Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Kontrolní hlášení

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlášení

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Kontrolní hlášení

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

§ 101c ZDPH až § 101k ZDPH– Kontrolní hlášení

2016–28. 7. 2016 29. 7. 2016–2017 2018–31. 3. 2019 Od 1. 4. 2019 
Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,

2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo

3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.  
S účinností od 29. 7. 2016 bylo ke kontrolnímu hlášení doplněno ustanovení § 101j ZDPH, dle kterého povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez předchozí výzvy správcem daně nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.
Současně dle přechodných ustanovení zákona č. 243/2016 Sb. se při posouzení splnění dané podmínky nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a také zaniká povinnost uhradit pokutu 1 000 Kč, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a o které dosud nebylo rozhodnuto platebním výměrem.  
S účinností od 1. 1. 2018 je nahrazeno ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH novým, které konkrétně vymezuje, že plátce je povinen v kontrolním hlášení kromě obecných náležitostí podání uvést:

a) identifikační a kontaktní údaje plátce,

b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,

c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně a
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.  
V oblasti kontrolního hlášení dochází ke dvěma drobným změnám.
První z nich znamená pouze formulační úpravu ustanovení § 101c písm. a) a b) ZDPH.
Plátce je dle § 101c ZDPH povinen podat kontrolní hlášení, pokud

  1. uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal přede dnem uskutečnění takového plnění úplatu, ze které vznikla povinnost přiznat daň,

  2. ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl,

    1. vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) nebo

    2. uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce.
 
Kontrolní hlášení tedy podávají výhradně plátci (nikoli např. identifikované osoby), a to pouze v případě, nastane-li některá z uvedených skutečností.  Dále bylo doplněno ustanovení § 101k ZDPH, dle kterého je plátce oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty ve výši:

  • - 10 000 Kč (vzniká, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, a pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván)

  • - 30 000 Kč (vzniká, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, a pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení)

  • - 50 000 Kč (vzniká, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, a pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě).
 
Uvedená změna je reakcí na nález Ústavního soudu, který požadoval, aby základní okruhy požadovaných údajů byly vymezeny přímo zákonem, a ne jen zveřejněným formulářem kontrolního hlášení.

Tímto nedošlo k žádné změně samotného obsahu, struktury ani požadovaných dat formuláře kontrolního hlášení.  
Druhou z nich je doplnění odstavce 3 do § 101i ZDPH, dle kterého povinnost uhradit pokutu uloženou v důsledku porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením zaniká, pokud nebyl platební výměr vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.  
V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Jde o tzv. formulářové podání, kdy tyto údaje nejsou stanoveny v ZDPH, ale jsou určeny zveřejněným formulářem kontrolního hlášení.  Správce daně může pokutu zcela nebo zčásti prominout, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Takové okolnosti byly vymezeny Pokynem D-29.  
 

 
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 

 

 
Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, čtvrtletně; plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, měsíčně).  
 

 

 
Již podané kontrolní hlášení může plátce ve lhůtě pro jeho podání nahradit opravným kontrolním hlášením. Zjistí-li po uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení, že uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů podat následné kontrolní hlášení.  
 

 

 
V ZDPH je podrobně upraven postup správce daně při vydávání výzev v případě neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením včetně lhůt pro reakce plátce na předmětné výzvy a ukládání pokut jako následku za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením.