dnes je 10.8.2020

Input:

Oceňovanie, účtovanie a evidencia zásob

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.1 Oceňovanie, účtovanie a evidencia zásob

Ing. Jitka Meluchová, PhD.; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Oceňovanie, účtovanie a evidencia zásob   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Potreba vypracovania vnútropodnikových smerníc nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, je však nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti majetku a zdrojov krytia, sprehľadnenie systémov tokov majetku v podniku, dokonalé zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia predmetu účtovníctva a v neposlednom rade si ich v súčasnosti pri daňových kontrolách a auditoch pýtajú zamestnanci daňových úradov a audítori na to, aby sa oboznámili s fungovaním uvedených činností v účtovnej jednotke.

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc týkajúcich sa účtovníctva je prejavom úrovne vnútropodnikovej kultúry v oblasti účtovníctva a financií.

Článok I

Vymedzenie zásob

Zásoby sú vymedzené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”).

Za zásoby sú v účtovnej jednotke považované:

 1. Materiál – materiálom sú:
 2. suroviny – vo výrobnom procese sa úplne alebo sčasti transformujú na výrobok a tvoria jeho podstatu,
 3. pomocné látky – taktiež prechádzajú do výrobku, avšak netvoria jeho podstatu,
 4. prevádzkové látky – nestávajú sa súčasťou výrobku, sú však potrebné k zabezpečeniu výrobnej činnosti,
 5. náhradné dielce – ide o predmety určené k uvedeniu majetku do pôvodného stavu,
 6. obaly – slúžia k ochrane nakupovaného materiálu,
 7. iné – kancelárske potreby, drobné reklamné predmety, materiál zabezpečujúci drobné opravy budovy, PHM, ochranné pracovné prostriedky v ocenení do............EUR, o ktorých účtovná jednotka rozhodla, že nie sú dlhodobým hmotným majetkom.
 8. Nedokončená výroba – druh zásob, ktoré prešli jedným, prípadne viacerými výrobnými stupňami vo výrobnom procese - aspoň jednou výrobnou operáciou (presné vymedzenie nedokončenej výroby v účtovnej jednotke): 
  ................................................................................
 9. Polotovary vlastnej výroby sú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov (presné vymedzenie polotovarov vlastnej výroby v účtovnej jednotke): 
  ................................................................................
 10. Výrobky – obstarané vlastnou výrobou, sú výsledkom výrobného procesu. Na rozdiel od materiálu sú určené k predaju  (presné vymedzenie výrobkov v účtovnej jednotke):
  ................................................................................
 11. Tovar – zásoby, ktoré boli nakúpené za účelom ďalšieho predaja so ziskom. Takisto sú tovarom zásoby odovzdané do maloobchodných predajní.

Článok II

Oceňovanie zásob

 1. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami.
 2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
 3. Zásoby obstarané bezplatne sa oceňujú reálnou hodnotou.
 4. Vlastnými nákladmi sú: pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť.
 5. Reálna hodnota je cena, za ktorú by sa majetok obstaral na trhu v čase, keď sa o ňom účtuje. Stanovuje sa ako:
 6. trhová cena,
 7. posudok znalca.

Oceňovanie zásob rovnakého druhu pri vyskladňovaní:

 • cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov, pričom vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac,

 • metódou FIFO – prvá obstarávacia cena pri prírastku konkrétnej zásoby sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tejto zásoby.

Článok III

Účtovanie zásob


Účtovná jednotka si musí sama zvoliť spôsob, ktorým bude o zásobách účtovať. Spôsob A môžu využiť všetci podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva. Možnosť účtovania o zásobách spôsobom B sa vzťahuje iba na tie účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom. Ak účtovná jednotka účtujúca o zásobách spôsobom B splnila ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka aspoň dve z podmienok uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) ZoÚ, musí od nasledujúceho účtovného obdobia účtovať o zásobách spôsobom A.

Účtovanie o zásobách spôsobom A.

Pri nakupovaných zásobách používa účtovná jednotka tieto účty:

Materiál:

Účet Náplň účtovania   
111 – Obstaranie materiálu  Kalkulačný účet, ktorý slúži na zistenie konečnej výšky obstarávacej ceny vrátane nákladov spojených s obstaraním (prepravné, clo, poistné, skladné).   
112 – Materiál na sklade  Stav materiálu na sklade v hodnotovom vyjadrení.   
119 – Materiál na ceste  Materiál, ku ktorému došla faktúra, ale tento nebol zatiaľ dodaný alebo prevzatý na sklad. Používa sa pri uzávierke účtov.   

