dnes je 28.11.2020

Input:

Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. - oblasť dane z pridanej hodnoty

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.114 Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. - oblasť dane z pridanej hodnoty

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Uvoľnenie opatrení v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Cieľom zákona č. 264/2020 Z. z. v oblasti dane z pridanej hodnoty je zavedenie právnej fikcie skončenia obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení ustanovených v zákone č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „zákon č. 67/2020 Z. z.”).

Dane z pridanej hodnoty sa týkajú opatrenia nachádzajúce sa v časti Desiata hlava, a to konkrétne v § 24i a § 24j zákona č. 67/2020 Z. z. Podľa zákona č. 264/2020 Z. z. sa na účely opatrenia ustanoveného v § 24i zákona č. 67/2020 Z. z. obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. 12. 2020 a na účely opatrenia ustanoveného v § 24j zákona č. 67/2020 Z. z. sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 30. 9. 2020.

Ustanovenie § 24i zákona č. 67/2020 Z. z., zaviedlo osobitnú úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty. Podľa tohto opatrenia, ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty opakovane:

  • nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo

  • nesplní povinnosť podať kontrolný výkaz alebo

  • nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty, nezverejní sa v zozname podľa § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH”), ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Keďže zo zákona č. 264/2020 Z. z. vyplýva, že na účely ustanovenia § 24i zákona č. 67/2020 Z. z. sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. 12. 2020, je platiteľ povinný splniť tieto povinnosti do 1. 2. 2021 (vrátane), keďže dátum 31. 1. 2021 pripadne na nedeľu a v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „daňový poriadok”) sa lehota posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak platiteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v § 24i zákona č. 67/2020 Z. z. do 1. 2. 2021 bude v zozname, ktorý je vedený podľa § 69 ods. 15 ZDPH zákona o DPH a v nadväzne na to podľa § 52 ods. 6 ZSD daňového poriadku, zverejnený.

Ustanovenie § 24j zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje podmienku vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného. Ustanovenie § 79 ods. 2 písm. c) ZDPH zákona o DPH stanovuje okrem iných podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote aj podmienku, aby platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov v súhrne viac ako 1 000 eur.

V ustanovení § 24j zákona č. 67/2020 Z. z. sú riešené len niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu v skrátenej lehote, ktoré sú upravené v § 79 ods. 2 písm. c) ZDPH zákona o DPH, a to colné nedoplatky a nedoplatky na povinných odvodoch poistného, ktorých splatnosť vznikla v období pandémie, a ktoré neboli uhradené, ale platiteľ ich uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zákonom č. 264/2020 Z. z. bola zavedená právna fikcia ukončenia obdobia pandémie na 30. 9. 2020 a keďže dátum 31. 10. 2020 (koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) pripadne na sobotu, posúva sa táto lehota v zmysle § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku na najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. na 2. 11. 2020.

Daňové nedoplatky rieši zákon č. 67/2020 Z. z., a to v § 10, podľa ktorého sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane8), ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Odvolávka 8) odkazuje na definíciu dane podľa § 2 písm. b) ZSD daňového poriadku, podľa ktorej sa daňou rozumie aj daň z pridanej hodnoty. Uvedené znamená, že ak je daň z pridanej hodnoty splatná počas obdobia pandémie, nie je nedoplatkom, ak ju daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Keďže zákon č. 264/2020 Z. z. zaviedol aj