Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dlouhodobé závazky

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2 Dlouhodobé závazky

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Druhy dlouhodobých závazků (dluhů)

Účetní jednotka může mít další dlouhodobé závazky (dluhy), které mohou vznikat z dlouhodobých půjček, z dlouhodobých přijatých záloh, z dlouhodobých vydaných směnek, z dlouhodobých vydaných dluhopisů, z dlouhodobého pronájmu a z dalších titulů, např. ze závazků ke společníkům.

Ke sledování těchto dlouhodobých závazků je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky, kde mohou být následující syntetickými účty:

471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv

473 – Emitované dluhopisy

474 – Dluhy z pachtu

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

476 – Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

479 – Ostatní dlouhodobé dluhy

Závazky k podnikům ve skupině

Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině jsou sledovány podle výše ovládání na účtech 471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba, případně 472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv. Evidence závazků k podnikům ve skupině je důležitá jako podklad pro sestavování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků. Jde zpravidla o půjčky, které poskytuje mateřská společnost dceřiné společnosti, případně půjčky mezi jinak propojenými osobami v rámci podnikatelského seskupení. V rámci skupiny platí i přísnější pravidla pro úročení těchto půjček, které by mělo být na úrovni obvyklého úroku. V případě, že je ve smlouvě výplata úroků dohodnuta až při úhradě půjčky, je třeba úroky časově rozlišit, případně o úroky navýšit závazek, ale úroky účtovat do období, k němuž věcně patří, bez ohledu na jejich proplácení.


Příklad

Mateřská společnost poskytla dceřiné společnosti půjčku na dva roky ve výši 4 milionů Kč. Úrok byl stanoven ve smlouvě ve výši 140 % diskontní sazby ČNB, která v době uzavření smlouvy činila 4 %, částka úroku tedy činí 5,6 %. Půjčka byla poskytnuta 1. září běžného účetního období, splatnost stanovena 30. srpna za dva roky včetně úhrady úroků, které budou zaplaceny spolu se splacením půjčky.

Datum Text  MD D 
   1. rok          
1. 9.  Příjem půjčky na běžný účet  4.000.000  221  471  
31. 12.  Zúčtování úroků v 1. roce  56.000  562  471  
   2. rok          
   Zúčtování úroků ve 2. roce  224.000  562  471  
   3. rok          
   Zúčtování úroků ve 3. roce  168.000  562  471  
30. 8.  Splacení půjčky a úroků z běžného účtu  4.448.000  471  221  

Emitované dlouhodobé dluhopisy

Emitované dluhopisy představují závazek vůči držitelům dlouhodobých dluhopisů, kteří si je nakoupili jako dlouhodobou investici, sledovaný na účtu 473 – Emitované dluhopisy. Zůstatek tohoto účtu poskytuje důležitou informaci o výši dlouhodobě vypůjčených peněžních prostředků, které bude nutné vyplatit při vypršení splatnosti dluhopisů včetně úroku, který se k dluhopisům váže. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobé závazky a úroky z dluhopisů, vyplácejí se obvykle až při jejich proplácení, je nutné úrok časově rozlišit. Účtování časového rozlišení úroků bude záviset na tom, zda jsou dluhopisy prodávány za nominální hodnotu a úrok je proplácen nad tuto hodnotu, nebo jsou dluhopisy prodávány za nižší hodnotu (s diskontem) a při předložení k proplacení je uhrazeno nominále.

Účtování lze z časového hlediska rozdělit do dvou fází:

 • emise a prodej dluhopisů,

 • proplacení dluhopisů po uplynutí lhůty jejich splatnosti.

Při emisi dluhopisů vzniká závazek vůči budoucím držitelům, účtovaný souvztažně na vrub účtu 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů. Následný prodej představuje příjem na běžný účet.

Při prodeji dluhopisů za nominální hodnotu se úrok účtuje do nákladů ve věcné a časové souvislosti jako výdaj příštích období. Při prodeji s diskontem se úrok účtuje v plné výši při prodeji dluhopisu jako náklad příštího období na účtu 381 – Náklady příštích období a rozpouští se do nákladů běžného období ve věcné a časové souvislosti.

a) Prodej dluhopisů za nominální hodnotu, následné zúčtování úroků

b) Prodej dluhopisů s diskontem se současným zúčtováním budoucích úroků

Po uplynutí lhůty splatnosti dluhopisu proplatí emitent držiteli dluhopis včetně úroku. Úrok podléhá srážkové dani 15 %. Z praktických důvodů pro přehlednost je účelné sledovat jednotlivé operace související s proplacením dluhopisů na samostatném účtu 379 – Jiné dluhy.


