Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firme

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 AUTOMOBIL V MAJETKU FIRMY

4.2.1.1 Obstaranie a zaradenie automobilu vo firme

Ing. Ján Bolgáč

Právne predpisy a súvisiace predpisy


Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:
  § 409 – 475, v ktorých je riešená problematika kúpnej zmluvy,
  § 630 – 637 zaoberajúce sa zmluvami o nájme dopravného prostriedku;

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:
  § 25 ods. 4 písm. a) až c), v ktorých je definované oceňovanie automobilu pri rôznom spôsobe obstarania;

 • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v:
  § 13 ods. 6 a ods. 7 - zaradenie automobilu, ak obstarávacia cena nespĺňa podmienky stanovené zákonom na zaradenie do DHM,
  § 25 ods. 6 - o spôsob obstarania automobilu formou finančného prenájmu,
  § 35 ods. 1 a ods. 2 - definuje čo je alebo nie je súčasťou obstarávacej ceny automobilu;

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nesk. predpisov najmä v:
  § 17 ods. 26 písm. b), kde je definovaný spôsob úpravy daní pri odkúpení automobilu prenajatého formou operatívneho prenájmu,
  § 19 ods. 4, ktorý pojednáva o uznateľnosti nájomného do daňových výdavkov,
  § 21 ods. 1 písm. a), ktorý hovorí, že daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie automobilu,
  § 22 ods. 2 písm. a), ustanovuje, že ak má automobil vstupnú cenu vyššiu ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, tak je definovaný ako DHM odpisovaný,
  § 25 ods. 1 písm. f), stanovuje ocenenie automobilu pri jeho bezodplatnom nadobudnutí od darcu,
  § 25 ods. 5, definuje za akých podmienok sa stáva DPH súčasťou vstupnej ceny automobilu;

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov najmä v:
  § 628 – 630, riešená problematiku darovacej zmluvy,
  § 663 – 684 zaoberá sa problematikou nájomných zmlúv.

Konkrétne vysvetlenie

Automobil slúži na zabezpečenie prepravy osôb, materiálu a tovaru od dodávateľa alebo k odberateľovi, alebo na iné účely súvisiace s podnikaním. Automobilom sa zamestnanci vrátane členov štatutárnych orgánov (spoločníci, členovia dozorných rád a pod.) prepravujú na služobné cesty, čím sa prostredníctvom neho podieľajú na rôznych aktivitách účtovnej jednotky (napr. vybavovanie povinností na rôznych úradoch, poradách, na poštu, do banky a pod.).

Automobil účtovnej jednotky je považovaný za automobil zaradený do obchodného majetku firmy (ide o tzv. firemný automobil). Automobil, ako dopravný prostriedok vo všeobecnosti, vo firmách predstavuje časť DHM – odpisovaného, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie, jeho vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur (od 1. 3. 2009) a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Uvedením automobilu do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií automobilu potrebných na jeho plné funkčné využívanie pre potreby firmy. To znamená, že do automobilu buď hneď na začiatku alebo postupne zabuduje aj príslušenstvo automobilu, ktoré je nevyhnutné pre správne fungovanie firemného automobilu.


Vo firme sa však môžeme stretnúť aj s automobilmi, ktoré firma nevlastní, ale využíva ich pre jej činnosť. Ide o tzv. súkromné automobily zamestnancov a spoločníkov, ktoré zamestnanci a spoločníci firmy z určitých dôvodov môžu tiež používať napríklad pri pracovných cestách, pri určitých zákazkách, stretnutiach a pod. Zamestnanci, konatelia a vlastníci firmy však tieto automobily môžu používať pre potreby firmy len za zákonom stanovených podmienok.

Obstaranie automobilu

Pri určovaní daňovej uznateľnosti nákladov súvisiacich s obstaraním automobilu do majetku firmy je rozhodujúci spôsob a forma obstarania automobilu, ale aj o aký automobil ide. To znamená, či ide o osobný, dodávkový alebo špeciálny automobil.


