetku.

OBCHOD, s. r. o., v roku 2020 nevyužívala žiadny majetok, ktorý nebol súčasťou obchodného majetku spoločnosti, na riadku 15 tak neuvedie žiadny údaj.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 16

V tomto riadku sa uvádza úhrn všetkých ostatných položiek účtovaných na ťarchu nákladov, ak nie sú daňovými výdavkami a nie sú uvedené v predchádzajúcich riadkoch tabuľky A.

Patrí sem napríklad:

 • časť nákladov vynaložených zamestnávateľom na stravovanie zamestnancov nespĺňajúca podmienky Zákonníka práce alebo presahujúca rozsah ustanovený Zákonníkom práce [daňovým výdavkom sú príspevky na stravovanie zamestnancov podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP ],

 • náklady na cestovné náhrady vyplatené osobám, ktoré nie sú zamestnancami podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., alebo nad rozsah ustanovený týmto predpisom alebo vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste vyplatené vo vyššej sume než 40 % zo stravného [ § 19 ods. 2 písm. d) ZDP ],

 • DPH zúčtovaná na ťarchu nákladov, ak nespĺňa podmienky daňového výdavku [napr. podľa § 19 ods. 3 písm. k) ZDP ],

 • časť nákladov pri odpise obstarávacej ceny pohľadávky presahujúca limit podľa § 21 ods. 2 písm. k) ZDP v prípade postúpenia pohľadávky nadobudnutej postúpením,

 • náklady na odpis pohľadávky v iných prípadoch alebo pri nesplnení podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. h), i), r) alebo § 19 ods. 3 písm. t) ZDP,

 • daňová zostatková cena predmetu finančného prenájmu, ktorá nie je daňovým výdavkom

 • náklady na dane zaplatené za iného daňovníka,

 • náklady na sankčné pokuty zaplatené správcovi dane,

 • výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb [ § 21 ods. 1 písm. f) ZDP ], atď.

1.) OBCHOD, s. r. o., prispieva zamestnancom na cenu jedla sumou 3,44 €, pričom cena jedla je 4,44 €. Príspevok zamestnávateľa hradený zo sociálneho fondu je vo výške 0,30 € a sumou 0,70 € prispieva zamestnanec. Stravovanie zabezpečuje v cudzom stravovacom zariadení na základe zmluvy.

V roku 2020 vznikol zamestnancom nárok na 1 521 jedál, zamestnanci použili v zmysle svojho nároku 1 521 stravných lístkov, t. j. príspevok zamestnávateľa bol celkom v hodnote 5 232,24 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Zúčtovanie stravovania na 1ks stravného lístku MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Použitý stravný lístok  -  -  213, 343  4,44  
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov na jedno jedlo  527  3,44  -  -  
Príspevok zo sociálneho fondu  472  0,30  -  -  
Cena uhrádzaná zamestnancom  333, 335  0,70  -  -  

Vplyv na základ dane:

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov je daňovým výdavkom v rozsahu a za podmienok podľa § 152 ZP Zákonníka práce. Maximálny limit je 55 % z ceny jedla, maximálne 55 % zo stravného pri pracovnej ceste v rozsahu 5 až 12 hodín určeného opatrením MPSVaR SR (55 % zo 5,10 €, t. j. 2,81 €).

V zdaňovacom období 2020 zamestnávateľ poskytol 1 521 príspevkov na stravovanie zamestnancov v sume 3,61 €, čím prekročil limit 2,81 €/1 jedlo celkovo o 1 216,80 € [(1521 x (3,61 - 2,81)] a táto suma nebude daňovým výdavkom.

