dnes je 30.9.2020

Input:

Havarijné a zákonné poistenie

4.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.2 Havarijné a zákonné poistenie

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten:

  • kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, alebo

  • kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,

  • v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Na účely posudzovania možnosti uplatnenia výdavkov vznikajúcich v súvislosti s platbou poistného do daňovo uznateľných výdavkov je potrebné v prvom rade vychádzať z § 2 písm. i) ZDP. ZDP z pohľadu daňovej uznateľnosti považuje náklady na poistenie za taký výdavok daňovníka, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje príjem pre prípad vzniku nepredvídanej náhodnej udalosti.

V prípade zákonného poistenia toto poistenie vznikne bez ohľadu na vôľu poisteného. Výdavok podnikateľa na takéto zákonné povinné poistenie možno zahrnúť do výdavkov vynaložených na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

V prípade povinne zmluvného poistenia možno pre daňovú uplatniteľnosť aplikovať § 19 ods. 2 písm. a) ZDP. Aj tu však musí platiť, že automobil, na ktorý sa predmetné poistenie vzťahuje, slúži na dosahovanie zdaniteľných príjmov podnikateľa.

V prípade uzavretia havarijného poistenia, t. j. dobrovoľného komerčného poistenia, je potrebné pre účely jeho daňovo efektívneho uplatnenia skúmať, či je splnená každá z podmienok uvedených v definícii daňového výdavku. Ak teda podnikateľ uzavrie poistnú zmluvu v súvislosti s prevádzkovaním automobilu, a teda sa bude priamo týkať rizík, ktoré sú s podnikateľskou činnosťou spojené, poistné na toto havarijné poistenie môže podnikateľ zahrnúť do daňových nákladov za predpokladu splnenia podmienky preukaznosti a zaevidovania.

Náklady na poistenie sa podľa § 68 ods. 7 PÚPP účtujú na nákladovom účte 548 – Ostatné prevádzkové náklady a vstupujú do výsledku hospodárenia pred zdanením na riadku 100 daňového priznania.

 

 

 

Účtovný prípad

 

MD

 

D

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

 

548

 

379

 

Havarijné poistenie zaplatené na 2 zdaňovacie obdobia a časové rozlíšenie

Spoločnosť zaplatila havarijné poistenie za osobný automobil v sume 829,85 € na obdobie od októbra do septembra nasledujúceho roku. Ako sa poistné zahrnie do daňových výdavkov? Musí byť časovo rozlíšené do 2 zdaňovacích období?

Zaplatené