Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov v roku 2019

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23 Organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 11/2019 o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý nadobudne účinnosť od 1. júla 2019, sa ministerstvo financií s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodne na organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov. Organizačný poriadok komisie podpisuje poverený zamestnanec ministerstva financií a poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.

Ministerstvo financií v lehote na zriadenie poradnej komisie, ktorá je 120 dní od doručenia žiadosti o zriadenie poradnej komisie, dotknutému daňovému subjektu doručí organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov, oznámi dátum, do ktorého bude prijaté stanovisko k riešeniu spornej otázky, ako aj oznámi názov dotknutých osobitných predpisov, ako napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a právneho predpisu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a názov dotknutej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov sa uvedú najmä opis a charakteristika spornej otázky, výkladové pravidlá pre právne otázky a skutkové otázky, ktoré sa majú vyriešiť, forma komisie pre riešenie sporov a druh postupu alternatívneho riešenia sporov, iný ako postup smerujúci k prijatiu nezávislého stanoviska, harmonogram riešenia spornej otázky, zloženie komisie vrátane počtu členov, mien a priezvisk členov, údajov o ich kompetencii, kvalifikácii a všetkých konfliktoch záujmov, pravidlá, ktoré upravujú účasť dotknutých daňových subjektov a tretích strán, výmenu vyjadrení, informácií a dôkazov, náklady, druh postupu riešenia spornej otázky, ktorý sa má použiť, a ďalšie príslušné procesné postupy alebo organizačné postupy, ako aj logistické postupy v súvislosti s prijatím stanoviska komisie a s jeho doručením.

Ak bola žiadosť o zriadenie poradnej komisie podaná z dôvodu, že bola žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia dotknutého daňového subjektu odmietnutá zo strany ministerstva financií, v organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov sa uvedú len náležitosti, ktorými sú opis a charakteristika spornej otázky, harmonogram riešenia spornej otázky, zloženie komisie pre riešenie sporov vrátane počtu členov, mien a priezvisk členov, údajov o ich kompetencii, kvalifikácii a všetkých konfliktoch záujmov, a pravidlá, ktoré upravujú účasť dotknutých daňových