Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Fakturácia za poskytované služby z pohľadu zákona o DPH v roku 2018

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.3 Fakturácia za poskytované služby z pohľadu zákona o DPH v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


Poskytujeme službu (IT služby), ktoré náš zamestnanec poskytuje v rámci skupiny aj iným spoločnostiam v rámci EÚ a mesačne ich fakturujeme našej centrále, ktorá sídli v Írsku. Fakturujeme ich po uplynutí mesiaca s dátumom zdaniteľného plnenia nasledujúceho mesiaca (napr. služba za január 2018 má zdaniteľné plnenie február 2018), pretože vždy vychádzame z reálnych nákladov - cestovné náklady, telefón, internet, natankované PHM, prípadne letenky atď.

Moja otázka je, či je potrebné dať dátum zdaniteľného plnenia mesiaca, kedy sa služba vykoná a pritom podávať dodatočné daň. priznanie k DPH a dodatočný súhrnný výkaz za predchádzajúci mesiac, alebo služby v rámci EÚ je možné fakturovať v nasledujúcom mesiaci za predošlé obdobie a vykazovať ich v daňových priznaniach, kedy ich vyfakturujeme.

Poskytujeme taktiež služby (kontrolingová služba), ktorá sa bude zasa fakturovať štvrťročne, napr. január 18, február 18 a marec 18 sa vyfakturuje v apríli 18 so zdaniteľným plnením apríl 2018, t. j. služba bude v DP za mesiac apríl 18. Je to, prosím, možné?

Pri dodaní služieb je potrebné postupovať podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH, kde je uvedené, že daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby (deň dodania služby je deň, keď je služba ukončená).


Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká dňom dodania služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, prípadne keď je jej poskytnutie ukončené. V podstate moment vzniku daňovej povinnosti je totožný s momentom ukončenia poskytovania služby.

Podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH, ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje (čo znamená, že služba pri ktorej sa požaduje platba za qartál je dodaná najneskôr posledným dňom uvedeného qartálu), ak je služba fakturovaná za mesačné obdobie, tak najneskorší termín zdaniteľného plnenia je posledný deň mesiaca. To znamená, že služba patrí do obdobia keď bola poskytnutá a nie kedy bola vystavená faktúra. V zákone sú len určité výnimky, ktoré sú presne zadefinované v § 19 zákona o DPH.

V zákone sú aj určité výnimky, ktoré sú v zákone vymedzené, a to § 19 ods. 3 písm. c) zákona o DPH, ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. A tiež v § 19 ods. 6 zákona o DPH: Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje