dnes je 7.12.2022

Input:

Daňové tajomstvo v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.1 Daňové tajomstvo v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Za tzv. daňové tajomstvo sa považuje informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa však na druhej strane nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie.

Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, a môže byť použité len na plnenie úloh podľa zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”), osobitných predpisov (napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy