dnes je 31.7.2021

Input:

Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb

19.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.184 Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb

Ing. Ivana Glazelová

V zmysle § 67 ods. 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok”), ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 v súvislosti s oznamovacou povinnosťou daňových subjektov sa stanovilo, že daňové subjekty nie sú povinné oznamovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu sídla, zmenu priezviska), ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe.


U právnickej osoby (s. r. o.) došlo k zmene obchodného mena. Predmetná zmena je zapísaná v obchodnom registri. Je daňový subjekt povinný uvedenú zmenu oznámiť správcovi dane?

Riešenie:

Daňový subjekt nie je povinný zmenu obchodného mena oznámiť správcovi dane, správcovi dane bude oznámená obchodným registrom. Daňový subjekt je povinný predložiť správcovi dane osvedčenie o