Příklad

Akciová společnost emitovala dlouhodobé dluhopisy s tříletou lhůtou splatnosti v celkové hodnotě 5 milionů Kč s ročním úrokem 5 %. Dluhopisy prodala s diskontem 750.000 Kč. Za tři roky předložil majitel dluhopisy k proplacení emitentovi, který je proplatil po zúčtování srážkové daně z úroku.

Č. Text  MD D 
   1. rok          
1.  Emise dluhopisů  5.000.000  375  473  
2.  Prodej dluhopisů s diskontem  4.250.000  221  375  
3.  Diskont  750.000  381  375  
4.  Zúčtován úrok v 1. roce  250.000  562  381  
   2. rok          
5.  Zúčtován úrok ve 2. roce  250.000  562  381  
   3. rok          
6.  Zúčtován úrok ve 3. roce  250.000  562  381  
7.  Předložení dluhopisu emitentovi k proplacení  5.000.000  473  379  
8.  Zúčtována srážková daň 15 % (750.000 x 0,15)  112.500  379  342  
9.  Proplacení dluhopisu včetně zdaněného úroku  4.887.500  379  221  
10.  Odvod srážkové daně  112.500  342  221  

Závazky z pachtu obchodního závodu

Závazky z pachtu obchodního závodu vznikají nájemci při nájmu obchodního závodu, pokud je ve smlouvě o nájmu dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat nájemce. Majetek přenechaný k užívání zaúčtuje nájemce podle charakteru na příslušné účty účtové třídy 0 a ve prospěch účtu 474 – Závazky z pachtu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě. V případě, že částka nájemného se rovná odpisům, umořuje jeho platba závazek.

Jestliže je hrazené nájemné vyšší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce nákladem.

V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce výnosem.

Majetek vrácený po skončení nájmu pronajímateli (pokud není plně odepsaný) vyúčtuje nájemce ve prospěch příslušných účtů majetku v účtové třídě 0 (pořizovací cena) souvztažně na vrub účtů oprávek (dosavadní oprávky) a účtu závazků z pronájmu (zbývající část závazku).


Příklad

Obchodní společnosti ABC uzavřela s obchodní společnosti XYZ smlouvu o nájmu obchodního závodu.

Předmětem nájmu je budova hotelu včetně vnitřního vybavení. Nájemce přebírá do svého účetnictví tento majetek:

 • budovu v hodnotě 5.000.000 Kč,

 • dlouhodobý hmotný majetek (vnitřní zařízení) v hodnotě 1.000.000 Kč.

Smlouva o nájmu byla uzavřená na 5 let, roční nájemné činí 800.000 Kč, z toho odpisy celkem dělají 700.000 Kč (odpis budovy 500.000 Kč, odpis vnitřního zařízení 200.000 Kč). Po uplynutí doby nájmu bude majetek vrácen pronajímateli.

Datum     MD D 
   1. rok          
1.  Zařazení majetku do účetnictví nájemce, z toho:  6.000.000     474  
– budova  5.000.000  021     
– vnitřní zařízení  1.000.000  022     
2.  Roční odpis, z toho:  700.000  551     
– budovy  500.000     081  
– vnitřního zařízení  200.000     082  
3.  Úhrada nájemného z běžného účtu, z toho:  800 000     221  
– odpisy  700.000  474     
– nájemné  100.000  518     
   2. – 5. rok          
   Opakují se operace 2. a 3.           
5. rok             
4.  Vrácení majetku pronajímateli           
– vyřazení budovy  5.000.000     021  
– vyřazení oprávek k budově  2.500.000  081     
– vyřazení vnitřního zařízení  1.000.000     022  
– vyřazení oprávek k vnitřnímu zařízení  1.000.000  082     
– úhrada zbývající hodnoty závazku  2.500.000  474     

Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

Dlouhodobé přijaté zálohy na dlouhodobě poskytované výkony odběratelům jsou závazkem účtovaným na účtu 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky. Dlouhodobé zálohy umožňují plynulé příjmy i při dlouhodobých dodávkách, jsou zajištěním odbytu a zároveň účetní jednotku zavazují ke splnění nasmlouvaných povinností. Jsou zdrojem financování příslušných dlouhodobých činností, na které byla od odběratelů přijata záloha. Z hlediska zákona o DPH je přijatá záloha zdanitelným plněním a příjemce zálohy je povinen vystavit daňový doklad a odvést daň. Po vyfakturování dodaných výkonů se záloha zúčtuje s pohledávkou za odběrateli. Odběratel pak doplatí případný rozdíl mezi zaplacenou zálohou a částkou faktury.


