dnes je 23.1.2021

Input:

Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiou

26.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.1 Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiou

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v čl. I mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č.75/2020 Z. z. zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v súvislosti s pandémiou vírusu Sars-CoV-2 zavádzajú ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti. Podľa čl. II zákona č. 96/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. od 25. 4. 2020.

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. 3. 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS–CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá, a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. vláda SR môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v § 2 ods. 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda SR nariadením. Vláda SR môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou sa s účinnosťou odo dňa jeho vyhlásenia, t. j. od 30. 4. 2020 ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. s cieľom umožniť im platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe daňového priznania podaného od 1. 1. 2020 do skončenia obdobia pandémie.

Zavedené opatrenia sa týkajú nasledujúcich oblastí:

1. Poukázanie podielu zaplatenej dane

V § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje lehota, v ktorej môže prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov použiť finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021. Ak sa predĺžila lehota na použitie finančných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018, ktoré boli poukázané prijímateľom v roku 2019 o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2021, v nadväznosti na § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje aj lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 13 ZDP do konca mája 2022.


Lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2018 nebola zmenená, tzn. prijímateľ podielu zaplatenej dane má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia toho podielu do konca mája 2020.


Daňovníkovi bol v roku 2019 poukázaný podiel zaplatenej dane. V akej lehote je povinný tento prijatý podiel použiť?

Riešenie:

Podľa § 50 ods. 11 ZDP je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov povinný použiť tento podiel najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, teda podiel zaplatenej dane poukázaný v roku 2019, je povinnosť použiť do konca roka 2020. Ako opatrenie na zmiernenie následkov pandémie bola lehota na použitie prostriedkov zo zaplatenej dane predĺžená o jeden kalendárny rok podľa § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z., teda tieto prostriedky možno použiť do konca roka 2021.


V akej lehote je daňovník povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 v celkovej sume 3 400 €?

Riešenie:

Podľa § 50 ods. 13 ZDP, ak súhrn prijatých podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3 320 €, podľa zverejneného prehľadu prijímateľov podielu zaplatenej dane, má prijímateľ povinnosť do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane 31. 1. 2020 podľa stavu poukázaných podielov v roku 2019 a prijímateľ má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. do konca mája 2022.

2. Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 42 ods. 7 ZDP platí daňovník preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn. do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018.

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak.

Daňovník pri platení preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok postupuje podľa § 42 ods. 7 ZDP alebo podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.


Zákonom č. 67/2020 Z. z. nedošlo k úprave § 42 ZDP, ktorý upravuje platenie preddavkov na DPPO. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO, dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, zaokrúhľovaní preddavkov na DPPO, ako aj pri platení preddavkov na DPPO po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie postupuje daňovník v súlade s Metodickým pokynom k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. 1. 2020. Metodický pokyn je uverejnený na portáli Finančnej správy SR pod číslom 24/DZPaU/2019/MP v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické pokyny – Priame dane a účtovníctvo. K posunutiu lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., ktorá má vplyv na platenie preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania, bola vydaná Informácia k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – opatrenia v oblasti dane z príjmov vrátane Dodatku č. 1, ktorá je uverejnená na portáli Finančnej správy SR pod číslom 18/DZPaU/2020/I v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Novinky z legislatívy - Priame dane a účtovníctvo.

Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

V súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., platí preddavky na DPPO vypočítané podľa daňového priznania k DPPO podaného v období od 1. 1. 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:

a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynie počas obdobia pandémie a

b) výška preddavku na DPPO vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania k DPPO je nižšia ako výška preddavku na DPPO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Z uvedeného vyplýva, že ak už daňovník podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, napr. do 31. 3. 2020 alebo podá daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie neskôr, ale v období pandémie a z tohto daňového priznania k DPPO mu vyplynie platenie preddavkov na DPPO v nižšej výške, ako boli platené preddavky na DPPO do podania tohto daňového priznania k DPPO, bude platiť preddavky na DPPO počnúc nasledujúcim mesiacom po podaní tohto daňového priznania k DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní k DPPO. Uvedené sa týka už preddavkov na DPPO za mesiac apríl 2020, ktoré sú splatné k 30. 4. 2020.


