dnes je 24.10.2020

Input:

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 65 zákona o DPH po 1.1.2020

16.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.112 Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 65 zákona o DPH po 1.1.2020

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, zverejnilo na svojej webovej stránke Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2020.

Zákon o DPH ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu platiteľovi dane, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb služby cestovného ruchu a tieto vo svojom mene predáva zákazníkom. Osobitná úprava sa nevzťahuje na platiteľa dane, ktorý koná ako sprostredkovateľ, t. j., ktorý predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej osoby.

Ustanovenie § 65 zákona o DPH je transpozíciou čl. 306 - 310 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien a dodatkov (ďalej „smernica 112”). Pri posudzovaní postupu podľa osobitnej úpravy, ak niektorú problematiku pri poskytovaní služieb cestovného ruchu ustanovenia smernice 112 a teda ani zákona o DPH neupravujú, je potrebné prihliadať na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie (Súdny dvor EÚ), ktoré ustanovenia smernice 112 v danej oblasti vykladajú, spresňujú, prípadne dopĺňajú.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ cieľom osobitnej úpravy zavedenej čl. 26 šiestej smernice Rady 77/388/ EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ďalej len „šiesta smernica” (čl. 306 - 310 smernice 112) je prispôsobiť uplatniteľné osobitné postupy a pravidlá zdaňovania daňou z pridanej hodnoty špecifikám činnosti cestovných kancelárii a organizátorov turistických zájazdov. Služby poskytované týmito podnikmi sa vyznačujú tým, že najčastejšie pozostávajú z viacerých plnení, hlavne z ubytovacích a prepravných služieb, ktoré sa uskutočňujú v tuzemsku alebo mimo územia členského štátu, v ktorom má podnik svoje sídlo alebo stálu prevádzkareň. Aplikácia postupu podľa bežného režimu dane týkajúca sa určenia miesta zdanenia, základu dane a odpočtu dane zaplatenej na vstupe vzhľadom na veľké množstvo služieb a miest, kde sa poskytujú, predstavuje pre podnikateľské subjekty tohto druhu praktické problémy, ktoré sú prekážkou v ich činnosti. Práve na účely prispôsobenia pravidiel uplatňujúcich sa na osobitný charakter tejto činnosti bola vytvorená osobitná úprava, ktorá sleduje cieľ, ktorým je zjednodušenie pravidiel dane z pridanej hodnoty uplatniteľných na cestovné kancelárie a cestovné agentúry.

Dôvody stojace v pozadí zavedenia osobitného postupu pre cestovné kancelárie a organizátorov turistických zájazdov sú rovnako platné aj pre podnikateľský subjekt, ktorý nie je