dnes je 19.4.2021

Input:

Nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššieho stupňa ochrany dýchacích orgánov na základe zákona č. 57/2021 Z. z.

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.145 Nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššieho stupňa ochrany dýchacích orgánov na základe zákona č. 57/2021 Z. z.

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. februára 2021 zákon č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovením § 24ja zavádza uplatnenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňom 12. februára 2021.

Zákonom č. 57/2021 Z. z. sa od 12. februára 2021 zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššieho stupňa ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3. Hlavným cieľom prijatého opatrenia je zmiernenie dopadov pandémie vírusu COVID-19 formou zabezpečenia cenovo dostupnejších ochranných prostriedkov pre širokú verejnosť, a tak prispieť k čo najrýchlejšiemu zamedzeniu šírenia pandémie.

Toto prijaté opatrenie má dočasný charakter. Uplatňovanie ustanovenia § 24ja zákona č. 57/2021 Z. z. je časovo vymedzené na obdobie začínajúce dňom účinnosti, t. j. dňom 12. februára 2021 a končiace dňa 30. apríla 2021.

Prijatým opatrením zadefinovaným v § 24ja zákona č. 57/2021 Z. z. sa zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré:

  • sú určeným výrobkom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie 2016/425”) a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • patria do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa Prílohy I nariadenia 2016/425,

  • slúžia na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa Prílohy II bod 3.10.1 nariadenia 2016/425,

  • a ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „respirátory”).

Počas zákonom určeného obdobia sa na:

  • dodanie respirátorov v tuzemsku,

  • nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu,

  • dovoz respirátorov do tuzemska

definovaných podľa ustanovenia § 24ja zákona č. 57/2021 Z. z.uplatňuje nulová sadzba dane z pridanej hodnoty.

Zavedením nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory je zachované právo platiteľa dane (odberateľa) na odpočítanie dane uplatnenej pri dodaní respirátorov v tuzemsku, pri nadobudnutí respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dovoze respirátorov do tuzemska, ak tieto transakcie boli uskutočnené pred účinnosťou zákona č. 57/2021 Z. z., kedy v čase ich obstarania/nadobudnutia/dovozu do 12. februára 2021 bola uplatnená základná sadzba dane z pridanej hodnoty. Uvedené sa vzťahuje aj na všetky súvisiace náklady s tým vynaložené, ak sú premietnuté v cene respirátorov. Toto právo platiteľ dane môže uplatniť v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”). Skutočnosť, že platiteľ dane k cene dodaných respirátorov uplatňuje nulovú sadzbu dane, nie je dôvodom na krátenie vstupnej dane koeficientom podľa § 50 zákona o DPH.

Vykazovanie respirátorov v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty

Počas zákonom určeného obdobia sa v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty v riadku 13 s názvom „Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane” uvádza:

  • dodanie