dnes je 5.6.2020

Input:

Opatrenia v oblasti správy daní na zmiernenie pandémie koronavírusu

6.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.79 Opatrenia v oblasti správy daní na zmiernenie pandémie koronavírusu

Ing. Peter Horniaček

Medzi opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 patria aj opatrenia v oblasti správy daní.

Vláda SR a následne NR SR za týmto účelom prijali zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Lex Corona zákon”) – ČPT 40, ktorý o. i. úprav obsahuje aj opatrenia v oblasti správy daní.

Dôležité na úvod je uviesť, že časová pôsobnosť všetkých opatrení, je podľa tohto zákona od 12. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie”) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Znamená to, že časová pôsobnosť opatrení nie je daná pevným dátumom, ale vzhľadom na vývoj situácie až koncom toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR túto mimoriadnu situáciu odvolá. K opatreniam v oblasti správy daní patria:

  • doručovanie podania (§ 3) – daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať voči finančnej správe elektronickým prostriedkami (t. j. cez portál finančnej správy alebo cez ÚPVS) a zároveň nejde o také podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu (napr. daňové priznanie), môže počas pandémie, podať podanie aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail. Takéto podanie nie je potrebné doručiť do piatich dní aj v listinnej podobe.

  • zmeškanie lehoty (§ 4) – ak daňový subjekt počas obdobia nevykoná určitý úkon (napr. podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane, atď.) v zákonom stanovenej alebo správcom dane požadovanej lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty, za podmienky, že predmetný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak tento zákon neustanovuje inak. Zo strany daňového subjektu teda nie je potrebná žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, ale je potrebné, aby v tejto náhradnej lehote vykonal predmetný úkon.

  • doručovanie (§ 5) – ak by pošta počas obdobia pandémie zmenila alebo upravila svoje podmienky doručovania poštových zásielok, bude sa pri doručovaní písomností daňovým subjektom postupovať podľa týchto podmienok, pričom v súčasnosti pošta nedoručuje zásielky opätovne. Zároveň zákon zavádza fikciu doručenia, ktorá nastane v posledný deň lehoty, v ktorej bola zásielka uložená na pošte.

  • prerušenie daňovej kontroly (§ 6) – ak počas obdobia pandémie prebieha daňová kontrola, lehota na jej vykonanie sa zo zákona počas obdobia pandémie prerušuje. To znamená že sa lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušuje aj spätne, nakoľko obdobie pandémie začalo dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR a trvá až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k odvolaniu mimoriadnej situácie. O tento čas sa zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly ex offo predlžuje. Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, aby mohol byť v tejto ťažkej ekonomickej situácii daňovým subjektom vrátený nadmerný odpočet alebo jeho časť, o ktorej správca dane s určitosťou vie, že daňovému subjektu oprávnene patrí. Ak takýto čiastkový protokol správca dane vydá, lehota na vykonanie daňovej kontroly sa jeho vydaním ex lege preruší, a to do konca obdobia pandémie.

  • prerušenie daňového konania (§ 8) – počas obdobia pandémie sa ex offo bude prerušovať akékoľvek daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie). Môže ísť o konanie, ktoré začalo pred obdobím pandémie,