dnes je 23.1.2021

Input:

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firme

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 AUTOMOBIL V MAJETKU FIRMY

4.2.1.1 Obstaranie a zaradenie automobilu vo firme

Ing. Ján Bolgáč

Právne predpisy a súvisiace predpisy


Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:
  § 409 – 475, v ktorých je riešená problematika kúpnej zmluvy,
  § 630 – 637 zaoberajúce sa zmluvami o nájme dopravného prostriedku;

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:
  § 25 ods. 4 písm. a) až c), v ktorých je definované oceňovanie automobilu pri rôznom spôsobe obstarania;

 • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v:
  § 13 ods. 6 a ods. 7 - zaradenie automobilu, ak obstarávacia cena nespĺňa podmienky stanovené zákonom na zaradenie do DHM,
  § 25 ods. 6 - o spôsob obstarania automobilu formou finančného prenájmu,
  § 35 ods. 1 a ods. 2 - definuje čo je alebo nie je súčasťou obstarávacej ceny automobilu;

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nesk. predpisov najmä v:
  § 17 ods. 26 písm. b), kde je definovaný spôsob úpravy daní pri odkúpení automobilu prenajatého formou operatívneho prenájmu,
  § 19 ods. 4, ktorý pojednáva o uznateľnosti nájomného do daňových výdavkov,
  § 21 ods. 1 písm. a), ktorý hovorí, že daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie automobilu,
  § 22 ods. 2 písm. a), ustanovuje, že ak má automobil vstupnú cenu vyššiu ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, tak je definovaný ako DHM odpisovaný,
  § 25 ods. 1 písm. f), stanovuje ocenenie automobilu pri jeho bezodplatnom nadobudnutí od darcu,
  § 25 ods. 5, definuje za akých podmienok sa stáva DPH súčasťou vstupnej ceny automobilu;

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov najmä v:
  § 628 – 630, riešená problematiku darovacej zmluvy,
  § 663 – 684 zaoberá sa problematikou nájomných zmlúv.

Konkrétne vysvetlenie

Automobil slúži na zabezpečenie prepravy osôb, materiálu a tovaru od dodávateľa alebo k odberateľovi, alebo na iné účely súvisiace s podnikaním. Automobilom sa zamestnanci vrátane členov štatutárnych orgánov (spoločníci, členovia dozorných rád a pod.) prepravujú na služobné cesty, čím sa prostredníctvom neho podieľajú na rôznych aktivitách účtovnej jednotky (napr. vybavovanie povinností na rôznych úradoch, poradách, na poštu, do banky a pod.).

Automobil účtovnej jednotky je považovaný za automobil zaradený do obchodného majetku firmy (ide o tzv. firemný automobil). Automobil, ako dopravný prostriedok vo všeobecnosti, vo firmách predstavuje časť DHM – odpisovaného, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie, jeho vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur (od 1. 3. 2009) a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Uvedením automobilu do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií automobilu potrebných na jeho plné funkčné využívanie pre potreby firmy. To znamená, že do automobilu buď hneď na začiatku alebo postupne zabuduje aj príslušenstvo automobilu, ktoré je nevyhnutné pre správne fungovanie firemného automobilu.


Vo firme sa však môžeme stretnúť aj s automobilmi, ktoré firma nevlastní, ale využíva ich pre jej činnosť. Ide o tzv. súkromné automobily zamestnancov a spoločníkov, ktoré zamestnanci a spoločníci firmy z určitých dôvodov môžu tiež používať napríklad pri pracovných cestách, pri určitých zákazkách, stretnutiach a pod. Zamestnanci, konatelia a vlastníci firmy však tieto automobily môžu používať pre potreby firmy len za zákonom stanovených podmienok.

Obstaranie automobilu

Pri určovaní daňovej uznateľnosti nákladov súvisiacich s obstaraním automobilu do majetku firmy je rozhodujúci spôsob a forma obstarania automobilu, ale aj o aký automobil ide. To znamená, či ide o osobný, dodávkový alebo špeciálny automobil.


Hneď na začiatok si treba ale uvedomiť, že podľa§ 21 ods. 1 písm. a) daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, teda ani výdavky (náklady) na obstaranie automobilu. Vstupná cena automobilu (všetky náklady na jeho obstaranie) sa do daňových výdavkov zahrnie len postupne vo forme odpisov alebo zostatkovej ceny.

Spôsoby obstarania automobilov sú:

 1. obstaranie kúpou,

 2. bezodplatné nadobudnutie,

 3. obstaranie formou operatívneho prenájmu,

 4. obstaranie formou finančného prenájmu,

 5. vklad automobilu do základného imania obchodnej spoločnosti,

 6. nadobudnutie automobilu veriteľom v prípade zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva,

 7. obstaranie automobilu vytvoreného vlastnou činnosťou,

 8. obstaranie automobilu preradením z osobného užívania do podnikania.