Tovar:

Účet Náplň účtovania   
131 – Obstaranie tovaru  Kalkulačný účet, ktorý slúži na zistenie konečnej výšky obstarávacej ceny vrátane nákladov spojených s obstaraním (prepravné, clo, poistné, skladné).   
132 – Tovar na sklade a v predajniach  Stav tovaru na sklade a v predajniach v hodnotovom vyjadrení.   
139 – Tovar na ceste  Tovar, ku ktorému došla faktúra, ale tento nebol zatiaľ dodaný alebo prevzatý na sklad. Používa sa pri uzávierke účtov.   


Účtovná jednotka si musí zvoliť k vyššie uvedeným syntetickým účtom vlastnú analytiku podľa štruktúry svojich zásob.

Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním sa účtujú priamo na príslušné analytické účty vytvorené k syntetickému účtu 112 – Materiál na sklade, 132 – Tovar na sklade a v predajniach, vytvorené podľa druhu skladovanej zásoby ( alebo sa účtujú na samostatnom analytickom účte 112/AE - Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním materiálu, 132/AE - Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním tovaru. Účet 112/AE, 132/AE sa časovo rozpúšťa (1x mesačne) percentom z celkovej sumy nákladov súvisiacich s obstaraním ku koncu príslušného mesiaca. Percento je stanovené pomerom spotrebovanej alebo predanej zásoby k súčtu stavu zásob na sklade k prvému dňu obdobia a príjmu zásoby na sklad za dané obdobie).

Účtovná jednotka touto smernicou ustanovuje druhy materiálov a cenovú hranicu tohto materiálu, ktoré bude pri ich nákupe účtovať priamo na účet 501 - Spotreba materiálu
(návrh): 
Druhy nakupovaného materiálu účtované priamo do nákladov

Obstarávacia cena

Kancelárske potreby do 3 EUR / kus 
Nákup odbornej literatúry do 10 EUR / kus 
..................................atď. .........EUR /kus

Pri zásobách vlastnej výroby účtuje jednotlivé materiálové a výrobné náklady najskôr priamo do nákladov na príslušné nákladové druhy. O rozpracovanosti nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov účtuje 1x mesačne (dekádne, denne) na základe hlásenia výroby. Pre jednotlivé stupne rozpracovanosti účtovná jednotka zostavuje kalkulačné listy jednotlivých produktov (polotovarov, výrobkov), ktoré sú súčasťou evidencie potrebnej pre oceňovanie skladovaných zásob. Na účtovanie o zásobách vlastnej výroby sa používajú účty:

121 – Nedokončená výroba, 
122 – Polotovary vlastnej výroby, 
123 – Výrobky.

(Poznámka – vymedzenie druhov materiálov, ktoré sa účtujú priamo do spotreby môžu byť zadefinované aj v samostatnej smernici)

alebo

Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom B. Skladová evidencia zásob pri ich účtovaní spôsobom B je prvotná.

Obstarávaciu cenu nakupovaných zásob účtuje priamo do spotreby na účet 501 – Spotreba materiálu504 – Predaný tovar. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním účtuje priamo na príslušné analytické účty vytvorené k syntetickému účtu 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar, vytvorené podľa druhu skladovanej zásoby (alebo ich účtuje na samostatnom analytickom účte 501/AE – Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním materiálu, 504/AE - Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním tovaru).

Pri zásobách vlastnej výroby účtuje jednotlivé materiálové a výrobné náklady najskôr priamo do nákladov na príslušné nákladové druhy. O rozpracovanosti nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov v priebehu účtovného obdobia neúčtuje. Pre jednotlivé stupne rozpracovanosti účtovná jednotka zostavuje kalkulačné listy jednotlivých produktov (polotovarov, výrobkov), ktoré sú nedielnou súčasťou evidencie potrebnej pre oceňovanie skladovaných zásob.

Na konci účtovného obdobia účtovná jednotka na základe fyzickej inventúry zásob preúčtuje:

Začiatočné zostatky skladovaných zásob do spotreby
materiál 501 / 112 
nedokončená výroba 611 / 121 
polotovary vlastnej výroby 612 / 122 
výrobky 613 / 123 
tovar 504 / 132