Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové veličiny v roku 2018 nadväzujúce na životné minimum

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.1.1 Daňové veličiny v roku 2018 nadväzujúce na životné minimum

Ing. Viera Mezeiová

Čo je životné minimum

Podľa § 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ZŽM), životné minimum (ŽM) je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Možno povedať, že je to akási minimálna suma na prežitie. Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny SR (MPSV a R SR) jeho výšku postupne mení k 1. júlu bežného kalendárneho roku na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. MPSV a R SR pritom vychádza z údajov Štatistického úradu SR. (Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 601/2003 Z. z. nízkopríjmové domácnosti podľa cit. zákona sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu príjmu prvých 20% všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného príjmu na osobu.) Zvýšenie ŽM závisí od rastu čistých peňažných príjmov na osobu a rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, pričom rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Tabuľka vývoja sumy ŽM (k 1. júlu príslušného kalendárneho roku)

Rok 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
ŽM (€) 185,19  185,38  189,83  194,58  198,09  198,09  198,09  198,09  199,48 

Životné minimum a plnenia v sociálnej oblasti

Suma ŽM ovplyvňuje viac veličín v našom živote. Je naň naviazaná napr. suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok, minimálny dôchodok, zvyšovanie rodičovského príspevku (suma rodičovského príspevku platná k 31. decembru kalendárneho roku sa upravuje od 1. januára kalendárneho roku, a to koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima) alebo prídavku a príplatku k prídavku na dieťa, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach....

Životné minimum a daňový zákon

Výška sumy ŽM je úzko spätá aj s veličinami ustanovenými v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ide o výpočet nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP), limitu zdaniteľných príjmov pre zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby z 19 % na 25 % (§ 15 ZDP), výšky sumy daňového bonusu (§ 33 ZDP), limitu na podávanie daňového priznania (§ 32 ZDP) a tiež výpočtu výšky minimálnej dane (§ 46a ZDP). Na účely výpočtu týchto veličín sa v ZDP používa aj tzv. platné životné minimum.

Platné životné minimum

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP na účely ZDP je “platné životné minimum“ (PŽM) suma ŽM platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak sa zvýšilo životné minimum k 1. júlu 2017, v roku 2018 budeme pri výpočtoch na účely ZDP používať celé zdaňovacie obdobie roku 2018 túto sumu.

Príklad:

Suma ŽM v roku 2017 bolo do konca júna vo výške 198,09 € a od 1. júla sa zvýšila na sumu 199,48 €. Pri výpočtoch na účely veličín podľa ZDP, pri ktorých sa používa PŽM, budeme celé zdaňovacie obdobie roka 2018 používať sumu 199,48 € aj v prípade, ak by sa k 1. júlu 2018 suma ŽM opäť zvýšila.

● Životné minimum a nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP)

Na daňovníka (NČZDD)

Podľa § 11 ods. 2 ZDP ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy PŽM, NČZDD je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy PŽM,

b) je vyšší ako 100-násobok PŽM, NČZDD ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku PŽM a jednej štvrtiny základu dane (ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDD ročne sa rovná nule).

Príklad:

Rok 2017 2018 
PŽM 198,09 199,48 
100-násobok PŽM 19 809,00 19 948,00 
19,2 násobok PZM - NČZDD 3 803,33 3 830,02 
44,2 násobok PŽM 8 755,578 8 817,016 

Poznámka: Podľa § 47 ods. 1 ZDP sa nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP zaokrúhľujú na eurocenty nahor. T. j. NČZDD na rok 2018 sa vypočíta takto: 19,2 x 199,48 = 3 830,016 ~ 3 803,02 (€).

Pri príjmoch podľa § 5 ZDP (príjmy zo závislej činnosti) dovoľuje ZDP používať pri výpočte mesačného preddavku na daň z týchto príjmov 1/12 ročnej sumy NČZDD (§ 35 ods. 1 ZDP). Na účely tohto výpočtu sa v roku 2018 použije mesačná suma vo výške 319,16 €. Vzhľadom na to, že 12 x 319,16 = 3 829,92 €, na konci zdaňovacieho obdobia sa použije obvyklý postup a ročná suma sa, za podmienok ZDP, „dorovná” na sumu 3 830,02 € (3829,92 + 0,1 = 3 830,02).

Príklad:

Výpočet mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti daňovníka, ktorý podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov (môže mu teda uplatňovať 1/12 NČZDD), ktorý si neuplatňuje daňový bonus:

Zdaňovacie obdobie Základ dane 1/12 NČZDD Zdaniteľná mzda Preddavok na daň 
2017 600 316,94 283,06 53,78 
2018 600 319,16 280,84 53,35 
Rozdiel     -0,43 

Poznámka: Podľa § 35 ods. 1 ZDP zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o:

a) sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

b) NČZDD; základ dane na výpočet preddavku na daň za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 NČZDD (na ostatné NČZD sa prihliadne až pri ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie).

(T. j. mesačná zdaniteľná mzda zamestnanca sa vypočíta ako úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti znížený o povinné poistné na SP a ZP a o 1/12 NČZDD.)

Na manželku/manžela (NČZDM)

Podľa § 11 ods. 3 ZDP ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok PŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

1. nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku PŽM,

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku PŽM, NČZDM ročne je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku PŽM a vlastným príjmom manželky (manžela),

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku PŽM, NČZDM sa rovná nule.

b) vyšší ako 176,8-násobok PŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

1. nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku PŽM a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka (ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM sa rovná nule),

2. má vlastný príjem, NČZDM je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky/manžela (ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM sa rovná nule).

Príklad:

Rok 2017 2018 
PŽM 198,09 199,48 
176,8-násobok PŽM 35 022,31 35 268,06 
19,2 násobok PZM - NČZDM 3 803,33 3 830,02 
63,4 násobok PŽM 12 558,906 12 647,032 

Poznámka: na NČZDM sa prihliada až na konci zdaňovacieho obdobia.

Sadzba dane 19/25 % (§ 15 ZDP)

Sadzba dane pre fyzickú osobu je:

- 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy PŽM vrátane,

- 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok PŽM.

Príklad:

Rok 2017 2018 
PŽM 198,09 199,48 
176,8-násobok PŽM 35 022,31 35 268,06 

Na účely výpočtu mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) podľa § 35 ZDP je limitom