1. Obstaranie automobilu kúpou

Ide o obstaranie automobilu dodávateľským spôsobom, t.j. na základe kúpnej zmluvy. K prevodu vlastníckeho práva k automobilu dochádza odovzdaním a prevzatím automobilu, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je stanovené inak, napr. prevod vlastníckeho práva až zaplatením kúpnej ceny.

Podľa § 25 ods. 4 písm. a) zákona o účtovníctve automobil vstupuje do účtovníctva v určitom ocenení, t.j. stanoví sa jeho vstupná – obstarávacia cena.

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena je cena, za ktorú bol automobil obstaraný (v prípade obstarania kúpou – kúpený) vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Medzi náklady súvisiace s obstaraním patrí napr. clo, dopravné, náklady na uvedenie do prevádzky. Obstarávacia cena stanovená pre potreby účtovníctva je zároveň v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov vstupnou cenou pre daňové účely.

Obstarávacia cena zahŕňa nielen kúpnu cenu samotného automobilu a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania, ale aj hodnotu príslušenstva automobilu vrátane montáže. Príslušenstvom automobilu sa rozumejú napríklad rôzne nadstavby, ale aj elektrické ovládanie okien, centrálne uzamykanie dverí, klimatizačný systém, autorádio, autorádio s prehrávačom (MC/CD), prehrávač (MC/CD), reproduktory, anténa, poplašné a zabezpečovacie zariadenie, vzduchový vankúš (airbag), strešné okno, protiblokovacie zariadenie a pod.

DPH ako súčasť obstarávacej ceny automobilu

V zmysle § 25 ods. 5 zákona o dani z príjmov súčasťou vstupnej ceny je aj daň z pridanej hodnoty alebo časť DPH, ak ide o:

 • daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

 • daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na odpočítanie DPH koeficientom podľa osobitného predpisu (pomerné odpočítanie DPH).

Súčasťou obstarávacej ceny automobilu nie sú

Súčasťou obstarávacej ceny automobilu nie sú nasledujúce výdavky alebo náklady:

 1. penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním automobilu,

 2. kurzové rozdiely,

 3. úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto automobilu do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Dokladovanie

2. Bezodplatné nadobudnutie automobilu
Bezodplatne nadobudnutý automobil sa považuje za dar realizovaný prostredníctvom darovacej zmluvy v zmysle § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka. Darovacia zmluva musí byť písomná.

U obdarovaného sa v zmysle § 25 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov na ocenenie použije zostatková cena pri jeho vyradení v dôsledku darovania zistená u darcu. Táto cena je zároveň vstupnou cenou na účely odpisovania. Pre potreby účtovníctva sa bezodplatne nadobudnutý automobil ocení v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona o účtovníctve reprodukčnou obstarávacou cenou najlepšie podľa znaleckého posudku. Znalcom stanovená cena môže, ale nemusí byť zhodná so zostatkovou cenou automobilu u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania.


Automobil nadobudnutý bezodplatne od tretej osoby sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie DHM so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov automobilu od doby zaradenia tohto majetku do užívania (§ 56 ods. 12 postupov účtovania).

Automobil nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov ale-bo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie DHM a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy.

Analytická evidencia

Analytická evidencia podľa jednotlivých automobilov slúži na ich identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis automobilu, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania v účtovníctve, ocenenie, údaje o zvolenom postupe účtovného odpisovania a daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie, účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia.

Pri automobile, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa aj jednotlivé súčasti majetku (príslušenstvo) zaznamenávajú v príslušnej analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k automobilu priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia ale-bo vyradenia tohto príslušenstva. Analytická evidencia sa vedie pomocou inventárnych kariet dlhodobého majetku.

V prípade vlastníctva viacerých druhov a typov automobilov (osobné, nákladné, terénne) je vhodné viesť podrobnú analytickú evidenciu, napr. podľa Osvedčenia o evidencii vozidla (ŠPZ). Vhodne zvolená analytická evidencia automobilov zároveň umožní sledovanie hospodárnosti a vyťaženosti jednotlivých druhov automobilov, vývoj nákladov (spotreba pohonných látok pre daňovo uznané náklady do výšky normospotreby a pod.).

Účtovné zobrazenie

Z účtovného hľadiska sa analytická evidencia automobilov vedie na analytických účtoch k účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, napr. 022/101 – Osobný automobil BA-666 XX.

