Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Informácia o navrhovaných legislatívnych zmenách ustanovení daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 a od 1.1.2019

29.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.1 Informácia o navrhovaných legislatívnych zmenách ustanovení daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 a od 1.1.2019

Ing. Božena Jurčíková

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku”) je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a plnenia Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2017.

Legislatívny návrh daňového poriadku sa bude vzťahovať na všetky daňové subjekty, okrem osobitných daňových režimov,  na ktoré bude oprávnený   len daňový subjekt, ktorý bude spĺňať kritériá na  uplatnenie  a bude podnikateľom, ktorý  má  oprávnenie na podnikanie podľa  osobitného zákona (§ 49a zákona o dani z príjmov); kritériá  na určenie  oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy a ich zoznam bude zverejňovať finančné riaditeľstvo  na svojom  web. sídle. Oznámenie o osobitných daňových režimoch  bude zasielať  daňový úrad prvýkrát tým podnikateľom, ktorí budú spĺňať   kritéria osobitných daňových režimov najneskôr  do konca roka 2018.

Ide o návrhy aj  tzv. propodnikateľských opatrení ako  je najmä: 

- zavedenie „Indexu daňovej spoľahlivosti”; pôjde o vytvorenie objektívneho, nezávislého a legálne aplikovateľného hodnotenia daňových subjektov vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty; Index daňovej spoľahlivosti upravuje § 2 písm. h) – Základné pojmy,  § 53d – Index daňovej spoľahlivosti vrátane  kritérií, ktoré bude navrhovať  finančné riaditeľstvo; 

- v ust.  § 165g ods. 5  Prechodné ust. sa  navrhuje   zaslanie oznámenia o osobitných daňových režimoch opráveným daňovým subjektom  prvykrát najneskôr  do  konca  roka 2018,

- spresnenie zásady správy daní  v odseku 6,  pri ktorej sa berie do úvahy  skutočný obsah právneho úkonu, nie jeho forma  nadväzne na ďalšiu  transpozíciu Smernice Rady  2016/1164; smernica upravuje pravidlá   proti praktikám DS  vyhýbania sa daňovým povinnostiam....  navrhované spresnenie zásady správy daní   upravuje  § 3 ods. 6  – Zásady správy daní,

- novela daňového poriadku úplne reformuje a uvoľňuje  inštitút  daňového tajomstva za účelom zníženie administratívnej záťaže  v oblasti  daňového tajomstva (ak  príslušnému orgánu vyplýva z osobitných predpisov, že informáciu, ktoré je daňovým tajomstvom, môže  si vyžiadať alebo získať od finančnej správy  tento orgán individuálne bez toho, aby ich  daňový subjekt  tomuto orgánu predkladal; daňovým tajomstvom  nie je informácia o tom, či prebieha alebo  bola vykonaná daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie; poskytnutie tejto informácie  sa podľa prechodného  ust.  § 165g ods. 1 vzťahuje   až na prípady, ktoré nastanú po 1.1.2018;  navrhuje sa, aby vybrané informácie o daňovom subjekte, ktoré doteraz podliehali  daňovému tajomstvu boli prístupné  širokej verejnosti formou zverejňovania zoznamov daňových subjektov napr.  o výške uplatneného nadmerného odpočtu a o výške priznanej vlastnej daňovej povinnosti, o výške vyrubenej dane  z príjmov PO alebo o výške daňovej straty PO, poskytnutie informácie o tom, že prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie, ale nie informáciu o tom, aký bol výsledok dorubu z tejto  daňovej kontroly.  Ide o  § 11 – Daňové tajomstvo,

- doplnenie postupu pri delegovaní miestnej príslušnosti daňového subjektu medzi DU a DU VDS; ide o návrh  § 8 – Delegovanie,

- zavedenie povinnej elektronickej komunikácie pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; pre FO sa táto povinnosť posúva od  1.7.2018. Ide o § 14 – Doručovanie podaní DS  elektronicky  a § 165g ods. 2  – Prechodné ustanovenie,

- novým inštitútom  v boji proti daňovým únikom  bude aj  vyhotovenie tzv. súhrnného protokolu, ak pôjde  o prípady navzájom prepojených transakcií daňových subjektov pri zistení porušenia alebo obchádzania daňových predpisov, a to najmä u daňových subjektov zapojených do  podvodných reťazcoch za účelom  posúdenia správania sa  všetkých zúčastnených daňových subjektov.  Súhrnný protokol bude vypracovávať finančné riaditeľstvo  (nie daňové úrady) na základe podkladov (protokolov)  od daňových úradov,  za  všetky daňové subjekty  zahrnuté do  reťazových obchodov; návrh nového ust. § 19a - Súhrnný protokol,

- sprísnenie nazerania do spisov daňového subjektu, resp. nemožnosť nazerania do spisu daňového subjektu v prípade, ak

a)  ide o poskytnutie  informácie o daňovom subjekte a  príslušný orgán členského štátu vo svojom dožiadaní uvedie, že nesúhlasí so sprístupnením poskytnutej informácie tomuto daňovému subjektu,

b) by mohlo dôjsť k zmarenie alebo podstatnému sťaženiu objasnenia alebo vyšetrenia veci podľa  osobitného predpisu (Trestný poriadok). Ide o  legislatívnu  úpravu § 23- Nazeranie do spisov,

- každá informácia o oznámení daňového tajomstva sa po novom bude ukladať v spise daňového subjektu ; doplnené do § 23 - Nazeranie do spisov,

- rozširujú sa  súčinnosť iných osôb,  ktoré budú povinné  na základe výzvy správcu dane  poskytovať  pre účely správy daní  informácie, ktoré získajú  pri plnení  povinností  podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Legislatívne doplnenie nového  odseku 17 do § 26 -  Poskytovanie údajov  správcovi dane,  

- zvyšovanie daňovej transparentnosti  zverejňovaním   nových zoznamov  daňových subjektov  k nahliadnutiu širokej verejnosti. Návrh  na doplnenie § 52 ods. 9,10, 12 až 15 – Zverejňovanie zoznamov a § 165g a §165h ako prech.  ust. od 1.1.2018 a od 1.1.2019).

Ide o zverejňovanie nových zoznamov daňových subjektov: 

- platení osobitného odvodu z regulovaných odvetí na základe zúčtovania odvodov podľa osobitného predpisu (z.č. 235/2012 Z. z. v z.n.p.), 

- o platení  osobitného odvodu finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu (z.č. 384/2011 Z.z. v z.n.p.),

- o výške  uplatneného NO a o výške  VDP; minimálnu výšku NO a VDP na účely zverejnenia ustanoví   MF vyhláškou 

- o výške vyrubenej DPPO alebo dodatočne vyrubenej DPPO

-