Příklad

Stavební firma obdržela zálohu od dodavatele na dodávku stavebního díla ve výši 50 % rozpočtované částky, která činila 10 milionů Kč. Po dokončení díla společnost vyfakturovala skutečné náklady díla 10.150.000 Kč + 5 % DPH (částka faktury 10.657.500 Kč). Záloha byla zúčtovaná, odběratel zaplatil doplatek faktury na běžný účet.

Č. Text  MD D 
1.  Přijatá záloha na běžný účet  5.000.000  221  475  
2.  Vystavení daňového dokladu odběrateli (5.000.000 x 0,0476)  238.000  475  343  
3.  Odvod DPH ze zálohy  238.000  343  221  
4.  Vystavená faktura za dokončené dílo, z toho:  10.657.500  311  –  
– základ daně  10.150.000  –  601  
– DPH  507.500  –  343  
5.  Zúčtování zálohy, z toho:           
– základ daně  4.762.000  475  311  
– DPH  238.000  343  311  
6.  Příjem doplatku na běžný účet  5.657.500  221  311  
7.  Odvod doplatku DPH z běžného účtu  269.500  343  221  

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dlouhodobé směnky k úhradě účtované na účtu 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě jsou směnky vydané účetní jednotkou na úhradu závazků. Splatnost těchto směnek je delší než jeden rok. Účetní jednotka tak získává na dobu splatnosti směnek finanční majetek, který může použít pro financování jiných podnikatelských aktivit. Hodnota směnky (tj. směnečný závazek) je oproti závazku, který je směnkou uhrazen, navýšena obvykle o úrok, který je u dlouhodobých směnek nutno časově rozlišit. Pro směnečné závazky platí přísnější pravidla směnečného zákona.


Příklad

Obchodní společnost proplatila závazek dodavateli ve výši 1,5 milionu Kč dlouhodobou směnkou s 10% úrokem splatnou za dva roky. Po dvou letech byla směnka uhrazena z běžného účtu.

Č. Text  MD D 
   1. rok          
   Zůstatek závazku vůči dodavateli  1.000.000     321  
1.  Úhrada závazku dlouhodobou směnkou
z toho:  
1.150.000     478  
– hodnota závazku  1.000.000  321     
– směnečný úrok vztahující se k 1. roku  75.000  562     
– směnečný úrok vztahující se k 2. roku  75.000  381     
   2. rok          
2.  Zúčtování úroku  75.000  562  381  
3.  Proplacení směnky z běžného účtu  1.150.000  478  221  

Ostatní dlouhodobé závazky – tichý společník

Ostatní dlouhodobé závazky účtované na účtu 479 – Ostatní dlouhodobé dluhy jsou ostatní závazky se splatností delší než 1 rok, pro které není určen některý z výše uvedených účtů. Mimo jiné se na tomto účtu účtují závazky ke společníkům, kteří často, zejména u společnosti s ručením omezeným do společnosti v případě potřeby půjčují peníze. Kromě společníků podílejících se na základním kapitálu, je dalším možným zdrojem financování společnosti účast tichého společníka na podnikání Smlouvou o tichém společenství, nevzniká nová obchodní společnost, ale jde pouze o jednu z možných forem účasti na podnikání. Jako smluvní vztah je tiché společenství upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 2747 až § 2753 NOZ.

Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Na ztrátě se tichý společník podílí stejně jako na zisku. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje; tichý společník není povinen vklad o podíl na ztrátě doplnit.

Jako tichý společník může vystupovat jakýkoliv právní subjekt (osoba fyzická nebo právnická) bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem. Naproti tomu smluvním partnerem může být pouze podnikatel.

Tichý společník se přímo neúčastní podnikání a nemůže tedy jednat a rozhodovat v konkrétních obchodních případech, zákon mu však umožňuje nahlížet do obchodních knih a účetních záznamů. Práva a povinnosti z podnikání vůči třetím osobám vznikají pouze podnikateli. Tichý společník bude ručit jen v případech, kdy je jeho jméno obsaženo v obchodním jménu podnikatele, nebo prohlásí tomu, s kým jedná podnikatel, že oba podnikají společně.