Obstaranie automobilu dodávateľským spôsobom sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia (nákup na faktúru alebo zmluvu v tuzemsku), 211 – Pokladnica (nákup v hotovosti) , 379 – Iné záväzky (nákup formou dovozu z tretích krajín vrátane cla a dovoznej prirážky).3. Obstaranie automobilu formou operatívneho prenájmu
Operatívny prenájom automobilu predstavuje krátkodobý ale-bo dlhodobý prenájom automobilu. Nájomný vzťah môže byť uzatvorený na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku v zmysle § 630 až § 637 Obchodného zákonníka alebo na základe nájomnej zmluvy v zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

Po odovzdaní automobilu nájomcovi do operatívneho prenájmu je automobil stále vo vlastníctve prenajímateľa a aj naďalej sa o tento automobil stará, s výnimkou bežnej údržby, pri ktorej nedochádza k významnému zásahu do prevádzkových vlastností automobilu. Nájomca nemá automobil zaúčtovaný vo svojom účtovníctve.


Pri operatívnom prenájme prenajímateľ väčšinou poskytuje nájomcovi aj ďalšie súvisiace služby, za ktoré mu platí nájomné. Nájomné nájomca účtuje v účtovníctve ako náklad. V nájomnom pri operatívnom prenájme sú zohľadnené aj dane, poistné, výdavky na dohodnuté opravy a iné náklady súvisiace s nájmom. V prípade znehodnotenia alebo poškodenia automobilu pri operatívnom prenájme, resp. pri inom obmedzení jeho využívania, je prenajímateľ povinný znížiť nájomné, resp. poskytnúť nájomcovi náhradný automobil.

Pri operatívnom prenájme automobilu býva nájomná zmluva uzatvorená väčšinou na dobu kratšiu ako je životnosť tohto automobilu.


Úprava daňových výdavkov súvisiacich s prenájmom je v § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého nájomné uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnie do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené. Zároveň zákon upresňuje, že nájomné zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná v daňových výdavkoch najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Nájomca nevykazuje automobil prenajatý formou operatívneho prenájmu vo svojom majetku. Účtuje len o jednotlivých splátkach nájomného, ktoré rovnomerne účtuje do svojich prevádzkových nákladov počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.

Odkúpenie automobilu pri operatívnom prenájme

Keďže pri operatívnom prenájme automobilu zostáva tento automobil počas celej doby prenájmu vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je povinný sa starať o jeho bezproblémové využitie nájomcom a keďže sa obvykle automobil vracia prenajímateľovi, ktorý ho poskytuje na základe nájomnej zmluvy novému nájomcovi, vykazuje automobil ako predmet operatívneho prenájmu na majetkových účtoch prenajímateľ.

Po ukončení operatívneho prenájmu nedochádza ku zmene majiteľa automobilu. Nie je povinnosťou nájomcu odkúpiť ním používaný (prenajatý) automobil. Ale je tu možnosť odkúpiť takto prenajímaný automobil. Či sa to však oplatí, musí rozhodnúť nájomca sám.


Z daňového pohľadu spôsob obstarania automobilu po skončení operatívneho prenájmu v prípade obstarávacej ceny nižšej ako 1 700 eur (keď sa firma rozhodne zaúčtovať obstaraný automobil do nákladov jednorázovo) predstavuje aj jednorazové daňové zníženie základu dane v období obstarania osobného automobilu po skončení operatívneho prenájmu. Pri spôsobe, ak je obstarávacia cena vyššia ako 1 700 eur firme nejde o jednorazové zníženie daňového základu, ale o postupné prenášanie obstarávacej ceny automobilu do nákladov formou odpisov (najmenej 4 roky).

4. Obstaranie automobilu formou finančného prenájmu
Finančným prenájmom automobilu sa rozumie obstaranie tohto automobilu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému automobilu z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb. Vlastnícke právo k automobilu prechádza na nájomcu bez zbytočného odkladu po skončení nájmu. Doba trvania nájmu automobilu má byť najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky


Automobil prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny, zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním automobilu formou finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 (rovnomerné odpisovanie) a § 28 (zrýchlené odpisovanie), ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. To znamená, že do daňových nákladov sa premietne každý mesiac alikvotná časť odpisu plus výška úroku v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom.

Výhody a nevýhody fi nančného prenájmu automobilu

Tento spôsob obstarania automobilu pomocou finančného prenájmu má svoje výhody aj nevýhody. Výhodami sú predovšetkým:

 • firma nemusí mať naraz celý objem finančných prostriedkov na kúpu automobilu,

 • firma používa automobil, ktorého nie je vlastníkom, ešte pred jeho splatením (kúpením),

 • hodnotu celého automobilu dostane do daňových nákladov za kratší čas ako pri priamom nákupe automobilu (najmenej za 60 % doby ako pri priamom obstaraní).

Nevýhodami sú:

 • finančná strata pre nájomcu pri odcudzení, resp. totálnom zničení automobilu,

 • dodanenie nájomcu pri predčasnom ukončení leasingovej zmluvy.

