dnes je 31.7.2021

Input:

Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. januára 2022

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.176 Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. januára 2022

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov).”

Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. mája 2021 schválila zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2021 Z. z.”).

Zákon č. 215/2021 Z. z. v článku V s účinnosťou od 1. januára 2022 mení a dopĺňa § 9 a § 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

Ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa dopĺňa novým písmenom af), podľa ktorého je príjmom fyzickej osoby oslobodeným od dane aj podpora v čase skrátenej práce.

Do § 13 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nové písmeno l), v súlade s ktorým je podpora plynúca právnickej osobe v čase skrátenej práce príjmom oslobodeným od dane.

V súvislosti s doplnením § 9 ods. 2 písm. af) zákona o dani z príjmov a § 13 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov sa k týmto ustanoveniam dopĺňa nový odkaz 59jj), pričom poznámka pod čiarou k tomuto odkazu uvádza zákon č. 215/2021 Z. z.

Podporou v čase skrátenej práce sa v súlade s § 1 zákona č. 215/2021 Z. z. rozumie poskytnutie podpory na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Podpora v čase skrátenej práce sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý spĺňa podmienky vymedzené v § 3 zákona č. 215/2021 Z. z. a v súlade s § 4 tohto zákona ju poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa § 2 písm. c) zákona č. 215/2021 Z. z. je vonkajším faktorom faktor, ktorý má dočasný