Hneď na začiatok si treba ale uvedomiť, že podľa§ 21 ods. 1 písm. a) daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, teda ani výdavky (náklady) na obstaranie automobilu. Vstupná cena automobilu (všetky náklady na jeho obstaranie) sa do daňových výdavkov zahrnie len postupne vo forme odpisov alebo zostatkovej ceny.

Spôsoby obstarania automobilov sú:

 1. obstaranie kúpou,

 2. bezodplatné nadobudnutie,

 3. obstaranie formou operatívneho prenájmu,

 4. obstaranie formou finančného prenájmu,

 5. vklad automobilu do základného imania obchodnej spoločnosti,

 6. nadobudnutie automobilu veriteľom v prípade zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva,

 7. obstaranie automobilu vytvoreného vlastnou činnosťou,

 8. obstaranie automobilu preradením z osobného užívania do podnikania.

1. Obstaranie automobilu kúpou

Ide o obstaranie automobilu dodávateľským spôsobom, t.j. na základe kúpnej zmluvy. K prevodu vlastníckeho práva k automobilu dochádza odovzdaním a prevzatím automobilu, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je stanovené inak, napr. prevod vlastníckeho práva až zaplatením kúpnej ceny.

Podľa § 25 ods. 4 písm. a) zákona o účtovníctve automobil vstupuje do účtovníctva v určitom ocenení, t.j. stanoví sa jeho vstupná – obstarávacia cena.

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena je cena, za ktorú bol automobil obstaraný (v prípade obstarania kúpou – kúpený) vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Medzi náklady súvisiace s obstaraním patrí napr. clo, dopravné, náklady na uvedenie do prevádzky. Obstarávacia cena stanovená pre potreby účtovníctva je zároveň v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov vstupnou cenou pre daňové účely.

Obstarávacia cena zahŕňa nielen kúpnu cenu samotného automobilu a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania, ale aj hodnotu príslušenstva automobilu vrátane montáže. Príslušenstvom automobilu sa rozumejú napríklad rôzne nadstavby, ale aj elektrické ovládanie okien, centrálne uzamykanie dverí, klimatizačný systém, autorádio, autorádio s prehrávačom (MC/CD), prehrávač (MC/CD), reproduktory, anténa, poplašné a zabezpečovacie zariadenie, vzduchový vankúš (airbag), strešné okno, protiblokovacie zariadenie a pod.

DPH ako súčasť obstarávacej ceny automobilu

V zmysle § 25 ods. 5 zákona o dani z príjmov súčasťou vstupnej ceny je aj daň z pridanej hodnoty alebo časť DPH, ak ide o:

 • daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

 • daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na odpočítanie DPH koeficientom podľa osobitného predpisu (pomerné odpočítanie DPH).

Súčasťou obstarávacej ceny automobilu nie sú

Súčasťou obstarávacej ceny automobilu nie sú nasledujúce výdavky alebo náklady:

 1. penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním automobilu,

 2. kurzové rozdiely,

 3. úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto automobilu do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Dokladovanie

2. Bezodplatné nadobudnutie automobilu
Bezodplatne nadobudnutý automobil sa považuje za dar realizovaný prostredníctvom darovacej zmluvy v zmysle § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka. Darovacia zmluva musí byť písomná.

U obdarovaného sa v zmysle § 25 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov na ocenenie použije zostatková cena pri jeho vyradení v dôsledku darovania zistená u darcu. Táto cena je zároveň vstupnou cenou na účely odpisovania. Pre potreby účtovníctva sa bezodplatne nadobudnutý automobil ocení v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona o účtovníctve reprodukčnou obstarávacou cenou najlepšie podľa znaleckého posudku. Znalcom stanovená cena môže, ale nemusí byť zhodná so zostatkovou cenou automobilu u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania.


Automobil nadobudnutý bezodplatne od tretej osoby sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie DHM so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov automobilu od doby zaradenia tohto majetku do užívania (§ 56 ods. 12 postupov účtovania).

Automobil nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov ale-bo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie DHM a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy.

Analytická evidencia

Analytická evidencia podľa jednotlivých automobilov slúži na ich identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis automobilu, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania v účtovníctve, ocenenie, údaje o zvolenom postupe účtovného odpisovania a daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie, účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia.

Pri automobile, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa aj jednotlivé súčasti majetku (príslušenstvo) zaznamenávajú v príslušnej analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k automobilu priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia ale-bo vyradenia tohto príslušenstva. Analytická evidencia sa vedie pomocou inventárnych kariet dlhodobého majetku.

V prípade vlastníctva viacerých druhov a typov automobilov (osobné, nákladné, terénne) je vhodné viesť podrobnú analytickú evidenciu, napr. podľa Osvedčenia o evidencii vozidla (ŠPZ). Vhodne zvolená analytická evidencia automobilov zároveň umožní sledovanie hospodárnosti a vyťaženosti jednotlivých druhov automobilov, vývoj nákladov (spotreba pohonných látok pre daňovo uznané náklady do výšky normospotreby a pod.).

Účtovné zobrazenie

Z účtovného hľadiska sa analytická evidencia automobilov vedie na analytických účtoch k účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, napr. 022/101 – Osobný automobil BA-666 XX.

Obstaranie automobilu dodávateľským spôsobom sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia (nákup na faktúru alebo zmluvu v tuzemsku), 211 – Pokladnica (nákup v hotovosti) , 379 – Iné záväzky (nákup formou dovozu z tretích krajín vrátane cla a dovoznej prirážky).3. Obstaranie automobilu formou operatívneho prenájmu
Operatívny prenájom automobilu predstavuje krátkodobý ale-bo dlhodobý prenájom automobilu. Nájomný vzťah môže byť uzatvorený na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku v zmysle § 630 až § 637 Obchodného zákonníka alebo na základe nájomnej zmluvy v zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

Po odovzdaní automobilu nájomcovi do operatívneho prenájmu je automobil stále vo vlastníctve prenajímateľa a aj naďalej sa o tento automobil stará, s výnimkou bežnej údržby, pri ktorej nedochádza k významnému zásahu do prevádzkových vlastností automobilu. Nájomca nemá automobil zaúčtovaný vo svojom účtovníctve.


Pri operatívnom prenájme prenajímateľ väčšinou poskytuje nájomcovi aj ďalšie súvisiace služby, za ktoré mu platí nájomné. Nájomné nájomca účtuje v účtovníctve ako náklad. V nájomnom pri operatívnom prenájme sú zohľadnené aj dane, poistné, výdavky na dohodnuté opravy a iné náklady súvisiace s nájmom. V prípade znehodnotenia alebo poškodenia automobilu pri operatívnom prenájme, resp. pri inom obmedzení jeho využívania, je prenajímateľ povinný znížiť nájomné, resp. poskytnúť nájomcovi náhradný automobil.

Pri operatívnom prenájme automobilu býva nájomná zmluva uzatvorená väčšinou na dobu kratšiu ako je životnosť tohto automobilu.


Úprava daňových výdavkov súvisiacich s prenájmom je v § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého nájomné uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnie do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené. Zároveň zákon upresňuje, že nájomné zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná v daňových výdavkoch najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Nájomca nevykazuje automobil prenajatý formou operatívneho prenájmu vo svojom majetku. Účtuje len o jednotlivých splátkach nájomného, ktoré rovnomerne účtuje do svojich prevádzkových nákladov počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.