2.) Spoločnosť vyplatila v roku 2020 svojim zamestnancom vreckové pri zahraničných pracovných cestách vo výške 60 % zo stravného pre príslušnú krajinu v závislosti od dĺžky trvania tejto cesty v celkovej sume 4 440 €.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Náklady na cestovné náhrady – vreckové  512  4 440,00  331  4 440,00  
Vyplatenie cestovných náhrad  331  4 440,00  211  4 440,00  

Vplyv na základ dane:

Podľa § 19 ods. 2 písm. d) ZDP je daňovým výdavkom aj vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Podľa § 14 zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ môže zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste poskytnúť popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov aj vreckové vo výške do 40 % stravného ustanoveného podľa § 13 zákona o cestovných náhradách. Keďže s. r. o. poskytla svojim zamestnancom vreckové vo vyššej sume, než pripúšťa zákon o cestovných náhradách, rozdiel medzi sumou vreckového do výšky podľa zákona o cestovných náhradách 2 960 € a skutočne poskytnutou sumou vreckového 4 440 € nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. e) ZDP. Preto sumu 1 480 € zahrnie do sumy v riadku 16 tabuľky A.

3.) Spoločnosť v priebehu roka 2020 obstarávala tovary v Rakúsku. Ako je uvedené v zadaní, je platiteľom DPH.

Keďže obstarala tovary na území členského štátu EÚ, v súlade so smernicou rady 2008/9/ES z 12. februára 2008 si môže nárokovať vrátenie DPH vzťahujúcej sa k týmto tovarom, ak splní stanovené podmienky. Daňovník, ktorý splní stanovené podmienky, t. j. nárok na vrátenie DPH mu vznikol, tento nárok si uplatní v súlade s § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Náklady na obstaraný materiál účtovaný priamo
do spotreby:
- vo výške základu DPH
- prislúchajúca DPH  


501
343  


11 000,00
2 200,00  


221, 211  


13 200,00  
Vznik pohľadávky – uplatnenie nároku na vrátenie DPH  378  2 200,00  648  2 200,00  

Vplyv na základ dane:

Obstarané tovary spoločnosť použila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov, čím splnila podmienky na zahrnutie týchto nákladov do daňových výdavkov podľa § 2 písm. i) ZDP. Pri zahrnovaní DPH vzťahujúcej sa k takýmto tovarom do daňových výdavkov postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. k) tretieho bodu ZDP.

Daňovník splnil podmienky na uplatnenie nároku na vrátenie DPH a rozhodol sa svoj nárok aj uplatniť (vznik pohľadávky 378 a výnosu 648), preto DPH v sume 2 200 €, zahrnutá v cene tovarov obstaraných v zahraničí (501AE – prislúchajúca DPH), je daňovým výdavkom.

4.) Spoločnosť v priebehu roka 2020 obstarávala tovary v inom členskom štáte EÚ. Vznikol jej nárok na vrátenie DPH v sume 84 €, ale rozhodla sa nežiadať o vrátenie takto zaplatenej DPH.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Náklady na obstaraný materiál účtovaný priamo do
spotreby:
- vo výške základu DPH
- prislúchajúca DPH  


501
343  


336,00
84,00  


211  


420,00  

Vplyv na základ dane:

Aj napriek tomu, že s. r. o. použila nakúpené materiály na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov, čím splnila podmienky na zahrnutie týchto nákladov do daňových výdavkov podľa § 2 písm. i) ZDP, nemôže DPH prislúchajúcu k týmto nákladom zahrnúť do daňových výdavkov, pretože sa dobrovoľne rozhodla nežiadať o vrátenie tejto DPH (neúčtovala o vzniku pohľadávky), hoci jej nárok vznikol. Neboli dodržané podmienky § 19 ods. 3 písm. k) ZDP, preto takáto DPH nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. i) ZDP. Súčasťou sumy uvádzanej v riadku 16 tabuľky A bude aj DPH vo výške 84 €.

5.) S. r. o. v roku 2020 odpísala viaceré pohľadávky. Ani k jednej z nich nebola v predchádzajúcich účtovných obdobiach účtovaná tvorba opravnej položky, z čoho vyplýva, že ani žiadna daňová opravná položka k týmto pohľadávkam nebola zahrnutá do daňových výdavkov:

 • odpis pohľadávky v menovitej hodnote 153 €, ktorá už bola premlčaná,

 • odpis nezaplatenej časti 420 € vlastnej pohľadávky za predaný tovar v menovitej hodnote 1 000 €, pohľadávka bola splatná 30. 6. 2015, dlžník bol vymazaný ex offo v novembri 2014,

 • odpis pohľadávky v obstarávacej cene 500 € (menovitá hodnota bola 4 000 €), dlžník je v reštrukturalizácii, pohľadávka nebola prihlásená do reštrukturalizačného konania.

