dnes je 31.7.2021

Input:

Novelizácia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja od 1. januára 2021

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.2 Novelizácia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja od 1. januára 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky, ako aj úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, tiež nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku zavádzajúce administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021. S výnimkou ustanovení upravujúcich odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. júla 2021 a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, ktorých časť sa navrhuje s účinnosťou od 1. júla 2022 a časť s účinnosťou od 13. februára 2023. Pričom dĺžka legisvakancie ustanovení upravujúcich použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, je dostatočná na to, aby sa podnikatelia a finančná správa mohli zodpovedne pripraviť na ich uplatňovanie.

V súčasnosti nie je k dispozícii všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by stanovoval normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii. Colné úrady môžu určovať so súhlasom Finančného riaditeľstva SR najviac prípustnú výšku strát minerálneho oleja v daňových skladoch a v