Dokladovanie

Doklady nevyhnutné k správnemu zaúčtovaniu a daňovej uznateľnosti obstarania automobilov závisia od konkrétneho spôsobu obstarania automobilu. Takýmito dokladmi sú pri:

 1. obstaraní kúpou – kúpna zmluva, dodávateľská faktúra, pokladničné doklady, doklady colného vybavenia (pri nadobudnutí z tretích krajín),

 2. bezodplatnom nadobudnutí – darovacia zmluva, znalecký posudok,

 3. pri obstaraní formou operatívneho prenájmu – zmluva o prenájme formou operatívneho prenájmu,

 4. obstaraní formou finančného prenájmu – leasingová zmluva, splátkový kalendár.

PRÍKLADY

 

1. Obstaranie automobilu kúpou od tuzemského dodávateľa


Firma A, s.r.o. dostala dňa 15. 3. 2011 zálohovú faktúru na budúcu kúpu dodávkového automobilu na sumu 26 500 eur so splatnosťou 15 dní. Firma A, s.r.o. neúčtuje o zálohových faktúrach, účtuje len úhradu zálohy. Predfaktúra bola uhradená dňa 30. 3. 2011 z dlhodobého bankového úveru, pri ktorom má firma dohodnuté 12 %-ný p.a. úrok.

(Uvažujeme so zjednodušeným výpočtom úrokov, t.j. bez zohľadnenia splátok úveru a následného výpočtu prislúchajúcich úrokov.)

Vyúčtovacia faktúra prišla po úhrade preddavku 2. 4. 2011 na celkovú sumu 40 000 eur. Vo faktúre bola zúčtovaná aj zaplatená záloha. Rozdiel vo výške 13 500 eur firma zaplatila z bežného bankového úveru dňa 8. 4. 2011.

Firma A, s.r.o. po predchádzajúcej objednávke u dodávateľa klimatizácie uhradila dňa 10. 4. 2011 v hotovosti dodanie a montáž klimatizácie do dodávkového automobilu v sume 1 500 eur. Po montáži klimatizácie zaregistrovala dodávkový automobil na dopravnom inšpektoráte, kde zaplatila v hotovosti registračné poplatky v sume 150 eur. V tento deň firma zaradila dodávkový automobil do užívania a o tom aj účtovala.

Do okamihu registrácie automobilu Firma A, s.r.o. už zaplatila zo svojho bežného bankového účtu banke úrok vo výške 265 eur za poskytnutý dlhodobý bankový úver a úrok 200 eur za preklenovací krátkodobý bankový úver (obidva k 31. 3. 2011).

Účtovné prípady súvisiace s obstaraním automobilu kúpou:


Poznámka

1) – Firma A, s.r.o. rozhodla, úroky z úverov do času uvedenia tohto automobilu do používania nebudú tvoriť súčasť obstarávacej ceny


V zmysle § 35 ods. 2 písm. h) postupov účtovania sú úroky z úveru priamym daňovým výdavkom, ak sa do okamihu uvedenia automobilu do užívania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny. Znamená to, že účtovná jednotka sa môže sama rozhodnúť, či úroky zaplatené do okamihu zaradenia automobilu do používania budú alebo nebudú súčasťou obstarávacej ceny. Úroky z úverov (krátkodobých aj dlhodobých) platené pred aj po zaradení automobilu do používania sú v zmysle § 19 ods. 3 písm. s) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom, ak podľa zákona o účtovníctve sa tieto úroky účtujú v nákladoch.

2. Obstaranie automobilu kúpou z tretej krajiny


Firma B, s.r.o. dostala faktúru od zahraničného dodávateľa (USA) za osobný automobil znejúcu na sumu 20 000 USD. Pri prepočte záväzku použila Firma B, s.r.o. kurz amerického dolára voči jednému euru v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. 1,3549 USD za 1 EUR. Firma uhradila faktúru čiastočne (15 000 USD) z bežného účtu v eurách (kurz komerčnej banky 1,3450 USD / 1 EUR v deň úhrady 23. 3. 2011) a 5 000 USD z devízového účtu (kurz ECB 1,3607 USD / 1 EUR v deň úhrady 26. 3. 2011).

Pri prechode cez hranice došlo k colnému vybaveniu, pričom firma obdržala colnú deklaráciu, v ktorej bolo deklarované clo vo výške 1 100 eur, dovozná prirážka vo výške 590 eur a daň z pridanej hodnoty v sume 3 135 eur. Celkový colný dlh predstavoval 4 825 eur, ktorý firma uhradila 30. 3. 2011. Aj colný dlh vstupuje do obstarávacej ceny osobného automobilu.

Dňa 30. 3. 2011 prihlásila firma osobný automobil na dopravnom inšpektoráte, kde zaplatila v hotovosti registračné poplatky v sume 150 eur. V tento deň firma zaradila aj osobný automobil do užívania a o tom aj účtovala.

Účtovné prípady súvisiace s obstaraním automobilu kúpou od zahraničného dodávateľa:


V zmysle§ 35 ods. 2