Odpis pohľadávok, ku ktorým nebola tvorená opravná položka, spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Odpis pohľadávok alebo ich nesplatenej časti (trvalo nevymožiteľné alebo sa upustilo od ich vymáhania)  546  1 073,00  311, 315  1 073,00  

Vplyv na základ dane:

Daňovým výdavkom môže byť odpis pohľadávky len podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r) alebo § 19 ods. 3 písm. t) ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP je daňovým výdavkom výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo obstarávacej ceny pohľadávky, ak dôvodom odpisu je niektorý z dôvodov uvedených v bodoch 1 až 5 tohto ustanovenia (napr. ak je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak táto skutočnosť vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo z reštrukturalizačného konania, ak dlžník zomrel a pohľadávka nemôže byť vymáhaná ani na dedičoch, atď.)

Podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP je daňovým výdavkom výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 • k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo § 20 ods. 14 písm. b) ZDP (pozn.: pravidlá daňových opravných položiek pozri vyššie v texte k riadku 9 tabuľky A),

 • k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky.

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP je odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 ZDP.

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. t) ZDP je výdavok do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti voči Slovenskej republike, ak bola Slovenskou republikou uznaná a dlžník natrvalo upustil od jej vymáhania.

Žiadna z pohľadávok, ktoré daňovník v roku 2020 odpísal, nespĺňa podmienky daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h), ani § 19 ods. 3 písm. t) ZDP.

Náklad na odpis menovitej hodnoty pohľadávky 153 €, ktorá už bola premlčaná, práve z dôvodu premlčania nespĺňa ani podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. i) alebo písm. r) ZDP, preto je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 16 tabuľky A.

Náklad 420 € na odpis nezaplatenej časti menovitej hodnoty pohľadávky, ktorej dlžník bol vymazaný ex offo, nespĺňa podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. i) ZDP z dôvodu vyššej nezaplatenej časti pohľadávky než 331,32 €. Časť z tohto nákladu však môže byť daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP. K dátumu vyradenia pohľadávky z účtovníctva by bolo možné zahrnúť do daňových výdavkov opravnú položku podľa § 20 ods. 14 písm. b) ZDP do výšky 50 % menovitej hodnoty alebo nesplatenej časti pohľadávky. Preto daňovým výdavkom bude 50 % zaúčtovaného nákladu a rozdiel 210 € medzi výškou zaúčtovaného nákladu 420 € a uznanou sumou daňového výdavku je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 16 tabuľky A.

Náklad na odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením (ocenená obstarávacou cenou) vo výške 500 € voči dlžníkovi, ktorý je v reštrukturalizácii, nespĺňa ani podmienky § 19 ods. 2 písm. i), ani písm. r) ZDP, preto suma 500 € je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 16 tabuľky A.

6.) V nadväznosti na predčasné skončenie finančného prenájmu - prípadu popisovaného v časti k riadku 12 tabuľky A, s. r. o. nezahrnie do základu dane zostatkovú cenu vyraďovaného predmetu finančného prenájmu v sume 9 000 € (mimoriadny odpis vo výške zostatkovej ceny), pretože daňová zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. b) až d) ZDP. Súčasťou sumy uvádzanej v riadku 16 tabuľky A bude aj 9 000 €.

OBCHOD, s. r. o., uvedie v riadku 16 tabuľky A úhrnnú sumu 12 643,80 € (1216,80 + 1480,00 + 84,00 + 153,00 + 210,00 + 500,00 + 9000,00).

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami – riadok 17

Matematický súčet riadkov 1 až 16 tabuľky A.

Náš daňovník uvedie v tomto riadku sumu 75 952,82 €.

