Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dlouhodobé závazky

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2 Dlouhodobé závazky

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Druhy dlouhodobých závazků (dluhů)

Účetní jednotka může mít další dlouhodobé závazky (dluhy), které mohou vznikat z dlouhodobých půjček, z dlouhodobých přijatých záloh, z dlouhodobých vydaných směnek, z dlouhodobých vydaných dluhopisů, z dlouhodobého pronájmu a z dalších titulů, např. ze závazků ke společníkům.

Ke sledování těchto dlouhodobých závazků je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky, kde mohou být následující syntetickými účty:

471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv

473 – Emitované dluhopisy

474 – Dluhy z pachtu

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

476 – Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

479 – Ostatní dlouhodobé dluhy

Závazky k podnikům ve skupině

Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině jsou sledovány podle výše ovládání na účtech 471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba, případně 472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv. Evidence závazků k podnikům ve skupině je důležitá jako podklad pro sestavování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků. Jde zpravidla o půjčky, které poskytuje mateřská společnost dceřiné společnosti, případně půjčky mezi jinak propojenými osobami v rámci podnikatelského seskupení. V rámci skupiny platí i přísnější pravidla pro úročení těchto půjček, které by mělo být na úrovni obvyklého úroku. V případě, že je ve smlouvě výplata úroků dohodnuta až při úhradě půjčky, je třeba úroky časově rozlišit, případně o úroky navýšit závazek, ale úroky účtovat do období, k němuž věcně patří, bez ohledu na jejich proplácení.


Příklad

Mateřská společnost poskytla dceřiné společnosti půjčku na dva roky ve výši 4 milionů Kč. Úrok byl stanoven ve smlouvě ve výši 140 % diskontní sazby ČNB, která v době uzavření smlouvy činila 4 %, částka úroku tedy činí 5,6 %. Půjčka byla poskytnuta 1. září běžného účetního období, splatnost stanovena 30. srpna za dva roky včetně úhrady úroků, které budou zaplaceny spolu se splacením půjčky.

Datum Text  MD D 
   1. rok          
1. 9.  Příjem půjčky na běžný účet  4.000.000  221  471  
31. 12.  Zúčtování úroků v 1. roce  56.000  562  471  
   2. rok          
   Zúčtování úroků ve 2. roce  224.000  562  471  
   3. rok          
   Zúčtování úroků ve 3. roce  168.000  562  471  
30. 8.  Splacení půjčky a úroků z běžného účtu  4.448.000  471  221  

Emitované dlouhodobé dluhopisy

Emitované dluhopisy představují závazek vůči držitelům dlouhodobých dluhopisů, kteří si je nakoupili jako dlouhodobou investici, sledovaný na účtu 473 – Emitované dluhopisy. Zůstatek tohoto účtu poskytuje důležitou informaci o výši dlouhodobě vypůjčených peněžních prostředků, které bude nutné vyplatit při vypršení splatnosti dluhopisů včetně úroku, který se k dluhopisům váže. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobé závazky a úroky z dluhopisů, vyplácejí se obvykle až při jejich proplácení, je nutné úrok časově rozlišit. Účtování časového rozlišení úroků bude záviset na tom, zda jsou dluhopisy prodávány za nominální hodnotu a úrok je proplácen nad tuto hodnotu, nebo jsou dluhopisy prodávány za nižší hodnotu (s diskontem) a při předložení k proplacení je uhrazeno nominále.

Účtování lze z časového hlediska rozdělit do dvou fází:

 • emise a prodej dluhopisů,

 • proplacení dluhopisů po uplynutí lhůty jejich splatnosti.

Při emisi dluhopisů vzniká závazek vůči budoucím držitelům, účtovaný souvztažně na vrub účtu 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů. Následný prodej představuje příjem na běžný účet.

Při prodeji dluhopisů za nominální hodnotu se úrok účtuje do nákladů ve věcné a časové souvislosti jako výdaj příštích období. Při prodeji s diskontem se úrok účtuje v plné výši při prodeji dluhopisu jako náklad příštího období na účtu 381 – Náklady příštích období a rozpouští se do nákladů běžného období ve věcné a časové souvislosti.

a) Prodej dluhopisů za nominální hodnotu, následné zúčtování úroků

b) Prodej dluhopisů s diskontem se současným zúčtováním budoucích úroků

Po uplynutí lhůty splatnosti dluhopisu proplatí emitent držiteli dluhopis včetně úroku. Úrok podléhá srážkové dani 15 %. Z praktických důvodů pro přehlednost je účelné sledovat jednotlivé operace související s proplacením dluhopisů na samostatném účtu 379 – Jiné dluhy.


