dnes je 25.2.2020
Input:

Odpis dronu a výcvik pilota dronu

10.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis dronu a výcvik pilota dronu

Ing. Pavel Novák

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Do které odpisové skupiny zařadit dron? A je výcvik pilota dronu daňový náklad a nemusí se zaměstnanci, kterému tento výcvik zaplatíme, přičítat k základu daně z příjmů ze závislé činnosti?

Další informace k dotazu a oboru činnosti firmy:

Dron bude sloužit k fotografování, kdy fotografie budou využívány v rámci činnosti firmy. Jsme tiskárna a jednou ročně vyrábíme firemní kalendář, který dáváme jako reklamní předmět našim obchodním partnerům i potenciálním partnerům.  V budoucím kalendáři budou fotografie z dronu. Tento nástěnný kalendář obsahuje vždy fotografie pořizované  majitelem – jednatelem, který má pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce.

Naše nástěnné kalendáře dáváme i do soutěže  o nejlepší nástěnný kalendář a pravidelně s nimi vyhráváme některé z prvních tří míst. Umístění v soutěžích je pro naši firmu reklamou, neboť vyrábíme kalendáře na zakázku jiných firem.  Navíc jsou již domluvené zakázky na fotografie z dronu. Fotografie využíváme i při našich reklamách na webových stránkách, fotografie z dronu se tam také objeví.

Na našich webových stránkách inzerujeme zhotovení fotografií.  Fotografování je předmětem naší činnosti, nejde však o stěžejní činnost firmy. Výcvik na pilotování dronu má podstoupit jednatel, který bude dron při fotografování používat.

Odpověď

Obecně lze říci, že všechny výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně dají odečíst ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). ZDP pak  dále v § 24 odst. 2 uvádí příklady výdajů (nákladů), které lze jako daňově účinné uznat. Tento seznam výdajů  není a ani  nemůže být konečný. V této souvislosti je nutné uvést, že výdaje uvedené v dotazu, které jsou neodmyslitelné u podnikání jednoho poplatníka, nemusí  být typické a nezbytné pro podnikání druhého poplatníka, který pak musí prokazovat správci daně souvislost výdaje se zdanitelnými příjmy. Zkrátka a jasně, o tom, zda poplatník obhájí vynaložený náklad jako daňově účinný, rozhodují specifika konkrétní činnosti poplatníka a nelze stanovit pravidlo, které by platilo pro všechny poplatníky. To co „projde” s ohledem na specifika konkrétní činnosti poplatníka jednomu poplatníkovi, nemusí obhájit jako výdaj daňově účinný jiný  poplatník. Posouzení daňové uznatelnosti  souvisí se stanovením určité hranice ve využitelnosti  pro zdanitelné příjmy,  ať  už  současných nebo  budoucích,  na  straně opačné s reprezentací a osobní  potřebou např. zaměstnanců u korporací.  Náklady na reprezentaci jsou obvykle výdaje (náklady), které nejsou cenově přiměřené a nesouvisející se zdanitelnou činností poplatníka [§ 25 odst. 1 písm. t) a  u) ZDP]. Téma   nestandardních  výdajů   je  velmi   široké  a   nelze sestavit zcela vyčerpávající seznam  s řešením pro činnosti poplatníků, natož  bez znalosti konkrétních podrobností týkajících se například způsobu a velikosti dosahovaných příjmů a z toho vyplývající přiměřenosti a cenovou obvyklostí souvisejících výdajů. Pro úplnost doplním, že při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část odpisů (§ 28 odst. 6 ZDP).

V případě, že jsou údaje uvedené v dotazu úplné a vyčerpávající, zastávám názor, že by neměl být problém zahrnout výdaj spojený s pořízením dronu  do výdajů daňově uznatelných, popř. při zařazení do obchodního majetku uplatnit do daňových výdajů daňové odpisy dronu. Stejně tak uplatnit výdaje spojené se zaškolením zaměstnance (jednatele, který má pracovní smlouvu na pozici obchodního zástupce za předpokladu, že pracovní náplní obchodního zástupce je i pořizování snímků) do daňových výdajů zaměstnavatele ve smyslu § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. ZDP. Nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na školení zaměstnance jsou pak u zaměstnance osvobozena z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP.

Co se týče zařazení dronu dle Přílohy č. 1 ZDP do odpisové skupiny, není dron v žádné odpisové skupině výslovně uveden. Podle ustanovení § 30 odst. 1 ZDP se hmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin podle přílohy č. 1 k ZDP, nejde-li o hmotný majetek zatříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC nebo hmotný majetek odpisovaný podle § 30 odstavců 6 až 8 ZDP, zařadí do odpisové skupiny 2.