dnes je 24.10.2020

Input:

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa pri nastúpení zamestnankýň na MD a RD v roku 2018

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.2.2 Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa pri nastúpení zamestnankýň na MD a RD v roku 2018

Ing. Martina Švaňová


Aké má zamestnávateľ povinnosti pri zamestnankyniach nastupujúcich na materskú a rodičovskú dovolenku voči zdravotnej a sociálnej poisťovni?

1. Nahlásiť prerušenie, zmenu

2. a následne nahlasovať prerušenie aj každý ďalší mesiac trvania MD a RD?

3. Ako je to prosím s ich dovolenkou pred nástupom

Pohľad autora na problematiku:

Materská a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, počas ktorých je platiteľom poistného štát. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky má zamestnávateľ voči príslušnej Zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladá priamo zákon o Zdravotnom poistení a Sociálnom poistení.

Zdravotné poistenie

Štát je platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské, ďalej za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená.

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného” do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poisteného, nasledovné skutočnosti:

- začiatok a koniec poberania nemocenskej dávky materské

Zamestnávateľ použije kód „1O” , ktorým oznamuje deň, kedy zamestnanec začal poberať dávku materského a deň, kedy skončil poberať dávku materského

- začiatok a koniec čerpania ospravedlneného pracovného voľna z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (ak zamestnanec bude po ukončení materskej dovolenky čerpať rodičovskú dovolenku – nebude vykonávať zárobkovú činnosť)

zamestnávateľ použije kód „2” , ktorým oznamuje koniec a začiatok platnosti tejto kategórie platiteľa poistného, t. j. oznamuje deň ukončenia/deň vzniku kategórie platiteľa poistného „zamestnanec” z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,

- začiatok a koniec poberania štátnej sociálnej dávky rodičovský príspevok

zamestnávateľa oznamuje pod kódom „1C”, kedy oznamuje začiatok a koniec platnosti tejto kategórie platiteľa poistného, t. j. oznamuje deň, kedy zamestnanec začal/skončil poberať rodičovský príspevok.

Sociálne poistenie

Pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 8 dní od začiatku jej čerpania a do ôsmich dní od jej skončenia:

- dátum začiatku a dátum skončenia čerpania materskej dovolenky,

- dátum začiatku a dátum skončenia čerpania rodičovskej dovolenky,

-