Odkúpenie automobilu pri operatívnom prenájme

Keďže pri operatívnom prenájme automobilu zostáva tento automobil počas celej doby prenájmu vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je povinný sa starať o jeho bezproblémové využitie nájomcom a keďže sa obvykle automobil vracia prenajímateľovi, ktorý ho poskytuje na základe nájomnej zmluvy novému nájomcovi, vykazuje automobil ako predmet operatívneho prenájmu na majetkových účtoch prenajímateľ.

Po ukončení operatívneho prenájmu nedochádza ku zmene majiteľa automobilu. Nie je povinnosťou nájomcu odkúpiť ním používaný (prenajatý) automobil. Ale je tu možnosť odkúpiť takto prenajímaný automobil. Či sa to však oplatí, musí rozhodnúť nájomca sám.


Z daňového pohľadu spôsob obstarania automobilu po skončení operatívneho prenájmu v prípade obstarávacej ceny nižšej ako 1 700 eur (keď sa firma rozhodne zaúčtovať obstaraný automobil do nákladov jednorázovo) predstavuje aj jednorazové daňové zníženie základu dane v období obstarania osobného automobilu po skončení operatívneho prenájmu. Pri spôsobe, ak je obstarávacia cena vyššia ako 1 700 eur firme nejde o jednorazové zníženie daňového základu, ale o postupné prenášanie obstarávacej ceny automobilu do nákladov formou odpisov (najmenej 4 roky).

4. Obstaranie automobilu formou finančného prenájmu
Finančným prenájmom automobilu sa rozumie obstaranie tohto automobilu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému automobilu z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb. Vlastnícke právo k automobilu prechádza na nájomcu bez zbytočného odkladu po skončení nájmu. Doba trvania nájmu automobilu má byť najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky


Automobil prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny, zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním automobilu formou finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 (rovnomerné odpisovanie) a § 28 (zrýchlené odpisovanie), ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. To znamená, že do daňových nákladov sa premietne každý mesiac alikvotná časť odpisu plus výška úroku v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom.

Výhody a nevýhody fi nančného prenájmu automobilu

Tento spôsob obstarania automobilu pomocou finančného prenájmu má svoje výhody aj nevýhody. Výhodami sú predovšetkým:

 • firma nemusí mať naraz celý objem finančných prostriedkov na kúpu automobilu,

 • firma používa automobil, ktorého nie je vlastníkom, ešte pred jeho splatením (kúpením),

 • hodnotu celého automobilu dostane do daňových nákladov za kratší čas ako pri priamom nákupe automobilu (najmenej za 60 % doby ako pri priamom obstaraní).

Nevýhodami sú:

 • finančná strata pre nájomcu pri odcudzení, resp. totálnom zničení automobilu,

 • dodanenie nájomcu pri predčasnom ukončení leasingovej zmluvy.

Dokladovanie

Doklady nevyhnutné k správnemu zaúčtovaniu a daňovej uznateľnosti obstarania automobilov závisia od konkrétneho spôsobu obstarania automobilu. Takýmito dokladmi sú pri:

 1. obstaraní kúpou – kúpna zmluva, dodávateľská faktúra, pokladničné doklady, doklady colného vybavenia (pri nadobudnutí z tretích krajín),

 2. bezodplatnom nadobudnutí – darovacia zmluva, znalecký posudok,

 3. pri obstaraní formou operatívneho prenájmu – zmluva o prenájme formou operatívneho prenájmu,

 4. obstaraní formou finančného prenájmu – leasingová zmluva, splátkový kalendár.

PRÍKLADY

 

1. Obstaranie automobilu kúpou od tuzemského dodávateľa


Firma A, s.r.o. dostala dňa 15. 3. 2011 zálohovú faktúru na budúcu kúpu dodávkového automobilu na sumu 26 500 eur so splatnosťou 15 dní. Firma A, s.r.o. neúčtuje o zálohových faktúrach, účtuje len úhradu zálohy. Predfaktúra bola uhradená dňa 30. 3. 2011 z dlhodobého bankového úveru, pri ktorom má firma dohodnuté 12 %-ný p.a. úrok.

