dnes je 23.1.2020
Input:

Okamžik zahájení inventury

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik zahájení inventury

Ing. Pavel Novák

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


S auditorem řeším dokladovou inventarizaci účtů. Na inventurním protokole jsem uvedla okamžik zahájení inventury 25. 1. 201X, protože v tento den jsme dle plánu inventur dokladovou inventuru zahájili.

Auditor mi tento termín vytknul, dle jeho názoru měla být inventarizace zahájena nejpozději 31. 12. 201X-1. Domnívám se, že dle § 30 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, mohou takto postupovat a nechybuji.

Odpověď

Domnívám se, že zde došlo k nedorozumění mezi auditorem a účetní jednotkou a že došlo k zaměnění významů termínů „rozhodný den” a „den zahájení inventury”.

Účetnictví je průkazné, pokud jsou průkazné všechny účetní záznamy a pokud byla provedena inventarizace. Inventarizace je prováděná u veškerého majetku a veškerých závazků. Inventarizace je proces a inventura je jeho součástí. Inventarizace se provádí k okamžiku, kdy se sestavuje řádná nebo mimořádná účetní závěrka (k tzv. rozvahovému dni), jedná se o tzv. periodickou inventarizaci. Vzhledem k tomu, že většina účetních jednotek má účetní období kalendářní rok, sestavují řádnou účetní závěrku a zjišťují skutečný stav majetku a závazků za rok 201X-1 k 31. 12. 201X-1. Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují:

  • fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci (většina zásob, pokladní hotovost atd.), nebo

  • dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci (např. u závazků, stavů účtů apod.).

Periodická inventarizace se provádí k rozvahovému dni [§ 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ)]. To bývá v praxi velmi administrativně i organizačně náročné, popř. téměř nemožné, a proto si může účetní jednotka do rozvahového dne stanovit rozhodný den (předchází rozvahovému dni), kdy provede inventury, a k rozvahovému dni pak upraví stavy o přírůstky a úbytky na základě účetních záznamů. Podle § 30 odst. 6 ZoÚ platí, že při periodické inventarizaci účetní jednotky:

  • mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem,

  • ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

Inventury za rok 201X-1 tak  mohou být účetními jednotkami zahájeny nejdříve dnem 1. 9. 201 X-1 a ukončeny musí být do 28. 2. 201X. Přestože je tedy možné inventury ukončit do 28. 2. 201X, rozhodný den lze stanovit pouze v rozmezí od 1. 9. 201X-1 do 31. 12. 201X-1 (rozhodný den, musí předcházet dni rozvahovému).  Není vyloučeno, že účetní jednotka si nezvolí rozhodný den a zahájí inventuru až po rozvahovém dni, ukončit ji však musí nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

Inventurní soupisy jsou povinné účetní záznamy, které musí být průkazné. Ustanovení § 30 odst. 7 ZoÚ jim stanoví povinné informace, které musí obsahovat. Jedná se především o soupisy majetku a závazků, který podléhá inventarizaci. Majetek a závazky je nezbytné přesně identifikovat. Součástí inventurního soupisu je podpisový záznam osoby, která je odpovědná za vytvoření tohoto identifikačního soupisu. Podpisový záznam musí připojit osoby, které jsou odpovědné za provedení inventur. V inventurním soupisu musí být jasně uvedeno, jaký způsob zjišťování skutečných stavů byl použit. Protože se při inventarizaci ověřuje také ocenění majetku a závazků, musí být součástí inventurního soupisu ocenění k rozvahovému dni (nebo k rozhodnému dni). Inventurní soupis musí obsahovat okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Pokud účetní jednotka rozhodla o stanovení rozhodného dne, uvádí jej, stejně jako okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.