Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Legislativní rámec účetní závěrky

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2 Účetní závěrka podnikatelů v podvojném účetnictví

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

9.2.1 Legislativní rámec účetní závěrky

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Legislativní úprava

Právní systém v České republice je založen na kodifikovaném právu. Regulace se provádí pomocí zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších právních aktů. Základní právní normou pro všechny typy účetních jednotek je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), který byl od svého prvního vydání již několikrát novelizován. Jeho předkladatelem je Ministerstvo financí České republiky. Zákon zmocňuje ministerstvo vydávat prováděcí vyhlášky a zajišťovat tvorbu a vydávání národních účetních standardů.

Účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy (přesně nazývané mezinárodní standardy účetního výkaznictví známé pod zkratkou IFRS) upravené právem Evropské unie. Tuto povinnost stanoví uvedeným účetním jednotkám § 19a ZoÚ.

V rámci těchto pravidel si pak účetní jednotky upravují jednotlivé oblasti účetnictví vnitřními směrnicemi. Hierarchii současných účetních předpisů ukazuje následující schéma:

Zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví

Rámcové povinnosti související s účetní závěrkou ukládá účetním jednotkám § 18 ZoÚ, od roku 2016 ve znění novely č. 221/2015 Sb. Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé kategorie účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném nebo ve zkráceném rozsahu. V této souvislosti si musíme připomenout, jaké kategorie účetních jednotek stanovila zmínění novela zákona o účetnictví (§ 1b ZoÚ) v závislosti na tom, zda nepřekročí po dvě po sobě jdoucí období dvě ze tří stanovených kritérií:

Kategorie Aktiva celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců 
Mikro účetní jednotka  do 9 mil.  do 80 mil.  do 10  
Malá účetní jednotka  do 100 mil.  do 200 mil.  do 50  
Střední účetní jednotka  do 500 mil.  do 1 000 mil.  do 250  
Velká účetní jednotka  nad 500 mil.  nad 1 000 mil.  nad 250  

Aktiva celkem jsou aktiva z rozvahy netto, tj. snížená o oprávky a opravné položky.

Roční úhrn čistého obratu jsou výnosy snížené o prodejní slevy vydělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období vynásobené dvanácti.

Průměrný počet zaměstnanců je průměrný evidenční počet podle metodiky Českého statistického úřadu.

Za velkou účetní jednotku se vždy považují účetní jednotky, které jsou subjekty veřejného zájmu, k nimž patří (§ 1 ZoÚ):

 • emitenti cenných papírů obchodované na finančních trzích EU,

 • banky podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelní a úvěrová družstva podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

 • pojišťovny nebo zajišťovny podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,

 • penzijní společnosti podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření,

 • zdravotní pojišťovny.

Účetní závěrka je podle § 18 odst. 1 ZoÚ nedílným celkem a tvoří ji:

 1. rozvaha (bilance),
 2. výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
 3. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v účetních výkazech.

Účetní závěrka velkých a středních obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní jednotky uvedené v § 1a písm. b) až d) ZoÚ, (tj. banky, pojišťovny nebo zajišťovny, penzijní společnosti) přehled o peněžních tocích nesestavují. Malé a mikro účetní jednotky tyto přehledy rovněž nemusejí sestavovat. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 3 ZoÚ (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny) sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě hodnoty pro zákonnou povinnost auditu (§ 20 ZoÚ).

Náležitosti účetní závěrky

Podle § 18 odst. 3 ZoÚ musí účetní závěrka obsahovat:

 1. obchodní firmu nebo název účetní jednotky, sídlo nebo u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
 2. identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,
 3. právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,
 4. předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,
 5. rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 6. okamžik sestavení účetní závěrky,

a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu nebo odpovědné fyzické osoby (připojením podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou).

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zkráceném rozsahu (§ 18 odst. 4 ZoÚ). Ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat účetní závěrku pouze malé a mikro účetní jednotky, které nemají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Druhy účetních závěrek podle ZoÚ

Jaké druhy účetních závěrek podle zákona o účetnictví existují:

 • účetní závěrka řádná, sestavuje se pravidelně k poslednímu dni účetního období, kterým může být kalendářní nebo hospodářský rok;

 • účetní závěrka mimořádná, sestavuje se k jinému dni než je poslední den účetního období, zejména ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu nebo k rozhodnému dni přeměny;

 • účetní závěrka mezitímní, sestavuje se v průběhu účetního období k jinému dni než ke konci rozvahového dne; v tomto případě se neuzavírají účetní knihy a inventarizace se provádějí jen pro účely oceňování;

 • účetní závěrka konsolidovaná, která podává informaci o konsolidačním celku; povinnost jejího sestavení za konsolidační celek má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou.

