dnes je 13.8.2020

Input:

Informácia k vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri zmene v osobe daňovníka z dôvodu vykonania zápisu prevodu držby vozidla v dokladoch vozidla

10.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.105 Informácia k vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri zmene v osobe daňovníka z dôvodu vykonania zápisu prevodu držby vozidla v dokladoch vozidla

Ing. Ivana Glazelová

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel je upravený v § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel”).

Podľa § 8 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti predmetu dane z motorových vozidiel podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, tzn. vozidlo je evidované v Slovenskej republike, spĺňa jednu z kategórii M, N, O alebo L a používa sa na podnikanie podľa § 2 ods. 2 ObchZ Obchodného zákonníka alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v zdaňovacom období (ďalej “podnikanie“) v zdaňovacom období.

Podľa § 8 ods. 2 zákona č.361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike (na dopravnom