dnes je 9.8.2020

Input:

Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole od 1.12.2019

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19 Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole od 1.12.2019

Ing. Ivana Glazelová

V súlade s § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom do 30. novembra 2019 zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, alebo potvrdením úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.

Z uvedeného vyplýva, že všetci zamestnanci, ktorí si chcú uplatniť v 9/2019 nárok na daňový bonus na deti navštevujúce strednú či vysokú školu v dennej forme štúdia v školskom roku 2019/2020, predložia zamestnávateľovi doklad o návšteve tejto školy v písomnej (papierovej) forme (t. j. „po starom”). Zákonom o dani z príjmov nie je stanovená forma predmetného potvrdenia. Tzn., že zamestnanec predloží zamestnávateľovi potvrdenie školy vydané priamo školou v papierovej podobe či v podobe obsahujúcej QR kód (stredná škola) alebo v podobe obsahujúcej napr. elektronickú pečať (vysoká škola) alebo potvrdenie vydané na tlačive na účely prídavku na dieťa resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

S účinnosťou od 1. 12. 2019 sa zákonom č. 221/2019 Z. z. podľa čl. XV mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov aj v § 37 ods. 3, ktorý znie:

„Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Potvrdenie podľa druhej vety a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu,125a) ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky; zamestnanec predloží údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta. Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm.