dnes je 25.9.2020

Input:

Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vyrovnanie preddavkov na DPPO, daňová strata)

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.107 Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vyrovnanie preddavkov na DPPO, daňová strata)

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona č. 67/2020 Z. z.(vyrovnanie preddavkov na DPPO, daňová strata).”

Národná rada Slovenskej republiky dňa 09.07.2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.”).

Zákonom č. 198/2020 Z. z. sa v Čl. XL mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z. a zákona č. 156/2020 Z. z. a rozširujú sa opatrenia v oblasti dane z príjmov na zmiernenie vplyvov koronakrízy. Podľa Čl. XLI zákona č. 198/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, tzn. 21. 7. 2020.

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.”) opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. 3. 2020, kedy vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR”) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS–CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie”) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. vláda SR môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v § 2 ods. 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda SR nariadením. Vláda SR môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na DPPO”)

Zákonom č. 198/2020 Z. z. bol do ustanovenia § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., ktoré pojednáva o preddavkoch na daň z príjmov, doplnený nový odsek 7.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO”) podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, sú nižšie ako