dnes je 24.7.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

Ing. Alžbeta Hermanová


78/1

Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ podľa § 69, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov. Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane, od celkovej splatnej dane okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru odpočíta odpočítateľnú daň a tento kladný rozdiel (ďalej len „vlastná daňová povinnosť“) uvedie do daňového priznania.

Podanie daňového priznania

Daňové priznanie (ďalej len „DP“) sa vždy podáva na účinnom tlačive, t. j., zo strany platiteľa je potrebné sledovať legislatívny proces k novelám ZDPH, lebo vo väčšine prípadov sa k novelám mení aj tlačivo daňového priznania. Pokiaľ sa daňové priznanie podá na neúčinnom tlačive, považuje sa podanie daňového priznania za neúčinné, z čoho vyplýva minimálne pokuta za oneskorene podané daňové priznanie – ak po výzve správcu dane platiteľ podá daňové priznanie už na účinnom tlačive.

Ak má platiteľ mesačné zdaňovacie obdobie, podáva daňové priznanie do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Do daňového priznania uvádza len tie uskutočnené zdaniteľné plnenia, pri ktorých má miesto dodania v tuzemsku (do daňového priznania neuvádza napr. dodané cezhraničné služby, pri ktorých je miesto dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte v zmysle § 15, § 16atď.). Ak mu vznikla povinnosť platiť daň (odpočet dane je menší ako daň na výstupe z dodaných tovarov alebo služieb), musí túto daň do podania daňového priznania aj zaplatiť.

Zahraničná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 5 alebo § 6 nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak im žiadna daňová povinnosť nevznikla alebo právo na odpočítanie dane. Vzor tlačiva na elektronické podanie – viď financnasprava.sk-daňové a colné tlačivá - DPH

Vyplnenie daňového priznania k DPH :

Prvá strana daňového priznania:

Často diskutujúcim problémom u právnických osôb na prvej strane tlačiva je vyplnenie riadku „meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie“. Tento riadok sa u právnických osôb vypĺňa len v prípade, ak právnická osoba má na podanie daňového priznania zastúpenie v podobe advokáta, daňového poradcu alebo účtovnej firmy. Ak si právnická osoba podáva daňové priznanie sama (konateľ), potom vyplní len riadok „názov a obchodné meno právnickej osoby“.

Druhá strana daňového priznania:

Riadok 1 až 25 sa vypĺňa rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, t. j., pri ich vyplnení nedochádza k zmenám. Jedinou zmenou je uvádzanie „dobropisov“ a „ťarchopisov z dôvodu opravy základu dane vo vyčlenených riadkoch daňového priznania, okrem opravy základov dane u dodávok smerujúcich do iných členských štátov oslobodené od dane podľa § 43 a do tretích štátov – oslobodené od dane podľa § 46 a § 47 zákona o DPH, ktoré sa uvádzajú v riadku 15 a 16, resp. 17 daňového priznania.


Platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím vykonal a prijal v mesiaci január 2012 nasledovné aktivity:

Uskutočnené plnenia a prijaté plnenia zo zahraničia:

1. Dodal tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň (ďalej len OIPD) v hodnote 1 000 EUR bez dane – uvádza sa v riadku 15 a 16 daňového priznania.

2. Dodal službu prenájmu v tuzemsku oslobodeného od dane pre súkromnú osobu v hodnote 200 EUR – uvádza sa v riadku 15 daňového priznania.

3. Dodal službu prenájmu pre podnikateľa, ktorú sa rozhodol zdaniť v hodnote 180 EUR základ dane (ZD) a DPH 20 % 36 EUR uvádza sa v riadku 03 a 04 daňového priznania.

4. Dodal v rámci prenájmu energie v hodnote 80 EUR ZD s DPH 16 EUR uvádza sa v riadku 03 s 04 daňového priznania.

5. Predal osobné vozidlo z majetku spoločnosti (ide o jednorazový predaj, t. z., že nejde o obchodníka s ojazdenými autami) v hodnote 6 000 EUR ako plnenie oslobodené od dane podľa § 42 (pri kúpe osobného auta v roku 2008 bol zákaz odpočtu DPH) uvádza sa v riadku 15.

6. Nadobudol tovar z iného členského štátu v hodnote 2 000 EUR, t. j. DPH si vypočíta × 20 % = 400 € – uvádza sa v riadku 07 a 08 daňového priznania.

7. Prijal FA (faktúru) za služby – za opravu vozidla v ČR v hodnote 500 EUR, t. j. DPH 20 % = 100 EUR – uvádza sa v riadku 11 a 12 daňového priznania.

8. Vystavil dobropis za dodávku tovaru do iného členského štátu vykonanú v mesiaci december na základe reklamácie v hodnote – 100 EUR ZD a – uvádza sa v riadku 15 a 16 daňového priznania.

9. Prijal opravu základu dane (dobropis) z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu, ktorý prijal v mesiaci december v hodnote – 50 EUR ZD. DPH 20 % si sám vypočíta = 10 EUR DPH – uvádza sa riadku 26,27 a 28 daňového priznania.

10. Prijal dobropis z iného členského štátu na dodané reklamné služby v hodnote – 100 EUR. DPH 20 % si sám vypočíta = – 20 € uvádza sa riadku 26,27 a 28 daňového priznania.

11. Dodal stavebné práce na nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v Nemecku v hodnote 200 000 EUR – neuvádza sa v daňovom priznaní.

12. Prijal faktúru od českého dodávateľa za dodané stavebné práce uskutočnené na nehnuteľnosti v Nemecku v hodnote 150 000 EUR – neuvádza sa v daňovom priznaní, daň sa refunduje z Nemecka, ak bola dodávka zdanená nemeckou DPH.

13. Prijal faktúru za stavebné práce od poľského dodávateľa na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tuzemsku v hodnote 100 000 EUR bez DPH – DPH si vypočíta sám platiteľ ako odberateľ v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH, t. j., DPH 20 % bude 20 000 EUR – uvádza sa v riadku 9 a 10 daňového priznania.

14. Dodal práce – opravy stroja českej zdaniteľnej osobe – ktorá je v ČR identifikovaná pre daň v hodnote 1500 EUR bez dane – neuvádza sa v daňovom priznaní – miesto dodania je ČR podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

15. Ako druhý odberateľ v trojstrannom obchode prijal opravu základu dane od nemeckého dodávateľa v hodnote − 44 000 EUR. DPH si sám vypočíta 20 % = – 8 800 EUR – uvádza sa v riadku 26,27,28.

16. Vystavil dobropis pre tuzemského odberateľa – nájomcu za dodávku plynu za rok 2011 v hodnote – 40 EUR ZD a DPH 8 EUR – uvádza sa v riadku 26,27.

Prijal nasledovné plnenia, z ktorých si odpočítava daň:

1. Nakúpil tovar v tuzemsku od platiteľa v hodnote 100 000 EUR ZD a DPH 200 EUR – odpočet uvádza v riadku 21.

2. Nakúpil energie v hodnote 300 EUR ZD a DPH 60 EUR DPH, ktorú krátil koeficientom z predchádzajúceho roku 0,96 = 57,60-odpočet uvádza v riadku 21

3. Jeho ďalšie režijné náklady za tuzemské plnenia celkom za január boli v čiastke 80 000 EUR a boli krátené ročným koeficientom z predchádzajúceho roku 0,96 = 76 800EUR - odpočet uvádza v riadku 21.

4. Odpočítal daň z nadobudnutia tovaru uvedeného v časti „uskutočnené plnenia“ pod bodom 6: ZD 2 000 EUR DPH 20 % 400 EUR odpočet uvádza v riadku 21.

5. Odpočítal daň zo samozdanenia cezhraničných služieb ZD 500 EUR, DPH 20 % 100 uvedené v časti „uskutočnené plnenia“ pod bodom 7 - odpočet uvádza v riadku 21.

6. Prijal od tuzemského dodávateľa dobropis za dodávku plynu v roku 2011 v hodnote – 22 000 EUR ZD a DPH – 4 400 EUR – uvádza sa v riadku 28 so znamienkom +.

Výpočet podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania:

r. 19 – r. 21- r.27 + r. 28 = 20 552 − 77 557,60 − 8 838 + 13 230 = – 52 613,60 EUR


78/2

Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného podľa § 5 alebo § 6, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69, ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47, dodal tovar podľa § 45 alebo ak uplatňuje odpočítanie dane. Platiteľ je povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.


Spresnenie ustanovenia odsekov 1 a 2 bolo vyvolané najmä zavedením ručenia za DPH z konkrétneho zdaniteľného obchodu (§ 69b). Zároveň sa takto spresnené ustanovenie týkajúce sa vyjadrenia splatnosti dane z každého zdaniteľného obchodu a výslednej sumy platenej do štátneho rozpočtu SR uvedenej v daňovom priznaní zosúlaďuje s článkom 206 a 250 smernice o DPH. Podľa navrhovaného znenia je daň z každého zdaniteľného obchodu splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Výsledok daňového priznania, ktorým je vlastná daňová povinnosť, tak znamená len platobnú povinnosť platiteľa dane za zdaňovacie obdobie, ktorá sa vypočíta tak, že od splatnej dane platiteľ dane odpočíta daň z prijatých tovarov a služieb. V súvislosti s úpravou odseku 1 sa precizuje aj znenie odseku 7.


78/3

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4. Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur.


Ide predovšetkým o zdaniteľné osoby (podnikateľov), ktorým vznikla povinnosť platiť daň pri:


Som registrovaný na DPH podľa § 7a). Vzťahuje sa na mňa povinnosť podávať daňové priznanie elektronickou formou?

Riešenie:

Nie, povinnosť podávať daňové priznanie elektronickou formou v zmysle Daňového poriadku § 14 vyplýva len pre platiteľov dane, t. j., nie pre osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a) zákona o DPH.


78/4

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až § 7, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote zaplatiť daň.


Osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok (ďalej len „NDP“) z IČŠ:

  • ako občan podáva daňové priznanie do 7 dní odo dňa nadobudnutia NDP,

  • ako platiteľ a NDP si nezahrnie do majetku firmy podáva rovnako DP do 7 dní.

  • nadobudnutie uvádza v riadku 07 a 08 DP.


78/5

Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane.


78/6

Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.


Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá NDP do IČŠ, uplatňuje odpočítanie dane v r. 21 DP. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania DP.


78/7

Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje potrebné na výpočet celkovej splatnej dane a na výpočet celkovej odpočítateľnej dane vrátane celkovej hodnoty tovarov a služieb vzťahujúcej sa na celkovú daň a na odpočítavanú daň a celkovej hodnoty tovarov a služieb oslobodených od dane. Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0, 005 EUR nadol a od 0, 005 EUR vrátane nahor.


Zmenou ustanovenia sa zabezpečuje súlad vykazovania údajov o dodávkach tovaru do iného členského štátu Európskej únie s oslobodením od dane s vykazovaním týchto dodávok v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 6 zákona.


78/8

Ustanovenie odsekov 2 až 7 sa nevzťahuje na podanie daňového priznania pri uplatnení osobitnej úpravy podľa § 68.


78/9

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4; ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad začne daňovú kontrolu do 30 dní od podania daňového priznania a daň vráti v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.

(príklady viď § 55 ods. 3.)


Platiteľ mal mesačné zdaňovacie obdobie z dôvodu prekročenia obratu 1 mil. EUR za rok 2010 na základe podaného mimoriadneho daňového priznania k oneskorenej registrácii za rok 2010. Mimoriadne daňové priznanie za oneskorenú registráciu podala zdaniteľná osoba – platiteľ v roku 2011. V roku 2011 však platiteľ nemal žiaden obrat. Môže mať od 1. 1. 2012 štvrťročné zdaňovacie obdobie?

Riešenie

Keďže podľa § 78 ods. 9 bola zdaniteľná osoba povinná podať tzv. mimoriadne daňové priznanie, nakoľko splnila a prekročila obrat pre povinnú registráciu za rok 2010, na základe čoho jej bolo určené mesačné zdaňovacie obdobie v zmysle § 77 ods. 1, obrat pre účely registrácie ako aj stanovenia zdaňovacieho obdobia bol prekročený v kalendárnom roku 2010. Za kalendárny rok 2011 nemal žiaden obrat, preto v zmysle § 77 ods. 2 je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny štvrťrok, a to bez ohľadu na to, že v roku 2011 podal mimoriadne daňové priznanie k oneskorenej registrácii. Hoci o tejto skutočnosti nemá povinnosť správcu dane informovať, odporúča sa správcovi dane podať oznámenie o zmene zdaňovacieho obdobia.

Ucelený príklad na podanie daňového priznania za rok 2013 – január

Platiteľ má určené mesačné zdaňovacie obdobie. Ide o pekáreň, ktorá vyrába pekárske výrobky. Tovar dodáva v rámci tuzemska, rovnako do ČR. Firma vlastní nebytové priestory, ktoré ďalej prenajíma s DPH a s oslobodením od dane. Má 15 zamestnancov, dve nákladné vozidlá, tri osobné vozidlá, ktoré využíva výlučne na podnikanie. Vzhľadom na to, že prenajíma nebytové priestory