Daňovník podal dňa 27. 3. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti, uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, daňovník platil za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Daňovník počnúc mesiacom apríl 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €.


Daňovník podal dňa 28. 4. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až apríl 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Daňovník počnúc mesiacom máj 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 € za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovník podal dňa 25. 3. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na DPPO. Daňová povinnosť uvedená v tomto daňovom priznaní bola nižšia ako 5 000 €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 1 000 €, tzn. za I. štvrťrok 2020 zaplatil štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 1 000 € splatné 31. 3. 2020. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Daňovník nebude po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť preddavky na DPPO, nakoľko jeho daňová povinnosť uvedená v tomto daňovom priznaní k DPPO bola nižšia ako 5 000 €, tzn. nižšia, ako je hranica pre platenie štvrťročných preddavkov na DPPO.

Ak by daňovníkovi z podaného daňového priznania k DPPO počas obdobia pandémie vyplynulo platenie preddavkov na DPPO vo vyššej sume, ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia, až do podania daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, daňovník bude platiť preddavky na DPPO naďalej z daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, a to až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., tzn. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovník podal dňa 25. 3. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800 €. Daňovník platil do podania daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 na základe poslednej známej daňovej povinnosti, uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000 €, tzn. preddavky na daň za I. štvrťrok 2020 splatné 31. 3. 2020 vo výške 2 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Keďže daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 bola vyššia ako daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, daňovník bude až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. pokračovať v platení štvrťročných preddavkov na DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, tzn. zaplatí preddavky na DPPO za II. štvrťrok 2020 splatné 30. 6. 2020 vo výške 2 000 € za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa neuplatňuje na preddavky na DPPO, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Tzn., že takýto daňovník musí naďalej platiť takto určené preddavky na DPPO, a to počas obdobia, ktoré je určené v tomto rozhodnutí. Po skončení tohto časového obdobia môže daňovník postupovať podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.


Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 vyplýva daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. Daňovník mal v súlade s § 42 ods. 10 ZDP určené rozhodnutím platenie preddavkov na DPPO inak, z ktorého vyplývalo platiť mesačné preddavky na DPPO za mesiace apríl až jún 2020 vo výške 500 €. Daňovník podal dňa 25. 4. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Daňovník bol povinný v súlade s § 42 ods. 7 ZDP platiť za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. V súlade s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. je daňovník povinný za mesiace apríl až jún 2020 platiť preddavky na DPPO na základe rozhodnutia o určení platenia preddavkov na DPPO inak, za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Ak daňovník preddavok na DPPO za mesiac apríl 2020 splatný 30. 4. 2020 už zaplatil, na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 a z podaného daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 mu vyplynulo platenie preddavkov na DPPO v nižšej výške, môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu na zaplatenom preddavku na DPPO za mesiac apríl 2020 v súlade s § 42 ods.12 ZDP.

V prípade, ak daňovník do lehoty na podanie DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. podá opravné daňové priznanie, z ktorého mu vyplynie platiť nižšie preddavky na DPPO, ako boli platené na základe predchádzajúceho daňového priznania k DPPO, toto opravné daňové priznanie sa bude pre účely platenia preddavkov na DPPO akceptovať s tým, že preddavky na daň, ktoré už boli splatné, sa nebudú meniť. Meniť sa budú len preddavky na DPPO, ktoré budú splatné od nasledujúceho mesiaca po podaní opravného daňového priznania k DPPO.


Daňovník platil na základe daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. Na základe daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ktoré podal 25. 3. 2020, platil počnúc mesiacom apríl 2019 mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800 €. V máji 2020 daňovník podal opravné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 400 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní opravného daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Daňovník bude platiť v roku 2020 do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 preddavky na DPPO nasledovne: za mesiace január až marec 2020 – mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €, za mesiac apríl a máj 2020 – mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800 € (za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.). Po podaní opravného daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, tzn. počnúc mesiacom jún 2020, bude platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 400 € za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. rovnako postupuje aj daňovník, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky rok.

Postup podľa vyhlásenia o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.preddavky na DPPO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPPO, vypočítané podľa § 42 ZDP a splatné v období pandémie, sa neplatia za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku.

Neplatenie preddavkov na DPPO daňovník uplatňuje predložením vyhlásenia o poklese tržieb príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO. Na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia o poklese tržieb sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní. Odporúčaný vzor vyhlásenia o poklese tržieb je prílohou tejto informácie a je uverejnený na portáli Finančnej správy SR v časti: formuláre – vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – iné vzory tlačív a daňovník, ktorý má povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane, ho po vyplnení zašle ako prílohu všeobecného podania. Ak daňovník nemá povinnosť elektronickej komunikácie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”) a ani ju nevyužíva, môže v období pandémie postupovať podľa § 3 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. môže vyhlásenie zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. emailom, pričom už nie je potrebné vyhlásenie doručiť aj v listinnej podobe.

Takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPPO splatné v mesiaci máj 2020.


Ak je daňovník platiteľom mesačných preddavkov na DPPO, na skutočnosť, či bude povinný platiť preddavky na DPPO za mesiac máj 2020 splatné 1. 6. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 5. 2020), bude rozhodujúce, či tržby za mesiac apríl 2020 budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby dosiahnuté za mesiac apríl 2019. Ak daňovníkovi, ktorý má povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO, tržby za mesiac apríl 2020 poklesnú najmenej o 40 % oproti tržbám dosiahnutým za mesiac apríl 2019, daňovník neplatí preddavky na DPPO za mesiac máj 2020 splatné 1. 6. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 5. 2020), ak podá správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za mesiac máj 2020 vyhlásenie o poklese tržieb, tzn. v tomto prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 18. 5. 2020. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Ak tento daňovník už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, napr. 31. 3. 2020, preddavky na DPPO za mesiac apríl 2020 splatné 30. 4. 2020 môže platiť na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ak z tohto daňového priznania vyplynula povinnosť platiť nižšie preddavky na DPPO, ako bola výška preddavkov na DPPO, vypočítaných z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018.


Ak splatnosť preddavku na DPPO pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku, posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku na DPPO je najbližší nasledujúci pracovný deň.


Ak daňovníkovi, ktorý má povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO, tržby za mesiac apríl 2020 nepoklesnú najmenej o 40 % oproti tržbám dosiahnutým za mesiac apríl 2019, daňovník je povinný zaplatiť mesačné preddavky na DPPO za mesiac máj 2020 splatné 1. 6. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 5. 2020) podľa § 42 ods. 7 ZDP za predpokladu, že nemal vydané správcom dane rozhodnutie o platení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP a nepostupoval podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. Ak tento daňovník už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, napr. 31. 3. 2020, preddavky na DPPO za mesiac apríl 2020 splatné 30. 4. 2020, za mesiac máj 2020 splatné 1. 6. 2020 a nasledujúce mesiace môže platiť na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ak z tohto daňového priznania vyplynula povinnosť platiť nižšie preddavky na DPPO, ako bola výška preddavkov na DPPO, vypočítaných z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018.


Ak daňovníkovi, ktorý má povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO, tržby za mesiac máj 2020 poklesnú najmenej o 40 % oproti tržbám dosiahnutým za mesiac máj 2019, daňovník neplatí preddavky na DPPO za mesiac jún 2020 splatné 30. 6. 2020, ak podá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za mesiac jún 2020, tzn. v tomto prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 16. 6. 2020. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť.


Ak je daňovník platiteľom štvrťročných preddavkov na DPPO, na skutočnosť, či bude daňovník povinný platiť preddavky na DPPO za príslušný kalendárny štvrťrok alebo hospodársky štvrťrok alebo príslušný štvrťrok iného zdaňovacieho obdobia, bude rozhodujúce, či úhrn tržieb za mesiace tvoriace predchádzajúci kalendárny štvrťrok alebo hospodársky štvrťrok alebo príslušný štvrťrok iného zdaňovacieho obdobia bude najmenej o 40 % nižší ako úhrn tržieb dosiahnutých za rovnaké mesiace roka 2019. V prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak úhrn tržieb za I. štvrťrok 2020 (za mesiace január až marec 2020) bude najmenej o 40 % nižší ako úhrn tržieb za I. štvrťrok 2019 (za mesiace január až marec 2019), daňovník nebude platiť štvrťročné preddavky na DPPO za II. štvrťrok 2020 splatné 30. 6. 2020, ak podá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za II. štvrťrok 2020, tzn. v tomto prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 16. 6. 2020. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť.

V prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, napr. od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, ktorý má platiť v hospodárskom roku štvrťročné preddavky na DPPO splatné 31. 1. 2020, 30. 4. 2020, 31. 7. 2020 a 2. 11. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 10. 2020), ak úhrn tržieb za II. štvrťrok hospodárskeho roku (za mesiace február, marec, apríl 2020) bude najmenej o 40 % nižší ako úhrn tržieb za rovnaké obdobie roka 2019 (mesiace február, marec, apríl 2019), daňovník nebude platiť štvrťročné preddavky na DPPO za III. štvrťrok hospodárskeho roku (mesiace máj, jún, júl 2020) splatné 31. 7. 2020 (za predpokladu, že 31. 7. 2020 bude trvať obdobie pandémie), ak podá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za III. štvrťrok hospodárskeho roku, tzn. v tomto prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 17. 7. 2020. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť.

Keďže podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO prvýkrát uplatní na preddavky na daň splatné v mesiaci máj 2020, pri platení preddavkov na DPPO za predchádzajúce mesiace alebo štvrťroky kalendárneho roku 2020, resp. hospodárskeho roku alebo iného zdaňovacieho obdobia postupuje daňovník podľa príslušných ustanovení § 42 ZDP alebo v prípade, ak už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, resp. príslušný hospodársky rok, postupuje podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Za mesiace január až marec 2020, resp. za I. štvrťrok 2020 bol daňovník povinný platiť preddavky na DPPO podľa § 42 ods. 7 ZDP, tzn. z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pričom daňovník mal možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Ak tento daňovník už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, napr. 31. 3. 2020, preddavky na DPPO za mesiac apríl 2020 splatné 30. 4. 2020 platí na základe daňovej povinnosti, uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ak z tohto daňového priznania vyplynula povinnosť platiť nižšie preddavky na DPPO, ako bola výška preddavkov na DPPO, vypočítaných z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018.

Ak ide o nového daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie k DPPO prvýkrát, takýto daňovník neplatí preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania. Podľa § 42 ods. 8 ZDP sumu preddavkov na DPPO splatných do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO vyrovná tento daňovník do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO.

V súlade s § 42 ods. 9 ZDP, ak zaplatené preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania k DPPO. V nadväznosti na § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je tento rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník povinný zaplatiť do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Preddavky na DPPO, ktoré daňovník v období pandémie neplatil v súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., nebude doplácať po skončení pandémie. Tieto preddavky na DPPO nepodliehajú vyrovnaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Daňovník si daňovú povinnosť vyrovná až pri podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020, resp. príslušný hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie.


V príklade predpokladáme, že daňovník podá daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 až v lehote podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. Ďalej predpokladáme, že vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, tzn. lehota na podanie daňového priznania k DPPO bude 31. 8. 2020. Daňovník mal na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 platiť v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 mesačné preddavky na daň vo výške 1 500 €. Za január až apríl 2020 daňovník platil mesačné preddavky na DPPO (4 x 1 500 €). Tieto preddavky na daň podliehajú vyrovnaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Za mesiace máj až júl 2020 daňovník neplatil preddavky na daň (3 x 0 €) podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (splnil podmienku poklesu tržieb najmenej o 40 % a v zákonnej lehote podal správcovi dane vyhlásenie), tieto preddavky na daň nepodliehajú vyrovnaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Za august 2020 daňovník platil mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €, tieto preddavky na daň podliehajú vyrovnaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 daňovníkovi vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800 €. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň, platených od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, je daňovník povinný zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 30. 9. 2020, v tejto lehote daňovník doplatí rozdiel vo výške 1 500 € (4 x 300 € za mesiace január až apríl 2020 + 300 € za mesiac august 2020).


V príklade predpokladáme, že daňovník podá daňové priznanie k DPPO za