Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 106a, § 106aa a § 106ab ZDPH – Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

2013–30. 6.2017 1. 7. 2017–2018 
Nové ustanovení § 106a ZDPH nastavuje podmínky, za kterých správce daně rozhodne, že je plátce nespolehlivým plátcem, a to ve vazbě na závažné porušení povinností vztahujících se ke správě daně. Tímto závažným porušením může být např. nepodávání přiznání k dani z přidané hodnoty či nesoučinnost plátce se správcem daně při ověřování skutečností uváděných v přiznání aj. Ustanovení nastavuje také podmínky, za jakých správce daně na žádost nespolehlivého plátce naopak rozhodne, že není nespolehlivým plátcem. Skutečnost, že je plátce nespolehlivým plátcem nebo není nespolehlivým plátcem, zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou. Stejně jako v případě aplikace institutu nespolehlivého plátce správce daně jednoznačně vymezí, co se u neplátce považuje za závažné porušení povinností vztahujících se ke správě daně. Skutečnost, že je osoba nespolehlivou osobou, bude zveřejňována stejně jako nespolehliví plátci způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
V důsledku získání statutu nespolehlivého plátce nemůže tento měnit zdaňovací období na čtvrtletní. Hlavním důsledkem je však ručení za nezaplacenou daň z plnění uskutečněného nespolehlivým plátcem příjemcem tohoto plnění.  Současně dochází k provázání institutu nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby následujícím způsobem:
 • - stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stane se současně nespolehlivým plátcem,
 • - stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem,
 • - dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci,
 • - dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou.
Stejně jako u nespolehlivého plátce jsou nastaveny podmínky, za jakých správce daně naopak rozhodne, že osoba již není nespolehlivou osobou.  

Komentář:

Dle Informace GFŘ k aplikaci § 106a ZDPHze dne 4. 1. 2013:

Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace, kdy dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty:

 1. vyměření nebo doměření daně podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč,
 2. vydání zajišťovacího příkazu, který nebyl ve lhůtě uhrazen,
 3. evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 mil. Kč bez příslušenství daně pod dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Dle dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2013 (účinné až u rozhodnutí vydaných od 1. 1. 2014):

 1. neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně minimálně ve výši 500 000 Kč, kdy vyměřená nebo doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti.

Dle dodatku č. 2 ze dne 21. 8. 2014 (účinné až od 1. 10. 2014):

změna písm. c) evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 500 000 Kč bez příslušenství daně pod dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích

 1. opakované vyměření nebo doměření daně podle pomůcek alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích,
 2. neposkytnutí požadované součinnosti plátcem, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daní,
 3. opakované nepodání daňového přiznání nebo hlášení nebo výpisu z evidence pro daňové účely ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem (alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců),
 4. uvedení nepravdivých nebo neúplných informací k registraci k DPH, které jsou nezbytné pro řádnou správu daní – plátce nedoplnil a ani ve lhůtě stanovené správcem daně neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla dle § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH.

Odkaz na související problematiku:

Ručení příjemce zdanitelného plnění