(Uvažujeme so zjednodušeným výpočtom úrokov, t.j. bez zohľadnenia splátok úveru a následného výpočtu prislúchajúcich úrokov.)

Vyúčtovacia faktúra prišla po úhrade preddavku 2. 4. 2011 na celkovú sumu 40 000 eur. Vo faktúre bola zúčtovaná aj zaplatená záloha. Rozdiel vo výške 13 500 eur firma zaplatila z bežného bankového úveru dňa 8. 4. 2011.

Firma A, s.r.o. po predchádzajúcej objednávke u dodávateľa klimatizácie uhradila dňa 10. 4. 2011 v hotovosti dodanie a montáž klimatizácie do dodávkového automobilu v sume 1 500 eur. Po montáži klimatizácie zaregistrovala dodávkový automobil na dopravnom inšpektoráte, kde zaplatila v hotovosti registračné poplatky v sume 150 eur. V tento deň firma zaradila dodávkový automobil do užívania a o tom aj účtovala.

Do okamihu registrácie automobilu Firma A, s.r.o. už zaplatila zo svojho bežného bankového účtu banke úrok vo výške 265 eur za poskytnutý dlhodobý bankový úver a úrok 200 eur za preklenovací krátkodobý bankový úver (obidva k 31. 3. 2011).

Účtovné prípady súvisiace s obstaraním automobilu kúpou:


Poznámka

1) – Firma A, s.r.o. rozhodla, úroky z úverov do času uvedenia tohto automobilu do používania nebudú tvoriť súčasť obstarávacej ceny


V zmysle § 35 ods. 2 písm. h) postupov účtovania sú úroky z úveru priamym daňovým výdavkom, ak sa do okamihu uvedenia automobilu do užívania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny. Znamená to, že účtovná jednotka sa môže sama rozhodnúť, či úroky zaplatené do okamihu zaradenia automobilu do používania budú alebo nebudú súčasťou obstarávacej ceny. Úroky z úverov (krátkodobých aj dlhodobých) platené pred aj po zaradení automobilu do používania sú v zmysle § 19 ods. 3 písm. s) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom, ak podľa zákona o účtovníctve sa tieto úroky účtujú v nákladoch.

2. Obstaranie automobilu kúpou z tretej krajiny


Firma B, s.r.o. dostala faktúru od zahraničného dodávateľa (USA) za osobný automobil znejúcu na sumu 20 000 USD. Pri prepočte záväzku použila Firma B, s.r.o. kurz amerického dolára voči jednému euru v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. 1,3549 USD za 1 EUR. Firma uhradila faktúru čiastočne (15 000 USD) z bežného účtu v eurách (kurz komerčnej banky 1,3450 USD / 1 EUR v deň úhrady 23. 3. 2011) a 5 000 USD z devízového účtu (kurz ECB 1,3607 USD / 1 EUR v deň úhrady 26. 3. 2011).

Pri prechode cez hranice došlo k colnému vybaveniu, pričom firma obdržala colnú deklaráciu, v ktorej bolo deklarované clo vo výške 1 100 eur, dovozná prirážka vo výške 590 eur a daň z pridanej hodnoty v sume 3 135 eur. Celkový colný dlh predstavoval 4 825 eur, ktorý firma uhradila 30. 3. 2011. Aj colný dlh vstupuje do obstarávacej ceny osobného automobilu.

Dňa 30. 3. 2011 prihlásila firma osobný automobil na dopravnom inšpektoráte, kde zaplatila v hotovosti registračné poplatky v sume 150 eur. V tento deň firma zaradila aj osobný automobil do užívania a o tom aj účtovala.

Účtovné prípady súvisiace s obstaraním automobilu kúpou od zahraničného

 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

Banka:                  UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:           1003625000/1111

IBAN:                    SK3611110000001003625000

SWIFT:                 UNCRSKBX

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok