Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dotácie na úhradu úrokov

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.4 Dotácie na úhradu úrokov

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček

Podpora vo forme nenávratného finančného príspevku aj úhradou úrokov alebo časti úrokov z poskytnutého úveru je považovaná za dotáciu na úhradu úrokov.

Na základe § 19 ods. 2 písm. m) ZDP sa ako daňové výdavky uznávajú výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotáciepodpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a z Národného úradu práce (teraz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) zahrňované do príjmov. To znamená, že do daňových výdavkov sa zahrnú výdavky na úroky, na úhradu ktorých boli daňovníkovi poskytnuté spomínané formy podpory, ktoré sa rovnako zahŕňajú do základu dane do príjmov.

Nakoľko tieto dotácie na úhradu úrokov podliehajú v zmysle § 8 ods. 2 ZRP povinnému ročnému zúčtovaniu a prípadné nevyčerpané dotácie je daňovník povinný vrátiť späť do rozpočtu, vždy platí, že výška týchto dotácií nikdy nebude vyššia ako celková suma výdavkov z nich krytá. Takýto spôsob zúčtovania dotácií a príspevkov má teda na výslednú daňovú povinnosť príjemcu dotácie na úhradu úrokov neutrálny vplyv.

Poskytnutie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku, na úhradu prevádzkových nákladov, či úrokov nie je v zmysle § 2 ods. 1 zákona o DPH predmetom dane, t. z. ani zdaniteľným obchodom, a preto dani z pridanej hodnoty nepodlieha.

Avšak v prípade dodania tovaru alebo služby sa