dnes je 25.9.2020

Input:

Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon o dani z príjmov od 21.7.2020

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.108 Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon o dani z príjmov od 21.7.2020

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona o dani z príjmov.”

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. júla 2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.”).

Zákonom č. 198/2020 Z. z. sa v čl. XII mení a dopĺňa § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”). V zmysle čl. XLI zákona č. 198/2020 Z. z. nadobúda čl. XII tohto zákona účinnosť dňom vyhlásenia, čo je 21. júla 2020.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov upravuje rozsah a podmienky pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou [s výnimkou špecifických prípadov ustanovených pre fyzické osoby v § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov] alebo právnickou osobou.

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 21. júla 2020 daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa:

  • 1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, ktorým je § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • 1b. preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.

V súlade s § 19 ods. 2 písm. l) prvým bodom podbodom 1a. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 21. júla 2020 sa daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou [s výnimkou špecifických prípadov ustanovených pre fyzickú osobu v § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov] a daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou, umožňuje preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky prepočítať podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu zvýšenej o 20 %.

Ak sa skutočná spotreba pohonných látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa v týchto