Příklad

Akciová společnost emitovala dlouhodobé dluhopisy s tříletou lhůtou splatnosti v celkové hodnotě 5 milionů Kč s ročním úrokem 5 %. Dluhopisy prodala s diskontem 750.000 Kč. Za tři roky předložil majitel dluhopisy k proplacení emitentovi, který je proplatil po zúčtování srážkové daně z úroku.

Č. Text  MD D 
   1. rok          
1.  Emise dluhopisů  5.000.000  375  473  
2.  Prodej dluhopisů s diskontem  4.250.000  221  375  
3.  Diskont  750.000  381  375  
4.  Zúčtován úrok v 1. roce  250.000  562  381  
   2. rok          
5.  Zúčtován úrok ve 2. roce  250.000  562  381  
   3. rok          
6.  Zúčtován úrok ve 3. roce  250.000  562  381  
7.  Předložení dluhopisu emitentovi k proplacení  5.000.000  473  379  
8.  Zúčtována srážková daň 15 % (750.000 x 0,15)  112.500  379  342  
9.  Proplacení dluhopisu včetně zdaněného úroku  4.887.500  379  221  
10.  Odvod srážkové daně  112.500  342  221  

Závazky z pachtu obchodního závodu

Závazky z pachtu obchodního závodu vznikají nájemci při nájmu obchodního závodu, pokud je ve smlouvě o nájmu dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat nájemce. Majetek přenechaný k užívání zaúčtuje nájemce podle charakteru na příslušné účty účtové třídy 0 a ve prospěch účtu 474 – Závazky z pachtu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě. V případě, že částka nájemného se rovná odpisům, umořuje jeho platba závazek.

Jestliže je hrazené nájemné vyšší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce nákladem.

V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce výnosem.

Majetek vrácený po skončení nájmu pronajímateli (pokud není plně odepsaný) vyúčtuje nájemce ve prospěch příslušných účtů majetku v účtové třídě 0 (pořizovací cena) souvztažně na vrub účtů oprávek (dosavadní oprávky) a účtu závazků z pronájmu (zbývající část závazku).


Příklad

Obchodní společnosti ABC uzavřela s obchodní společnosti XYZ smlouvu o nájmu obchodního závodu.

Předmětem nájmu je budova hotelu včetně vnitřního vybavení. Nájemce přebírá do svého účetnictví tento majetek:

 • budovu v hodnotě 5.000.000 Kč,

 • dlouhodobý hmotný majetek (vnitřní zařízení) v hodnotě 1.000.000 Kč.

Smlouva o nájmu byla uzavřená na 5 let, roční nájemné činí 800.000 Kč, z toho odpisy celkem dělají 700.000 Kč (odpis budovy 500.000 Kč, odpis vnitřního zařízení 200.000 Kč). Po uplynutí doby nájmu bude majetek vrácen pronajímateli.

Datum     MD D 
   1. rok          
1.  Zařazení majetku do účetnictví nájemce, z toho:  6.000.000     474  
– budova  5.000.000  021     
– vnitřní zařízení  1.000.000  022     
2.  Roční odpis, z toho:  700.000  551     
– budovy  500.000     081  
– vnitřního zařízení  200.000     082  
3.  Úhrada nájemného z běžného účtu, z toho:  800 000     221  
– odpisy  700.000  474     
– nájemné  100.000  518     
   2. – 5. rok          
   Opakují se operace 2. a 3.           
5. rok             
4.  Vrácení majetku pronajímateli           
– vyřazení budovy  5.000.000     021  
– vyřazení oprávek k budově  2.500.000  081     
– vyřazení vnitřního zařízení  1.000.000     022  
– vyřazení oprávek k vnitřnímu zařízení  1.000.000  082     
– úhrada zbývající hodnoty závazku  2.500.000  474     

Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

Dlouhodobé přijaté zálohy na dlouhodobě poskytované výkony odběratelům jsou závazkem účtovaným na účtu 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky. Dlouhodobé zálohy umožňují plynulé příjmy i při dlouhodobých dodávkách, jsou zajištěním odbytu a zároveň účetní jednotku zavazují ke splnění nasmlouvaných povinností. Jsou zdrojem financování příslušných dlouhodobých činností, na které byla od odběratelů přijata záloha. Z hlediska zákona o DPH je přijatá záloha zdanitelným plněním a příjemce zálohy je povinen vystavit daňový doklad a odvést daň. Po vyfakturování dodaných výkonů se záloha zúčtuje s pohledávkou za odběrateli. Odběratel pak doplatí případný rozdíl mezi zaplacenou zálohou a částkou faktury.


