dnes je 21.1.2022

Input:

Kontrola účtovania v knihe záväzkov a knihe pohľadávok za rok 2021

3.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Kontrola účtovania v knihe záväzkov a knihe pohľadávok za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V knihe záväzkov je účtovná jednotka povinná zaevidovať všetky vzniknuté záväzky v zmysle § 5 ods. 3 postupov účtovania v znení neskorších predpisov, a to nielen všetky dodávateľské faktúry, ale aj záväzky voči zamestnancom, záväzky z finančných vzťahov či z úveru, ako aj záväzky z titulu prijatého preddavku. Na konci účtovného obdobia je dôležité, aby účtovná jednotka skontrolovala:

  • či sú počiatočné stavy záväzkov totožné s koncovými stavmi záväzkov uvedených v knihe záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

  • správnosť a úplnosť evidencie dodávateľských faktúr, vrátane ich ocenenia a kontroly salda v nadväznosti na vykonanú inventarizáciu záväzkov,

  • či sú počiatočné stavy pohľadávok