dnes je 6.8.2020

Input:

Havarijné a zákonné poistenie

17.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.2 Havarijné a zákonné poistenie

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten:

  • kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, alebo

  • kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,

  • v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Na účely posudzovania možnosti uplatnenia výdavkov vznikajúcich v súvislosti s platbou poistného do daňovo uznateľných výdavkov je potrebné v prvom rade vychádzať z § 2 písm. i) ZDP. ZDP z pohľadu daňovej uznateľnosti považuje náklady na poistenie za taký výdavok daňovníka, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje príjem pre prípad vzniku nepredvídanej náhodnej udalosti.

V prípade zákonného poistenia toto poistenie vznikne bez ohľadu na vôľu poisteného. Výdavok podnikateľa na takéto zákonné povinné poistenie možno zahrnúť do výdavkov vynaložených na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

V prípade povinne zmluvného poistenia možno pre daňovú uplatniteľnosť aplikovať § 19 ods. 2 písm. a) ZDP. Aj tu však musí platiť, že automobil, na ktorý sa predmetné poistenie vzťahuje, slúži na dosahovanie zdaniteľných príjmov podnikateľa.

V prípade uzavretia havarijného poistenia, t. j. dobrovoľného komerčného poistenia, je potrebné pre účely jeho daňovo efektívneho uplatnenia skúmať, či je splnená každá z podmienok uvedených v definícii daňového výdavku. Ak teda podnikateľ uzavrie poistnú zmluvu v súvislosti s prevádzkovaním automobilu, a teda sa bude priamo týkať rizík, ktoré sú s podnikateľskou činnosťou spojené, poistné na toto havarijné poistenie môže podnikateľ zahrnúť do daňových nákladov za predpokladu splnenia podmienky preukaznosti a zaevidovania.

Náklady na poistenie sa podľa § 68 ods. 7 PÚPP účtujú na nákladovom účte 548 – Ostatné prevádzkové náklady a vstupujú do výsledku hospodárenia pred zdanením na riadku 100 daňového priznania.


         
Účtovný prípad   MD   D   
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie   548   379   

Havarijné poistenie zaplatené na 2 zdaňovacie obdobia a časové rozlíšenie

Spoločnosť zaplatila havarijné poistenie za osobný automobil v sume 829,85 € na obdobie od októbra do septembra nasledujúceho roku. Ako sa poistné zahrnie do daňových výdavkov? Musí byť časovo rozlíšené do 2 zdaňovacích období?

Zaplatené havarijné poistenie sa týka časti bežného roku (3 mesiace) a časti roka nasledujúceho (9 mesiacov). Pretože podľa § 2 písm. j) ZDP súčasťou základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie sú príjmy a výdavky pri rešpektovaní časovej a vecnej súvislosti (v súlade s účtovnými predpismi) v príslušnom zdaňovacom období, spoločnosť musí do daňových výdavkov zahrnúť časovo rozlíšenú sumu poistného v obidvoch zdaňovacích obdobiach.

Uvedený postup vyplýva aj z § 5 PÚPP, v zmysle ktorého sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, pričom sa použijú účty časového rozlíšenia v účtovej skupine 38.

Zároveň s účinnosťou od 31. 12. 2014 podľa § 56 ods. 14 PÚPP platí, že v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike. Zákon o dani z poistenia pozná nasledovné tri druhy osoby, ktorá je