Předmětem vkladu může být určitá peněžní částka nebo určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání, která je vyčíslitelná v penězích. Nestanoví-li smlouva jinak, stává se podnikatel převzetím věci jejím vlastníkem. Výjimkou jsou nemovité věci, kdy je podnikatel oprávněn pouze k jejich užívání po dobu trvání smlouvy, pokud ovšem ve smlouvě není ustanovení, že nemovitost přechází do majetku podnikatele. Z pohledu společnosti, do které tichý společník vstupuje, je jeho vklad dlouhodobým závazkem společnosti vůči tichému společníkovi.

Podíl na zisku je tichému společníkovi buď vyplacen (po zdanění srážkovou daní 15 %), nebo se o něj může zvýšit jeho vklad (rovněž v částce po zdanění srážkovou daní). Stejně tak podíl na ztrátě může tichý společník buď uhradit, nebo se o něj zkrátí jeho vklad.


Podíl tichého společníka na zisku


Příklad

Společnost AAA s r. o. má přebytečné peněžní prostředky. Rozhodla se proto uzavřít se společností BBB s r. o. smlouvu o tichém společenství a podílet se na jejím podnikání částkou 1 milion Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a jsou v ní sjednány následující podmínky v souladu s ustanovením občanského zákoníku:

 • roční podíl na disponibilním zisku 10 %, splatný do 30 dnů po schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,

 • podíl na ztrátě rovněž 10 % z vykázané ztráty, maximálně však do výše vložených peněžních prostředků.

Za sledované účetní období vykázala společnost BBB s r. o. disponibilní zisk 5 milionů Kč. Valná hromada společníků schválila následující návrh na rozdělení zisku:

 • 5 % přidělit statutárnímu rezervnímu fondu,

 • 15 % uhradit ztrátu minulých let (účet 429 vykazuje zůstatek 750.000 Kč),

 • 10 % převést tichému společníkovi,

 • 70 % převést do nerozděleného zisku minulých let.

Č. Text  MD D 
   1. rok          
1.  Příjem peněžních prostředků od společnosti AAA s r. o.  1.000.000  221  479  
   2. rok          
2.  Převod zisku do schvalovacího řízení  5.000.000  701  431  
3.  Příděl statutárnímu rezervnímu fondu  250.000  431  421  
4.  Úhrada ztráty minulých let  750.000  431  429  
5.  Příděl tichému společníkovi  500.000  431  364  
6.  Převod zisku do příštích let  3.500.000  431  428  
7.  Zúčtování srážkové daně (500.000 x 0,15)  75.000  364  342  
8.  Odvod srážkové daně z běžného účtu  75.000  342  221  
9.  Výplata zdaněného podílu tichému společníkovi  425.000  364  221  


Podíl tichého společníka na ztrátě

Po ukončení smlouvy o tichém společenství se tichému společníkovi původní vklad (nebo vklad zvýšený o podíl na zisku či snížený o podíl na ztrátě) vrací.


Příklad

Společnost AAA s r. o. má přebytečné peněžní prostředky. Rozhodla se proto uzavřít se společností BBB s r. o. smlouvu o tichém společenství a podílet se na jejím podnikání částkou 1milion Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a jsou v ní sjednány následující podmínky v souladu s ustanovením občanského zákoníku:

 • roční podíl na disponibilním zisku 10 %, splatný do 30 dnů po schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,

 • podíl na ztrátě rovněž 10 % z vykázané ztráty, maximálně však do výše vložených peněžních prostředků.

Za sledované účetní období vykázala společnost BBB s r. o. ztrátu 500.000 Kč. Valná hromada společníků schválila následující návrh na úhradu ztráty:

 • 10 % předepsat k náhradě tichému společníkovi (formou snížení jeho vkladu),

 • 50 % uhradit ze zákonného rezervního fondu (zůstatek předpokládáme),

 • 40 % převést na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Tichý společník ztratil důvěru ve společnost BBB s r. o. a po úhradě ztráty vypověděl smlouvu o tichém společenství. Zbývající část vkladu (sníženou o podíl na ztrátě) mu byla vrácena (bezhotovostním převodem).

Č. Text  MD D 
   1. rok          
1.  Příjem peněžních prostředků od společnosti AAA s r. o.  1.000.000  221  479  
   2. rok          
2.  Převod ztráty do schvalovacího řízení  500.000  431  701  
3.  Předpis náhrady části ztráty tichému společníkovi  50.000  354  431  
4.  Snížení vkladu tichého společníka o podíl na ztrátě  50.000  479  354  
5.  Úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu  250.000  421  431  
6.  Převod ztráty do příštích let  200.000  429  431  
7.  Vrácení zbývající části vkladu tichému společníkovi  950.000  479  221