Příklad

Stavební firma obdržela zálohu od dodavatele na dodávku stavebního díla ve výši 50 % rozpočtované částky, která činila 10 milionů Kč. Po dokončení díla společnost vyfakturovala skutečné náklady díla 10.150.000 Kč + 5 % DPH (částka faktury 10.657.500 Kč). Záloha byla zúčtovaná, odběratel zaplatil doplatek faktury na běžný účet.

Č. Text  MD D 
1.  Přijatá záloha na běžný účet  5.000.000  221  475  
2.  Vystavení daňového dokladu odběrateli (5.000.000 x 0,0476)  238.000  475  343  
3.  Odvod DPH ze zálohy  238.000  343  221  
4.  Vystavená faktura za dokončené dílo, z toho:  10.657.500  311  –  
– základ daně  10.150.000  –  601  
– DPH  507.500  –  343  
5.  Zúčtování zálohy, z toho:           
– základ daně  4.762.000  475  311  
– DPH  238.000  343  311  
6.  Příjem doplatku na běžný účet  5.657.500  221  311  
7.  Odvod doplatku DPH z běžného účtu  269.500  343  221  

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dlouhodobé směnky k úhradě účtované na účtu 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě jsou směnky vydané účetní jednotkou na úhradu závazků. Splatnost těchto směnek je delší než jeden rok. Účetní jednotka tak získává na dobu splatnosti směnek finanční majetek, který může použít pro financování jiných podnikatelských aktivit. Hodnota směnky (tj. směnečný závazek) je oproti závazku, který je směnkou uhrazen, navýšena obvykle o úrok, který je u dlouhodobých směnek nutno časově rozlišit. Pro směnečné závazky platí přísnější pravidla směnečného zákona.


Příklad

Obchodní společnost proplatila závazek dodavateli ve výši 1,5 milionu Kč dlouhodobou směnkou s 10% úrokem splatnou za dva roky. Po dvou letech byla směnka uhrazena z běžného účtu.

Č. Text  MD D 
   1. rok          
   Zůstatek závazku vůči dodavateli  1.000.000     321  
1.  Úhrada závazku dlouhodobou směnkou
z toho:  
1.150.000     478  
– hodnota závazku  1.000.000  321     
– směnečný úrok vztahující se k 1. roku  75.000  562     
– směnečný úrok vztahující se k 2. roku  75.000  381     
   2. rok          
2.  Zúčtování úroku  75.000  562  381  
3.  Proplacení směnky z běžného účtu  1.150.000  478  221  

Ostatní dlouhodobé závazky – tichý společník

Ostatní dlouhodobé závazky účtované na účtu 479 – Ostatní dlouhodobé dluhy jsou ostatní závazky se splatností delší než 1 rok, pro které není určen některý z výše uvedených účtů. Mimo jiné se na tomto účtu účtují závazky ke společníkům, kteří často, zejména u společnosti s ručením omezeným do společnosti v případě potřeby půjčují peníze. Kromě společníků podílejících se na základním kapitálu, je dalším možným zdrojem financování společnosti účast tichého společníka na podnikání Smlouvou o tichém společenství, nevzniká nová obchodní společnost, ale jde pouze o jednu z možných forem účasti na podnikání. Jako smluvní vztah je tiché společenství upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 2747 až § 2753 NOZ.

Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Na ztrátě se tichý společník podílí stejně jako na zisku. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje; tichý společník není povinen vklad o podíl na ztrátě doplnit.

Jako tichý společník může vystupovat jakýkoliv právní subjekt (osoba fyzická nebo právnická) bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem. Naproti tomu smluvním partnerem může být pouze podnikatel.

Tichý společník se přímo neúčastní podnikání a nemůže tedy jednat a rozhodovat v konkrétních obchodních případech, zákon mu však umožňuje nahlížet do obchodních knih a účetních záznamů. Práva a povinnosti z podnikání vůči třetím osobám vznikají pouze podnikateli. Tichý společník bude ručit jen v případech, kdy je jeho jméno obsaženo v obchodním jménu podnikatele, nebo prohlásí tomu, s kým jedná podnikatel, že oba podnikají společně.