Riadok 140

Obsahom tohto riadku sú náklady, ktoré sú premietnuté vo výsledku hospodárenia v r. 100, ale v tom istom zdaňovacom období neboli zaplatené a ZDP ustanovuje pre ich zahrnutie do daňových výdavkov podmienku zaplatenia. Ide o zmluvné pokuty u dlžníka podľa § 17 ods. 19 ZDP a tiež o nájomné a sprostredkovateľské provízie platené fyzickej osobe podľa § 19 ods. 4 ZDP.

V roku 2020 s. r. o. zaúčtovala podľa zásady časovej a vecnej súvislosti nájomné za nehnuteľnosť prenajatú od fyzickej osoby v ročnej sume 2 600 €, avšak z tohto nájomného uhradila len 1 000 €, zvyšok nájomného 1 600 € uhradila až v nasledujúcom roku.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Nájomné  518  2 600,00  321  2 600,00  
Úhrada časti nájomného  321  1 000,00  221  1 000,00  

Časť nákladu na nájomné voči fyzickej osobe, ktorá nebola zaplatená, nie je daňovým výdavkom, pretože nie je splnená podmienka zaplatenia podľa § 19 ods. 4 ZDP a daňovník uvedie 1 600 € ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v riadku 140.

Riadok 150

Vypĺňa sa vtedy, ak suma účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšuje sumu daňových odpisov tohto majetku. Tento údaj vychádza z tabuľky pomocných výpočtov B.

Účtovný stav odpisov dlhodobého majetku k súvahovému dňu bol 99 314 €, daňové odpisy tohto majetku boli celkom 91 720 €. Daňovník uviedol do užívania v marci 2020 hmotný majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny. Z ročného odpisu tohto majetku vypočítaného podľa § 27 ZDP pripadla na pomernú časť nezahrnovanú do daňových výdavkov v 1. roku odpisovania suma 84 €.

Daňovník vyplní tabuľku B podľa predtlače. Ako je zrejmé, účtovné odpisy sú vyššie ako daňové odpisy, preto v riadku 150 daňovník uvedie rozdiel 7 594 €, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy zahŕňané do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

Riadok 170

Vypĺňa sa len v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu, predaji podniku, nepeňažnom vklade alebo zrušení bez likvidácie, ak je potrebné zvýšenie základu dane.

Riadok 180

Uvádzajú sa všetky ďalšie sumy, ktoré zvyšujú základ dane a nie sú zahrnuté v riadkoch 110 až 170 DP. Sú nimi napríklad:

 • úprava základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP o rozdiel, o ktorý zaúčtovaný výnos z dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku prevyšuje výnos z dotácie zodpovedajúci výške daňového odpisu podľa § 27 alebo § 28 ZDP,

 • sumy nezaplatených záväzkov prislúchajúcich k daňovým výdavkom, ktoré zvyšujú základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP, ak od ich splatnosti uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov,

 • úprava zvyšujúca základ dane podľa § 17 ods. 28 ZDP o opravnú položku k pohľadávke, ktorá bola daňovým výdavkom v minulom zdaňovacom období, ak v ďalšom zdaňovacom období bola táto pohľadávka postúpená alebo odpísaná alebo čiastočne zaplatená,

 • zvýšenie základu dane o stratu z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia podľa § 17 ods. 2 písm. e) ZDP, atď.

Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2020 niekoľko záväzkov za prijaté služby v celkovej výške 11 203,50 €, ktoré sú po splatnosti viac ako 36 mesiacov.

Vplyv na základ dane:

Náklady na prijaté služby boli daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom vznikli. Ak daňovník nezaplatí záväzky vzťahujúce sa k daňovým výdavkom a od splatnosti týchto záväzkov uplynie viac ako 36 mesiacov, je povinný podľa § 17 ods. 27 ZDP o tieto záväzky zvýšiť základ dane. Následne v ďalšom zdaňovacom období, keď dôjde k úhrade záväzku alebo k jeho premlčaniu, daňovník základ dane o tieto sumy zníži.

