dnes je 31.7.2021

Input:

Havarijné a zákonné poistenie

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.2 Havarijné a zákonné poistenie

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten:

  • kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, alebo

  • kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,

  • v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Toto poistenie je povinnosťou a každý, kto ho má uzatvorené, má právo, aby ním spôsobené škody pri prevádzke vozidla uhradila jeho poisťovňa. Automobil musí byť poistený nepretržite.

Na účely posudzovania možnosti uplatnenia výdavkov vznikajúcich v súvislosti s platbou poistného do daňovo uznateľných výdavkov je potrebné v prvom rade vychádzať z § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). ZDP z pohľadu daňovej uznateľnosti považuje náklady na poistenie za taký výdavok daňovníka, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje príjem pre prípad vzniku nepredvídanej náhodnej udalosti.

V prípade zákonného poistenia toto poistenie vznikne, nehľadiac na vôľu poisteného. Výdavok podnikateľa na takéto zákonné povinné poistenie možno zahrnúť do výdavkov vynaložených na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

V prípade povinne zmluvného poistenia možno pre daňovú uplatniteľnosť aplikovať § 19 ods. 2 písm. a) ZDP. Aj tu však musí platiť, že automobil, na ktorý sa predmetné poistenie vzťahuje, slúži na dosahovanie zdaniteľných príjmov podnikateľa.

V prípade uzavretia havarijného poistenia, t. j. dobrovoľného komerčného poistenia, je potrebné pre účely jeho daňovo efektívneho uplatnenia skúmať, či je splnená každá z podmienok uvedených v definícii daňového výdavku. Ak teda podnikateľ uzavrie poistnú zmluvu v súvislosti s prevádzkovaním automobilu, a teda sa bude priamo týkať rizík, ktoré sú s podnikateľskou činnosťou spojené, poistné na toto havarijné poistenie môže podnikateľ zahrnúť do daňových nákladov za predpokladu splnenia podmienky preukaznosti a zaevidovania.

Náklady na poistenie sa podľa § 68 ods. 7 PÚPP účtujú na nákladovom účte 548 – Ostatné prevádzkové náklady a vstupujú do výsledku hospodárenia pred zdanením.

Účtovný prípad  MD D 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie  548  379  


Havarijné poistenie zaplatené na 2 zdaňovacie obdobia a časové rozlíšenie

Spoločnosť zaplatila havarijné poistenie za osobný automobil v sume 829,85 € na obdobie od októbra do septembra nasledujúceho roku. Ako sa poistné zahrnie do daňových výdavkov? Musí byť časovo rozlíšené do 2 zdaňovacích období?

Zaplatené havarijné poistenie sa týka časti bežného roku (3 mesiace) a časti roka nasledujúceho (9 mesiacov). Pretože podľa § 2 písm. j)ZDP súčasťou základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie sú príjmy a výdavky pri rešpektovaní časovej a vecnej súvislosti (v súlade s účtovnými predpismi) v príslušnom zdaňovacom období, spoločnosť musí do daňových výdavkov zahrnúť časovo rozlíšenú sumu poistného v obidvoch zdaňovacích obdobiach.

Uvedený postup vyplýva aj z § 5 PÚPP, v zmysle ktorého sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, pričom sa použijú účty časového rozlíšenia v účtovej skupine 38.

Zároveň s účinnosťou od 31. 12. 2014 podľa § 56 ods. 14 PÚPP platí, že v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko