dnes je 30.9.2020

Input:

Finančný prenájom - právna úprava

8.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.1 Finančný prenájom – právna úprava

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Právna úprava finančného prenájmu obchodných spoločností je obsiahnutá v:

1/ zákone o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nasledovných ustanoveniach:

 • § 2 písm. s) ZDP – základná definícia finančného prenájmu,

 • § 2 písm. i) ZDP – definícia daňového výdavku,

 • § 17 ods. 24 písm. a) ZDP – úprava základu dane pri nedodržaní podmienok finančného prenájmu (napr. pri predčasnom ukončení zmluvy o finančnom prenájme),

 • § 19 ods. 3 písm. o) ZDP – úrok pri finančnom prenájme ako daňový výdavok,

 • § 24 ods. 1 písm. d) ZDP – obstarávanie len hmotného majetku finančným prenájmom,

 • § 25 ods. 6 ZDP – DPH pri finančnom prenájme a vstupná (obstarávacia) cena,

 • § 26 ods. 1 ZDP – odpisové skupiny pre hmotný majetok na účely uplatňovania daňových odpisov,

 • § 26 ods. 8 ZDP – upravuje odpisovanie hmotného majetku počas doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP,

 • § 43 a § 44 ZDP – spôsob zdaňovania nájomného hradeného mimo územia SR, ak nájomcom je slovenská fyzická alebo právnická osoba a prenajímateľom je lízingová spoločnosť so sídlom v zahraničí,

 • § 52 ods. 17 ZDP – postup pri zmluvách uzatvorených do konca roku 2003,

 • § 52 ods. 49 ZDP – spôsob výpočtu mesačného odpisu pri zmene doby trvania finančného prenájmu,

 • § 52zd ods. 1 ZDP – postup pri zmluvách uzatvorených od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014 v súvislosti so zrušením zvýhodneného odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu od 1. 1. 2015;

2/ opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, v nasledovných ustanoveniach:

 • § 30a PÚPP – účtovanie finančného prenájmu u prenajímateľa aj u nájomcu,

 • § 20 PÚPP– odpisovanie hmotného majetku u nájomcu,

 • § 41 PÚPP – účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom,

 • § 52 ods. 4 až 7 PÚPP – účtovanie DPH pri finančnom prenájme;

3/ zákone o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – najmä v § 8 ods. 7 ZDPH§ 49 ZDPH§ 85i ZDPH.

Pre HM obstaraný formou finančného prenájmu (lízing) platil do 31. 12. 2014 osobitný zvýhodnený spôsob odpisovania počas doby prenájmu podľa § 26 ods. 8 ZDP. Zjednotenie spôsobu odpisovania s inými formami obstarania prebehol s účinnosťou od 1. 1. 2012, ale v platnosti bol len dva mesiace. Od 1. 3. 2012 bolo opätovne umožnené zvýhodnené tzv. lízingové odpisovanie.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 prichádza k zrušeniu lízingového odpisovania a tým k zjednoteniu spôsobu odpisovania bez ohľadu na formu obstarania. HM obstaraný na lízing sa bude odpisovať počas doby odpisovania stanovenej v § 26 ZDP rovnomerným spôsobom, prípadne zrýchleným spôsobom, ak pôjde o majetok zaradený do OS 2 alebo 3 a daňovník sa tak rozhodne. Postup pri uvedení do užívania a odpisovaní HM obstaraného na lízing sa tak v ničom nebude odlišovať od postupu pri HM obstaranom napr. kúpou alebo na úver.

V dôsledku zmien v dobách odpisovania bola vykonaná aj nadväzujúca úprava v základnej definícii finančného prenájmu v § 2 písm. s) ZDP. Na účely ZDP je doba trvania nájmu stále stanovená na 60 % doby odpisovania stanovenej v § 26 ZDP.


Prenajímateľ a nájomca uzatvorili medzi sebou lízingovú zmluvu. Lízingová spoločnosť aj nájomca sú platiteľmi DPH. Predmetom lízingu je strojné zariadenie. Termín dodania predmetu lízingu bol dohodnutý na 14. 4. 2017 s dohodnutou dobou prenájmu 36 mesiacov od dátumu prevzatia nájomcom.

