dnes je 10.5.2021

Input:

Metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.140 Metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 344/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH”), sa do zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2021 dopĺňa § 25a, ktorým sa zavádza nová úprava týkajúca sa opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. V nadväznosti na uvedené Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona o DPH.

Článok 90 odsek 1 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH”) ustanovuje povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si členské štáty stanovia. Podľa odseku 2 citovaného článku sa členské štáty môžu v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia odchýliť od odseku 1. Judikatúra Súdneho dvora EÚ spresnila význam tohto ustanovenia v tom zmysle, že nie je možné úplne vylúčiť právo platiteľa dane znížiť základ dane v prípade, keď mu jeho odberateľ alebo tretia strana nezaplatili za dodanie tovaru alebo služby.

Od 1. januára 2021 sa zavádza možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal za dodanie úplne alebo čiastočne zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Súčasne sa v zákone o DPH dopĺňa § 53b, ktorým sa zavádza povinnosť pre kupujúceho platiteľa dane, ktorý za dodaný tovar alebo službu dodávateľovi nezaplatil, vykonať opravu odpočítanej dane a vrátiť do štátneho rozpočtu odpočítanú sumu dane zodpovedajúcu nezaplatenej protihodnote.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke je riešená v samostatnom metodickom pokyne k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Definícia nevymožiteľnej pohľadávky

Podmienky, za akých sa pohľadávka dodávateľa stáva nevymožiteľnou na účel zníženia základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, taxatívne vymedzuje zákon o DPH v ustanovení § 25a ods. 2 v písm. a) až g).


Platiteľ dane A doručil na súd dňa 1. 3. 2020 návrh na začatie exekúcie spolu s vykonateľným rozhodnutím súdu, ktorým súd uložil platiteľovi dane B, povinnosť uhradiť sumu 1 500 € (vrátane dane) za tovar, ktorý mu platiteľ dane A dodal v roku 2019. Exekúcia sa začala 1. 4. 2020. Poverený súdny exekútor ku dňu 1. 2. 2021 vymohol sumu 300 €. Dňa 2. 3. 2021 platiteľovi dane A vzniká