dnes je 6.7.2020

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1.3.2019

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.25 Novela zákona o dani z príjmov od 1.3.2019

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. januára 2019 schválila zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.”).

Zákon č. 54/2019 Z. z. v článku V s účinnosťou od 1. marca 2019 mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných predpisov (ďalej len „tzv. 13. mzda”), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Z uvedeného vyplýva, že bola zmenená jedna z podmienok