dnes je 10.8.2020

Input:

Odlišné princípy zdaňovania elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou v roku 2019

6.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.55 Odlišné princípy zdaňovania elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Odlišné princípy zdaňovania elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou vylučujú niektoré ustanovenia, ktoré sa uplatňujú pri zdaňovaní ostatných selektívnych výrobkov spotrebnými daňami.

Pri energetických spotrebných daniach nie je napríklad zavedený inštitút oprávneného príjemcu, neuplatňuje sa daňový režim pozastavenia dane a zloženia zábezpeky na daň a taktiež sa nepoužíva sprievodný dokument. Vznik daňovej povinnosti pri zdaňovaní zemného plynu a elektriny, na rozdiel od iných výrobkov podliehajúcim spotrebným daniam je takisto odlišný. Daňová povinnosť nevzniká dňom prepustenia tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani do daňového voľného obehu, ale dňom ich dodania konečnému spotrebiteľovi alebo dňom vlastnej spotreby právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá nie je konečným spotrebiteľom. Pri dodávkach zemného plynu a elektriny ide o opakované platby, pri ktorých daňová povinnosť vzniká dňom dodania konečnému spotrebiteľovi najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe plynu alebo elektrickej energie.

Okrem toho má spotrebná daň z energií silný sezónny charakter, je ovplyvňovaná momentálnym ročným obdobím, ale aj danými klimatickými podmienkami počas toho roka. Pôsobia na ňu rôzne vplyvy, ktoré je nemožné odhadnúť v súvislosti s vývojom príjmu do štátneho rozpočtu. Napríklad plyn je špecifický tým, že ako surovina je hlavne využívaný ako energia na výrobu tepla, čo zabezpečuje jeho spotrebu hlavne v zimných mesiacoch. Preto jeho spotreba záleží aj od dátumu príchodu a od charakteru zimy, ktorá daný rok zasiahne územie Slovenska. Ako aj vyšší záujem právnických a fyzických osôb ako oprávnených spotrebiteľov na využívanie elektrickej energie oslobodenej od dane. Taktiež významným atribútom je fakt, že uhlie ako jediné ponúka možnosť pre konečného spotrebiteľa sa predzásobiť. Ďalej existuje riziko odstavenia plynu dodávateľom, ako bolo začiatkom roka 2010, ktorý bol poznačený plynovou krízou, počas ktorej bol dovoz plynu z Ruskej federácie na dva týždne odstavený. Pričom, ale výraznejší vplyv na príjmy zo spotrebnej dane to nemalo,