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

Další podrobnosti účetní závěrky upravují pro jednotlivé skupiny účetních jednotek prováděcí vyhlášky. Podnikatelům účtujícím v podvojném účetnictví je určena vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Co stanoví PVZÚ v souvislosti s účetní závěrkou:

 • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky (Hlava I - § 3 až § 4 PVZÚ),

 • obsahové vymezení některých položek rozvahy (Hlava II - § 5 až § 19 PVZÚ),

 • obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty (Hlava III - § 20 až § 38 PVZÚ),

 • uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze k účetní závěrce (Hlava IV - § 39, § 39a, § 39b a § 39c PVZÚ),

 • uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích (Hlava V - § 40 až § 43 PVZÚ),

 • uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu (Hlava VI - § 44 PVZÚ).

Jaké další zákony a jejich vybraná ustanovení souvisejí s účetní závěrkou:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů. Pro účetní jednotky jsou důležité zejména § 24 a § 25 ZDP, které upravují náklady, které jsou a které naopak nejsou součástí základu daně.

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), ve znění pozdějších předpisů. Pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, má zásadní význam § 7 ZoR upravující pravidla pro tvorbu daňově uznatelné rezervy na opravy hmotného majetku a § 8, § 8a, § 8b, § 8c ZoR, upravující pravidla pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám.

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost nastala k 1. 1. 2014 (nahradil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) a který ve vztahu k účetnictví upravuje novou terminologii, obecné soukromé právo a zejména majetková práva.

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jehož účinnost nastala k 1. 1. 2014 (nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), který upravuje základní pravidla pro osobní společnosti, kapitálové společnosti a družstva.

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pravidla pro tuzemské i příhraniční fúze, rozhodný den, případně další okamžiky, kdy zúčastněné účetní jednotky sestavují účetní závěrku.

České účetní standardy pro podnikatele

České účetní standardy pro podnikatele (ČÚS) rozpracovávají ustanovení zákona a vyhlášky. Rozvádějí účetní metody a postupy účtování pro určité skupiny majetku. Účetní závěrky se týkají buď přímo (např. standard 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih, nebo 023 – Přehled o peněžních tocích), nebo ostatní standardy zprostředkovaně zejména účtování v etapě při přípravě účetnictví na závěrku. Účetnictví podnikatelů upravují tyto standardy:

Číslo ČÚS Název standardu 
001 Účty a zásady účtování na účtech  
002 Otevírání a uzavírání účetních knih  
003 Odložená daň  
004 Rezervy  
005 Opravné položky  
006 Kursové rozdíly  
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  
008 Operace s cennými papíry a podíly  
009 Deriváty  
010 Zvláštní operace s pohledávkami (zrušen od r. 2008) 
011 Operace s obchodním závodem  
012 Změny vlastního kapitálu  
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
014 Dlouhodobý finanční majetek  
015 Zásoby  
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry  
017 Zúčtovací vztahy  
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky  
019 Náklady a výnosy  
020 Konsolidovaná účetní závěrka  
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace  
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby  
023 Přehled o peněžních tocích  
024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 (zrušen k 31. 12. 2016)  

Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie (§ 19a ZoÚ). Vydává je Rada pro mezinárodní účetní standardy se sídlem v Londýně (International Accounting standards Board – IASB) jako IAS – International Accounting Standards (původní soubor standardů) a IFRS – International Financial Reporting Standards (nově vydávané standardy).

Jejich cílem je sjednotit účtování v těch oblastech účetnictví, které mají největší dopad na vypovídací schopnost důležitých položek účetních výkazů a následně pak sloužit potřebám ekonomického rozhodování uživatelů účetních výkazů a potřebám finanční analýzy. Zájmům investorů z různých členských států EU nesvědčí, musí-li účetní výkazy zpracované podle místních konvencí státu, v němž je daná společnost zapsána v obchodním rejstříku, různým způsobem interpretovat nebo přepočítávat.

V současné době (rok 2018) jsou v platnosti tyto IAS/IFRS:

IAS 1 – Prezentace účetní závěrky
IAS 2 – Zásoby
IAS 7 – Výkazy peněžních toků
IAS 8 – Výnosy
IAS 10 – Události po rozvahovém dni
IAS 11 – Smlouvy o zhotovení
IAS 12 – Daně ze zisku
IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
IAS 17 – Leasingy
IAS 18 – Výnosy (nahrazen IFRS 15 od 1. 1. 2018)
IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory
IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn
IAS 23 – Výpůjční náklady
IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran
IAS 26 – Penzijní plány
IAS 27 – Konsolidované a individuální účetní závěrky
IAS 28 – Investice do přidružených podniků
IAS 29 – Vykazování v hyperinflačních ekonomikách
IAS 31 – Účasti ve společných podnicích
IAS 32 – Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace
IAS 33 – Zisk na akcii
IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví
IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky, podmíněná aktiva
IAS 38 – Nehmotná aktiva
IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování
IAS 40 – Investice do nemovitostí
IAS 41 – Zemědělství
IFRS 1 – První přijetí IFRS
IFRS 2 – Platby akciemi
IFRS 3 – Podnikové kombinace
IFRS 4 – Pojistné smlouvy
IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené operace
IFRS 6 – Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů
IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování
IFRS 8 – Provozní segmenty
IFRS 9 – Finanční nástroje (nahrazuje IA 39)
IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka IFRS 11 – Společná uspořádání (nahrazuje IAS 31)
IFRS 12 – Zveřejnění podílu v jiných účetních jednotkách
IFRS 13 – Oceňování reálnou hodnotou
IFRS 14 – Časové rozlišení při cenové regulaci (účinný od 1. 1. 2016)
IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky (účinný od 1. 1. 2018)
IFRS 16 – Leasingy (nahrazuje IAS 17, účinný od 1. 1. 2019)
IFRS 17 – Pojistné smlouvy (účinný od 1. 1. 2021)

Součástí souboru mezinárodních účetních standardů jsou také jejich interpretace (SIC/IFRIC), které upravují problematiku týkající se daného standardu, kterou však standard neřeší, nebo řeší jen částečně.

Vnitropodnikové směrnice

Vnitřní směrnice představují interní předpisy konkrétní účetní jednotky, kterými si upravuje jednak svoji vlastní účtovou osnovu (účtový rozvrh), jednak pravidla pro jednotlivé oblasti účetnictví. Jejich vytváření je v pravomoci účetní jednotky, avšak musí se pohybovat v rámci výše uvedených legislativních norem. Vnitřní podnikové směrnice by měly pokrývat minimálně tyto oblasti (případně další oblasti v závislosti na charakteru činnosti účetní jednotky):

1) Statut účetní jednotky

2) Účtový rozvrh

3) Systém zpracování účetnictví

4) Oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů

5) Režim statutárních fondů

6) Plán inventarizací a pravidla pro zúčtování inventarizačních rozdílů (normy přirozených úbytků, normy ztratného, hmotnou odpovědnost zaměstnanců)

7) Pravidla pro tvorbu a čerpání rezerv

8) Pravidla pro tvorbu a čerpání opravných položek

9) Pravidla pro oblast dlouhodobého majetku a jeho evidenci

10) Pravidla pro způsob evidence zásob a jejich oceňování

11) Pravidla pro oblast cenných papírů a podílů a jejich oceňování

12) Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

13) Zásady pro tvorbu dohadných položek

14) Pravidla pro vedení pokladny

15) Evidence valutových a devizových operací

16) Pracovní cesty a cestovní náhrady

17) Stravování zaměstnanců

18) Zaměstnanecké požitky

19) Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví

20) Další oblasti podle potřeb účetní jednotky

Řádná účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (požadavek § 7 odst. 1 ZoÚ).

Etapy účetní závěrky

Z hlediska pracovních postupů můžeme práce na účetní závěrce rozdělit do několika etap:

 • Přípravné práce pro účetní závěrku, jejichž cílem je zabezpečit věcnou správnost a úplnost údajů v účetnictví.

 • Účetní uzávěrka, která představuje uzavření účtů hlavní knihy převedením zůstatků výsledkových i rozvahových účtů na uzávěrkové účty.

 • Sestavení účetní závěrky, tj. účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu) a přílohy.

 • Následné povinnosti, kterými je audit účetní závěrky u účetních jednotek, na něž se tato povinnost vztahuje, vyhotovení a audit výroční zprávy u těchto účetních jednotek a v neposlední řadě zveřejnění účetní závěrky, případně výroční zprávy jejich uložením do sbírky listin na obchodní rejstřík.


Předpisy (v platném znění):

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 1 – § 1d – Vymezení a kategorizace účetních jednotek
  • - § 18 – Účetní závěrka
  • - § 19a – Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ)

  • - § 3 – § 4 – Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
  • - § 5 – § 19 – Obsahové vymezení některých položek rozvahy
  • - § 20 – § 38 – Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty
  • - § 39 – § 39c – Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících informací v příloze v účetní závěrce
  • - § 40 – § 43 – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích
  • - § 44 – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu
 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok