Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové zvýhodnění na dítě

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnění na dítě

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

 • § 35c ZDP umožňuje za splnění dalších podmínek poskytnout poplatníkovi daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti [dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá na uplatnění daňového zvýhodnění vliv, přičemž od roku 2014 se musí tato společně hospodařící domácnost nalézat na území členského státu EU, Norska nebo Islandu nebo (od roku 2016) Lichtenštejnska]. Daňové zvýhodnění se poskytuje:

 • formou slevy na dani,

 • formou daňového bonusu, nebo

 • kombinací obou metod.

 • § 35ca ZDPomezuje od roku 2013 do 2016 a v určitých případech i v roce 2017 možnost uplatnit daňové zvýhodnění na dítě v určitých případech uplatnění výdajů procentem z příjmů u příjmů podle § 7 nebo § 9 ZDP.

 • § 35d ZDP řeší uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnance pobírajícího mzdu za závislou činnost od svého zaměstnavatele.

2010–2011 2012–2014 2015 2016 2017 2018–2019 
Daňové zvýhodnění 11 604 Kč ročně na vyživované dítě.  Daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně na vyživované dítě.  Daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně na první dítě,
15 804 Kč ročně na druhé dítě a
17 004 Kč
ročně na třetí a každé další dítě.  
Daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně na první dítě,
17 004 Kč ročně na druhé dítě a
20 604 Kč
ročně na třetí a každé další dítě.  
Daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně na první dítě,
19 404 Kč ročně na druhé dítě a
24 204 Kč
ročně na třetí a každé další dítě.  
Daňové zvýhodnění 15 204 Kč ročně na první dítě,
19 404 Kč ročně na druhé dítě a
24 204 Kč
ročně na třetí a každé další dítě.  
Maximální výše vyplaceného daňového bonusu 52 000 Kč.  Maximální výše vyplaceného daňového bonusu 60 300 Kč.  Maximální výše vyplaceného daňového bonusu 60 300 Kč.  Maximální výše vyplaceného daňového bonusu 60 300 Kč.  Maximální výše vyplaceného daňového bonusu 60 300 Kč.  Maximální výše vyplaceného daňového bonusu 60 300 Kč.  

Komentář:

Na zvýšené daňové zvýhodnění (ve výši dvojnásobku částek uvedených v tabulce) má nárok dítě, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P (toto platí od roku 2018, přičemž naposledy v roce 2017 se nárok odvíjel od držby průkazu ZTP/P).

Vyživuje-li poplatník dítě jen několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze daňové zvýhodnění poskytnout pro jeho uplatnění.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci:

 • ve kterém se dítě narodilo, nebo

 • ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo

 • ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Některé další podmínky při aplikaci daňového zvýhodnění:

 • poplatník uplatňující daňové zvýhodnění nesmí zároveň uplatňovat slevu na dani z titulu investičních pobídek (§ 35a ZDP a § 35b ZDP),

 • poplatník ho aplikuje na daň podle § 16 a § 16a ZDP, případně sníženou o slevy na dani (podle § 35 a § 35ba ZDP),

 • daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani až do výše daňové povinnosti; pokud je nárok vyšší nebo je ztráta, poskytne se na zbytek daňového zvýhodnění daňový bonus,

 • daňový bonus může uplatnit jen poplatník, který měl příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k počátku zdaňovacího období (tj. v roce 2013 ve výši alespoň 48 000 Kč, v roce 2014 alespoň 51 000 Kč, v roce 2015 alespoň 55 200 Kč, v roce 2016 alespoň 59 400 Kč, v roce 2017 alespoň 66 000 Kč, v roce 2018 alespoň 73 200 Kč a v roce 2019 alespoň 80 100 Kč); pro test se nezohledňují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, přičemž:

  • od roku 2018 se uvažují jen příjmy podle § 6 (závislá činnost) a § 7 (ze samostatné činnosti),

  • ale do konce roku 2017 se počítaly také příjmy podle § 8 (z kapitálového majetku) a § 9 (z nájmu) a zároveň platilo, že měl-li poplatník jen příjmy podle § 9 ZDP (nájem), nesměly výdaje převýšit tyto příjmy,

 • od roku 2013 do roku 2016 (a v některých situacích i v roce 2017) neměl nárok na daňové zvýhodnění poplatník uplatňující výdaje procentem z příjmů u dílčích základů podle § 7 nebo § 9, byl-li součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje procentem z příjmů uplatněny, vyšší než 50 % celkového základu daně; toto omezení se nepoužilo v roce 2017 v případě, kdy poplatník použil nižší limity procentních výdajů (které platily standardně v roce 2018 – viz Uplatnění výdajů procentem příjmů), od roku 2018 již toto omezení není,

 • nerezident v České republice si může daňové zvýhodnění nárokovat jen tehdy, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, anebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně), přitom od roku 2014 se může jednat jen o rezidenta z členského státu EU, Norska nebo Islandu nebo (od 1. 1. 2016) Lichtenštejnska,

 • daňový bonus nelze nárokovat, pokud je jeho výše nižší než 100 Kč.

Od roku 2015 se daňové zvýhodnění odlišuje pro druhé a každé další dítě, přičemž tyto sazby na druhé a každé další dítě se ještě v roce 2016 a 2017 zvýšily, od roku 2018 došlo ke zvýšení i sazby na první dítě (viz tabulka výše). Výpočet tak může být komplikovaný a mnohdy i nejednoznačný (např. je-li jednomu ze dvou dětí přiznán nárok na průkaz ZTP/P, není zřejmé, má-li se dvojnásobné zvýšení aplikovat z částky na 1. dítě nebo z částky na 2. dítě).

Při zvyšování daňového zvýhodnění v roce 2016 a 2017 měly příslušné novely zpoždění a byly přijaty až v průběhu roku. V těchto případech nebylo možné zvýšené částky zohlednit v případě aplikace měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců za měsíce před nabytím účinnosti příslušných novel (v roce 2016 za 01/2016 až 04/2016, v roce 2017 za 01/2017 až 06/2017). I takoví zaměstnanci ale na zvýšené částky zpětně dosáhli, a to pomocí ročního zúčtování nebo podáním daňového přiznání za příslušné roky.


Základ daně začínajícího podnikatele pana Máchy v roce 2019 činí 300 000 Kč (pan Mácha neuplatňoval výdaje procentem z příjmů). Kromě slevy na sebe (24 840 Kč) chce ještě nárokovat daňové zvýhodnění na své 3 děti (v základní výši, neboť ani jednomu z nich není přiznán nárok na průkaz ZTP/P). Hynek a Vilém jsou žáci základní školy (nárok za celý rok), dcera Jarmila se narodila 31. 12. 2019 (nárok jen za 1 měsíc). Pan Mácha bude postupovat takto:

Č.  Postup  Částka  Výpočet  
1.  Určení daňové povinnosti  45 000 Kč  300 000 × 0,15  
2.  Snížení daně o základní slevu  20 160 Kč  45 000 – 24 840  
3.  Výpočet celkového nároku na daňové zvýhodnění  36 625 Kč  15 204 + 19 404 + 1/12 × 24 204  
4.  Část zvýhodnění uplatněná jako sleva na dani  20 160 Kč  do výše částky z 2. kroku  
5.  Část požadovaná formou daňového bonusu  16 465 Kč  36 625 – 20 160  

Podnikatel bude mít nulovou daňovou povinnost, a navíc bude moci požádat o vyplacení daňového bonusu ve výši 16 465 Kč.

Odkaz na související problematiku:

Viz též Základní sleva na dani na poplatníka,

Uplatnění výdajů procentem z příjmů

Slevy na dani na poplatníka ostatní