OBCHOD, s. r. o., má povinnosť zvýšiť základ dane o nezaplatené záväzky v celkovej výške 11 203,50 €, preto v riadku 180 uvedie aj túto sumu.

2.) S. r. o. v roku 2020 prijala 2 600 € ako čiastočnú úhradu pohľadávky v menovitej hodnote 10 000 €. K tejto pohľadávke tvorila 100 % účtovnú opravnú položku v roku 2018 a túto tvorbu zahrnula do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2018 vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky, pretože boli splnené všetky podmienky § 20 ods. 14 písm. c) ZDP.

V účtovnom období 2018 spoločnosť účtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Tvorba OP k pohľadávke  547  10 000,00  391  10 000,00  

V účtovnom období 2020 spoločnosť účtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Zúčtovanie vytvorenej OP v pomernej časti  391  2 600,00  547  2 600,00  
Inkaso pohľadávky na účet  221  2 600,00  311  2 600,00  

Vplyv na základ dane:

V zdaňovacom období 2020, v ktorom daňovník prijal čiastočnú úhradu pohľadávky, ku ktorej v minulých zdaňovacích obdobiach tvoril opravnú položku a zahrnul ju do daňových výdavkov, je povinný upraviť základ dane podľa § 17 ods. 28 písm. c) ZDP. Z postupu účtovania je vidieť, že zúčtovanie pomernej časti opravnej položky vo výške prijatej úhrady je už premietnuté vo výsledku hospodárenia, preto nie je potrebná osobitná úprava výsledku hospodárenia na základ dane prostredníctvom daňového priznania a zaúčtované zníženie nákladu je súčasťou základu dane.

Daňovník uvedie ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v riadku 180 sumu 11 203,50 €.

Riadok 200

Tento riadok je matematickým súčtom všetkých položiek zvyšujúcich základ dane (riadkov 110 až 180).

Náš daňovník uvedie v riadku 200 sumu 116 102,72 €.

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Riadok 210

Uvádzajú sa sumy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP, ak sú súčasťou výsledku hospodárenia . a príjmy, ktoré boli zdanené daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP a daňová povinnosť daňovníka sa zrazením dane považuje za splnenú, alebo príjmy, ktoré boli zdanené daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP a daňovník sa rozhodne považovať daňovú povinnosť z týchto príjmov za splnenú, a preto sa v súlade s § 17 ods. 3 písm. a) ZDP nezahŕňajú do základu dane, kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia postupu podľa § 17 ods. 17 ZDP.

OBCHODu, s. r. o., ako spoločníkovi v inej obchodnej spoločnosti vznikol nárok na podiel na likvidačnom zostatku tejto spoločnosti vo výške 555 € (pozri príklad k riadku 14 tabuľky A).

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos z nároku na podiel na likvidačnom zostatku 555 € nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP, preto daňovník o túto sumu zníži výsledok hospodárenia v riadku 210 DP.

 1. Spoločnosť má zriadený bežný účet v banke, na ktorom jej banka v priebehu roka 2020 pripísala úroky v brutto výške 40 €. Tento výnos podlieha dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. a) ZDP, zrážková daň predstavovala sumu 7,60 € a netto úrok 32,40 €.
 2. S. r. o. vznikol v roku 2020 nárok na podiel na zisku 9 500 € od PO so sídlom na území SR, ktorý bol vyplatený zo zisku vytvoreného za rok 2002. Valné zhromaždenie vyplácajúcej PO rozhodlo o vyplatení podielov na zisku zo zisku vytvoreného v roku 2002 až v januári 2020 a tento podiel bol aj skutočne vyplatený v decembri 2019.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Pripísanie úroku na
bankový účet:
- netto výška
- zrazená daň podľa § 43 


221
591  


32,40
7,60  


662  


40,00  

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos z úrokov brutto 40 € daňovník vylúči z výsledku hospodárenia v súlade s § 17 ods. 3 písm. a) ZDP prostredníctvom riadku 210 (ak by tak daňovník neurobil, výnos z úrokov by bol duplicitne zdanený).