Předmětem vkladu může být určitá peněžní částka nebo určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání, která je vyčíslitelná v penězích. Nestanoví-li smlouva jinak, stává se podnikatel převzetím věci jejím vlastníkem. Výjimkou jsou nemovité věci, kdy je podnikatel oprávněn pouze k jejich užívání po dobu trvání smlouvy, pokud ovšem ve smlouvě není ustanovení, že nemovitost přechází do majetku podnikatele. Z pohledu společnosti, do které tichý společník vstupuje, je jeho vklad dlouhodobým závazkem společnosti vůči tichému společníkovi.

Podíl na zisku je tichému společníkovi buď vyplacen (po zdanění srážkovou daní 15 %), nebo se o něj může zvýšit jeho vklad (rovněž v částce po zdanění srážkovou daní). Stejně tak podíl na ztrátě může tichý společník buď uhradit, nebo se o něj zkrátí jeho vklad.


Podíl tichého společníka na zisku


Příklad

Společnost AAA s r. o. má přebytečné peněžní prostředky. Rozhodla se proto uzavřít se společností BBB s r. o. smlouvu o tichém společenství a podílet se na jejím podnikání částkou 1 milion Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a jsou v ní sjednány následující podmínky v souladu s ustanovením občanského zákoníku:

 • roční podíl na disponibilním zisku 10 %, splatný do 30 dnů po schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,

 • podíl na ztrátě rovněž 10 % z vykázané ztráty, maximálně však do výše vložených peněžních prostředků.

Za sledované účetní období vykázala společnost BBB s r. o. disponibilní zisk 5 milionů Kč. Valná hromada společníků schválila následující návrh na rozdělení zisku:

 • 5 % přidělit statutárnímu rezervnímu fondu,

 • 15 % uhradit ztrátu minulých let (účet 429 vykazuje zůstatek 750.000 Kč),

 • 10 % převést tichému společníkovi,

 • 70 % převést do nerozděleného zisku minulých let.

Č. Text  MD D 
   1. rok          
1.  Příjem peněžních prostředků od společnosti AAA s r. o.  1.000.000  221  479  
   2. rok          
2.  Převod zisku do schvalovacího řízení  5.000.000  701  431  
3.  Příděl statutárnímu rezervnímu fondu  250.000  431  421  
4.  Úhrada ztráty minulých let  750.000  431  429  
5.  Příděl tichému společníkovi  500.000  431  364  
6.  Převod zisku do příštích let  3.500.000  431  428  
7.  Zúčtování srážkové daně (500.000 x 0,15)  75.000  364  342  
8.  Odvod srážkové daně z běžného účtu  75.000  342  221  
9.  Výplata zdaněného podílu tichému společníkovi  425.000  364  221  


Podíl tichého společníka na ztrátě

Po ukončení smlouvy o tichém společenství se tichému společníkovi původní vklad (nebo vklad zvýšený o podíl na zisku či snížený o podíl na ztrátě) vrací.


Příklad

Společnost AAA s r. o. má přebytečné peněžní prostředky. Rozhodla se proto uzavřít se společností BBB s r. o. smlouvu o tichém společenství a podílet se na jejím podnikání částkou 1milion Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a jsou v ní sjednány následující podmínky v souladu s ustanovením občanského zákoníku:

 • roční podíl na disponibilním zisku 10 %, splatný do 30 dnů po schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,

 • podíl na ztrátě rovněž 10 % z vykázané ztráty, maximálně však do výše vložených peněžních prostředků.

Za sledované účetní období vykázala společnost BBB s r. o. ztrátu 500.000 Kč. Valná hromada společníků schválila následující návrh na úhradu ztráty:

 • 10 % předepsat k náhradě tichému společníkovi (formou snížení jeho vkladu),

 • 50 % uhradit ze zákonného rezervního fondu (zůstatek předpokládáme),

 • 40 % převést na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Tichý společník ztratil důvěru ve společnost BBB s r. o. a po úhradě ztráty vypověděl smlouvu o tichém společenství. Zbývající část vkladu (sníženou o podíl na ztrátě) mu byla vrácena (bezhotovostním převodem).

Č. Text  MD D 
   1. rok          
1.  Příjem peněžních prostředků od společnosti AAA s r. o.  1.000.000  221  479  
   2. rok          
2.  Převod ztráty do schvalovacího řízení  500.000  431  701  
3.  Předpis náhrady části ztráty tichému společníkovi  50.000  354  431  
4.  Snížení vkladu tichého společníka o podíl na ztrátě  50.000  479  354  
5.  Úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu  250.000  421  431  
6.  Převod ztráty do příštích let  200.000  429  431  
7.  Vrácení zbývající části vkladu tichému společníkovi  950.000  479  221  
 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok