dnes je 28.9.2021

Input:

Dary - základné postupy pri ich účtovaní

21.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.185 Dary – základné postupy pri ich účtovaní

Ing. Dušan Preisinger

Princípy darovacej zmluvy upravujú § 628 - § 630 OZ Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení darca bezplatne prenecháva, prípadne sľubuje prenechať obdarovanému konkrétny majetkový prospech, bez toho, že by k tomuto úkonu mal právnu povinnosť. Súčasne obdarovaný tento dar, prípadne sľub prijíma. V prípade, že predmetom daru je nehnuteľnosť, musí byť darovacia zmluva písomná. Tiež aj v prípade hnuteľnej veci, ak k jej odovzdaniu a prevzatiu nedôjde pri darovaní. Základnou súčasťou tejto zmluvy musí byť presne špecifikovaný predmet daru, bezplatnosť a dobrovoľnosť. Darovacia zmluva je neplatná, ak sa má podľa nej plniť po darcovej smrti. Darca je povinný upozorniť na jemu známe vady darovaného predmetu. V opačnom prípade je obdarený oprávnený tento dar vrátiť. Naopak, darca má právo domáhať sa vrátenia darovanej veci