Istina predmetu lízingu bez DPH vo výške 149 930,00 eur sa skladá zo sumy 36 splátok istiny vo výške 127 433,00 eur a prvej zvýšenej splátky vo výške 22 497,00 eur.

Poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy bol dohodnutý vo výške 1 000 eur bez DPH. Akým spôsobom bude nájomca uplatňovať daňové odpisy z tohto majetku, keďže ide o nájomnú zmluvu uzatvorenú po 31. decembri 2016?

HM obstaraný na lízing sa v účtovníctve (účtovné odpisy) nájomcu odpisuje v súlade s § 20 Postupov účtovania PÚ, t. j. na základe odpisového plánu, v ktorom sa zohľadní opotrebenie majetku pri jeho používaní za bežných podmienok. Majetok môže nájomca odpísať vždy iba do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Účtovné odpisy sa účtujú na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech príslušného účtu oprávok 08x – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Pokračovanie príkladu:

 • Príklad:

Nájomca sa rozhodol odpisovať strojné zariadenie rovnomerným spôsobom a predpokladá jeho životnosť 5 rokov, t. j. 60 mesiacov.

Výpočet mesačného účtovného odpisu: 150 930 eur / 60 mesiacov = 2 515,50 eura.

Postupy účtovania v PÚ stanovujú, že účtovné odpisy sa účtujú mesačne, ale pre účely tohto príkladu vyčíslime účtovný odpis ročne za jednotlivé účtovné obdobia:

Účtovné obdobie Počet mesiacov odpisovania Ročný účtovný odpis v eur ÚZC k 31. 12. príslušného roka v eur 
2017  9  22 640  128 290  
2018  12  30 186  98 104  
2019  12  30 186  67 918  
2020  12  30 186  37 732  
2021  12  30 186  7 546  
2022  3  7 546  0  
Spolu 60 150 930 - 

Zaúčtovanie účtovného odpisu v roku 2017 bude nasledovné:

P. č.  Doklad Účtovný prípad – rok 2017  Suma MD D 
12.   ID  Účtovný odpis (2 515,50 x 9)   22 640  551  082  

Aj keď nájomca uplatňuje rovnomerný spôsob odpisovania, nebude daňové odpisy uplatňovať vo výške podľa počtu mesiacov počas doby prenájmu strojného zariadenia (§ 26 ods. 8 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2014), ale tento majetok odpíše spôsobom podľa § 27 ZDP počas doby odpisovania stanovenej v § 26 ods. 1 ZDP pre OS 2, t. j. 6 rokov. Upozorňujeme, že pri HM zaradenom v OS 2 je možné využiť na základe rozhodnutia daňovníka aj zrýchlené odpisy, čo sa ale na účely tohto príkladu nestalo. Prichádza tak k oddeleniu uplatňovania daňových odpisov z predmetu lízingu od obdobia splácania. Výpočet daňových odpisov bude nasledovný:

Rok Výpočet uplatneného odpisu Ročný odpis DZC 
celkový uplatnený neuplatnený 
2017  [(150 930/6)/12]*9  25 155  18 867  6 288  132 063  
2018  150 930/6  25 155  25 155  -  106 908  
2019  150 930/6  25 155  25 155  -  81 753  
2020  150 930/6  25 155  25 155  -  56 598  
2021  150 930/6  25 155  25 155  -  31 443  
2022  150 930/6  25 155  25 155  -  6 288  
2023    6 288  -  0  
Spolu - - 150 930 - - 

V prvom roku odpisovania vznikla neuplatnená pomerná časť vo výške 3/12 z ročného odpisu, ktorá pripadá na 3 mesiace, počas ktorých o majetku nájomca neúčtoval (mesiace od začiatku zdaňovacieho obdobia do prevzatia predmetu lízingu nájomcom). Táto neuplatnená časť ročného odpisu vo výške 6 288 eur sa uplatní podľa § 27 ods. 2 písm. a) ZDP v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania, teda v poradí v 7. roku.

Zároveň v jednotlivých zdaňovacích obdobiach vznikol rozdiel medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi, v dôsledku čoho bude nájomca povinný upraviť v každom zdaňovacom období základ dane o sumu tohto rozdielu. Ak je nájomca aj účtovnou jednotkou, ktorá je povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom (§ 19 ZoÚ), alebo ak sa tak dobrovoľne rozhodne, bude