Podiely na zisku vyplácané zo ziskov vytvorených do konca roka 2003 sú predmetom dane podľa § 52 ods. 24 ZDP alebo podľa § 51d ZDP.

Podľa § 52 ods. 24 ZDP v prípadoch, ak je takýto podiel na zisku vyplácaný osobe so sídlom v SR, zdaní si ho príjemca ako súčasť svojho celkového základu dane prostredníctvom daňového priznania.

Zdanenie podľa § 51d ZDP je výhodnejšie, pretože sa použije len 15 % sadzba dane.

Ak takýto podiel na zisku plynie právnickej osobe so sídlom na území SR, zdaňuje ho vyplácajúca PO daňou vyberanou zrážkou vo výške 15 % postupom podľa § 43 ZDP a daňová povinnosť príjemcu – rezidenta SR sa považuje zrazením dane za splnenú.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Nárok na podiel na zisku  378  9 500,00  665  9 500,00  
Prijatá platba podielu na
bankový účet:
- netto výška
- zrazená daň podľa § 43 


221
591  


8 075,00
1 425,00  


378  


9 500,00  

Vplyv na základ dane:

Daňová povinnosť s. r. o. z výnosu vzniknutého z nároku na podiel na zisku zo zisku vytvoreného v roku 2002 bola splnená zrazením 15 % dane v okamihu poukázania tohto podielu. V súlade s § 17 ods. 3 písm. a) ZDP sa takýto príjem nezahrnie do základu dane, preto musí byť suma 9 500 € vylúčená z výsledku hospodárenia ako položka znižujúca tento výsledok v riadku 210 DP.

S. r. o. uvedie v riadku 210 DP celkovú sumu 9 540,00 € (9500,00+ 40,00).

Riadok 220

Aj v tomto riadku sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 3 ZDP a sú zahrnuté vo výsledku hospodárenia alebo v rozdiele medzi príjmami a výdavkami uvádzanými v riadku 100. Riadok 220 je určený len pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ak im takéto príjmy v zdaňovacom období plynuli (vtedy nevypĺňajú r. 210).

Riadok 230

V prospech výnosov sa v zmysle PUP účtujú aj výnosy, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 13 ZDP. Preto je potrebné tieto výnosy vyňať zo zdaniteľných príjmov, a to ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia prostredníctvom riadku 230.

Obchodným spoločnostiam môžu plynúť nasledovné výnosy oslobodené od dane:

 • výnosy z hypotekárnych záložných listov vydaných v období do 31. 12. 2003, z ktorých úrokové výnosy sú oslobodené od dane podľa § 52 ods. 38 ZDP,

 • výnos z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii podľa § 13 ods. 1 písm. d) ZDP,

 • úroky z preplatku zapríčineného správcom dane podľa § 13 ods. 2 písm. c) ZDP,

 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv podľa § 13 ods. 2 písm. g) ZDP, atď.

Naša spoločnosť neúčtovala v roku 2020 o žiadnom výnose, ktorý by spĺňal podmienky oslobodenia podľa § 13 ZDP.

Riadok 240

V riadku 240 sa uvedú príjmy (výnosy) oslobodené od dane podľa § 13a zákona a § 13b zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100. Ide o príjmy (výnosy) z:

 • odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov) - § 13a zákona,

 • odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov) - § 13a zákona,

 • predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom - § 13b zákona.

Daňovník, ktorý vypĺňa riadok 240, vypĺňa aj Prílohu k § 13a a § 13b zákona. V riadku 1 tejto prílohy sa uvádza úhrnná výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona, v riadku 2 úhrnná výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona. Údaj z riadku 3, na ktorom sa uvádza úhrnná výška oslobodenia spolu podľa § 13a a § 13b zákona, sa prenáša do riadku 240.

Riadok 250

Je to recipročný riadok k riadku 150. Uvádza sa v ňom rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú jeho účtovné odpisy, pričom sa vychádza z tabuľky pomocných výpočtov B. V jednom daňovom priznaní nemôžu byť r. 150 a 250 vyplnené súčasne.

Náš daňovník tento riadok nevypĺňa, keďže vypĺňal riadok 150.

Riadok 260

V riadku 260 sa uvedú príjmy (výnosy) z predaja akcií akciovej spoločnosti, obchodného podielu u spoločníka s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a sú splnené podmienky pre oslobodenie uvedené v § 13c zákona a § 52zn ods. 17 zákona.

Položkou znižujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 270 bude zmluvná pokuta u veriteľa podľa § 17 ods. 19 ZDP vtedy, ak veriteľ o výnose z nej účtoval v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ale jej úhradu v tomto zdaňovacom období neprijal.

S .r. o. v roku 2020 fakturovala dodávateľovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (viac v časti k riadku 120) v sume 40 €, ale platbu tejto zmluvnej pokuty do konca zdaňovacieho obdobia neprijala.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Vznik pohľadávky zo zmluvnej pokuty  315  40,00  644  40,00  

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos s. r. o. nezahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie 2020 v súlade s § 17 ods. 19 ZDP, pretože neprijala úhradu tejto pohľadávky. V riadku 260 uvedie sumu 40,00 €.

Riadok 270

Položkou znižujúcou výsledok hospodárenia uvádzanou v riadku 270 bude zmluvná pokuta u veriteľa podľa § 17 ods. 19 ZDP vtedy, ak veriteľ o výnose z nej účtoval v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ale jej úhradu v tomto zdaňovacom období neprijal.

S .r. o. v roku 2020 fakturovala dodávateľovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (viac v časti k riadku 120) v sume 40 €, ale platbu tejto zmluvnej pokuty do konca zdaňovacieho obdobia neprijala.

Tieto prípady spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Vznik pohľadávky zo zmluvnej pokuty  315  40,00  644  40,00  

Vplyv na základ dane:

Zaúčtovaný výnos s. r. o. nezahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie 2020 v súlade s § 17 ods. 19 ZDP, pretože neprijala úhradu tejto pohľadávky. V riadku 260 uvedie sumu 40,00 €.

Tento riadok slúži k aplikácii § 17 ods. 19 ZDP a § 19 ods. 4 ZDP, a to pre zahrnutie nákladov, o vzniku ktorých bolo účtované v minulých účtovných obdobiach, do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník zaplatil.

Ide o:

 • zmluvné pokuty u dlžníka podľa § 17 ods. 19 ZDP, ktoré zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ale na ťarchu nákladov ich účtoval v minulom účtovnom období,

 • nájomné z prenájmu platené fyzickej osobe alebo sprostredkovateľské provízie za služby poskytnuté fyzickou osobou podľa § 19 ods. 4 ZDP, ak bolo o nich účtované na ťarchu nákladov v minulých účtovných obdobiach, ale k úhrade došlo až v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,

 • sumy podľa § 52 ods. 12 ZDP zaúčtované do nákladov do 31. 12. 2003 a prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Do základu dane sa zahrnú po ich zaplatení.

OBCHOD, s. r. o., zaplatil v roku 2020 odberateľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie kvality dodaného tovaru v dohodnutej akosti v sume 133 €. O vzniku záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu účtoval v predchádzajúcom roku 2019.

Tieto prípady zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Úhrada záväzku zo zmluvnej pokuty  321  133,00  221  133,00  

Vplyv na základ dane:

Splnením podmienky zaplatenia podľa § 17 ods. 19 ZDP daňovník môže do daňových výdavkov zahrnúť náklady na zmluvnú pokutu, pričom z tohto dôvodu nepodáva dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom o náklade účtoval, ale zahrnie tento náklad do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom svoj záväzok zo zmluvnej pokuty zaplatil. V riadku 270 uvedie sumu 133 €.

Riadok 280

Je recipročným riadkom k riadku 170 a vypĺňa sa len v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu, predaji podniku, nepeňažnom vklade alebo zrušení bez likvidácie, ak dochádza k zníženiu základu dane.

Riadok 290

V riadku 290 sa uvádzajú všetky položky znižujúce výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane, ak nie sú uvedené v predchádzajúcich riadkoch 210 až 280, ako napríklad:

 • spoločnosť za zdaňovacie obdobie 2019 zvyšovala základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP o sumu záväzku prislúchajúceho k daňovému výdavku. Tento záväzok bol v cudzej mene 12 000 USD, čo v prepočte k súvahovému dňu za účtovné obdobie 2019 predstavovalo čiastku 10 619,47 € (poznámka: použitý kurz 1,13 USD/€ nie je reálny kurz používaný pri prepočte majetku a záväzkov pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie ukončené 31. 12. 2019).

V roku 2020 spoločnosť zaplatila časť záväzku v sume 10 000 USD.

Tieto prípady zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v USD Účet Suma v USD 
Úhrada časti záväzku v USD  321  10 000,00  221  10 000,00  

Vplyv na základ dane:

Ak dôjde k úhrade časti záväzku, o ktorý bol v minulom zdaňovacom období zvýšený základ dane, daňovník v súlade s § 17 ods. 27 písm. a) ZDP základ dane zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bola časť záväzku uhradená.

Táto úprava základu dane sa vykoná len prostredníctvom daňového priznania, nie je predmetom účtovníctva. Z tohto dôvodu pri takejto úprave základu dane nemôžu vznikať kurzové rozdiely. Zaplatenú časť záväzku v cudzej mene daňovník pri zisťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie 2020 prepočíta rovnakým kurzom, ako bol použitý pri zvýšení základu dane o nezaplatený záväzok za zdaňovacie obdobie 2019. V našom prípade daňovník prepočíta úhradu 10 000 USD kurzom 1,13 USD/€, čo predstavuje sumu 8 849,56 €.

Daňovník zníži výsledok hospodárenia prostredníctvom riadku 290 o 8 849,56 €.

S. r. o. zistila, že nezaúčtovala dodávateľskú faktúru za služby prijaté v roku 2017 v sume 9 800 €. Túto účtovnú chybu zistila až v januári 2020, kedy už nebolo možné znovu otvoriť účtovné knihy za účtovné obdobie 2017.

Účtovnú chybu považovala za významnú a jej opravu zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Oprava účtovnej chyby  428  9 800,00  321  9 800,00  

Vplyv na základ dane:

Ak daňovník zistí účtovnú chybu, ktorá v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisí, spôsobila, že náklady boli nižšie a z toho dôvodu bol vykázaný vyšší základ dane, môže podľa § 17 ods. 29 ZDP opravu účtovnej chyby ponechať v základe dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom o oprave účtuje a nemusí chybu opravovať podaním dodatočného DP postupom podľa § 17 ods. 15 ZDP.

Naša s. r. o. sa rozhodla postupovať podľa § 17 ods. 29 ZDP a opravu účtovnej chyby vzťahujúcej sa k účtovnému obdobiu 2017 zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2020, v ktorom o oprave účtuje. Suma opravovanej chyby 9 800 € nie je zaúčtovaná priamo na ťarchu nákladov, preto ju odpočíta od výsledku hospodárenia v riadku 290 DP.

Spoločnosť je akcionárom nemeckej AG, má 8 % priamy podiel na ZI. Valné zhromaždenie AG vo februári 2020 rozhodlo o vyplatení dividend vytvorených v roku 2003 svojim akcionárom. Podiely boli vyplatené v septembri 2020. Spoločnosti vznikol nárok podiel na zisku v brutto výške 1 000 €, v SRN bola zrazená daň 150 € (v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia).

Tieto skutočnosti spoločnosť zaúčtovala takto:

Účtovný prípad MD D 
Účet Suma v € Účet Suma v € 
Nárok na podiel na zisku  378  1 000,00  665  1 000,00  
Prijatá platba podielu na
bankový účet:
- netto výška
- zrazená daň podľa § 43 


221
591  


850,00
150,00  


378  


1 000,00  

Vplyv na základ dane:

Podiely na zisku vyplácané zo ziskov vytvorených do konca roka 2003 sú predmetom dane podľa § 52 ods. 24 ZDP alebo ak sú splnené osobitné podmienky, sú tzv.