dnes je 27.11.2020

Input:

Podmienky pre získanie príspevku "Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou COVID-19" podľa Opatrenia č. 3 - Prvá pomoc +

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.122 Podmienky pre získanie príspevku „Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou COVID-19” podľa Opatrenia č. 3 – Prvá pomoc +

Ing. Dušan Preisinger

Z dôvodu riešenia mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sprístupnilo aj v rámci druhej vlny pandémie pomoc „Podporu zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou”.

Opatrenie č. 3 určuje oprávnených žiadateľov o príspevok – zamestnávateľa vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti. Zamestnávateľom je:

a) právnická osoba so sídlom na území SR alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom pomere;

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou s oprávnením podnikať na území SR;

c) právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného zákona (najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území SR).

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Neoprávneným žiadateľom sú subjekty verejnej správy a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.

Cieľovou skupinou je len zamestnanec s dňom nástupu do práce v zmysle § 43 ods. 1 písm. c) ZP Zákonníka práce najneskôr 2. 9. 2020, tzn., ide o zamestnanca v pracovnom pomere. Nárok na príspevok si nemôže uplatniť zamestnávateľ na:

  • zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

  • konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu;

  • spoločníka, ktorý pre s. r. o. pracuje bez pracovnej zmluvy;

  • spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu;

  • osoby pracujúce na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka;

  • dobrovoľníka.

Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.

Počas poskytovania príspevku musí zamestnávateľ s odbornou starostlivosťou dodržiavať ustanovenia Opatrenia č. 3, tzn.:

  • môže zvýšiť počet zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov si príspevok uplatňovať nemôže;

  • ak má viac prevádzok, nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatňuje príspevok na inú prevádzku.

Zamestnávateľ v zmysle Opatrenia č. 3 Prvá pomoc + môže požadovať príspevok na:

a) úhradu náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce najviac vo výške 1 100 €;

b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

Príklad výpočtu paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca (v závislosti od poklesu tržieb – Opatrenie č. 3B)

Pri výpočte poklesu tržieb si zamestnávateľ sám zvolí alternatívu výpočtu poklesu tržieb (výber zo 4 alternatív):

1. Porovnanie tržby za vykazovaný mesiac (napr. 10/2020) s tržbou za rovnaký mesiac minulého roku (10/2020).

Výsledkom podielu je úroveň poklesu tržieb, na základe ktorej je vypočítaná hodnota nároku na finančný príspevok. Pri subjektoch účtujúcich v podvojnom účtovníctve ide o sumu výnosov na základe mesačnej fakturácie. Pri subjektoch uplatňujúcich jednoduché účtovníctvo ide o sumu príjmov prijatých na bankový účet alebo do pokladne. Ide o porovnanie „mesiac 2019/mesiac 2020”.

Napr.: tržby za október 2019 = 5 000 €; tržby za október 2020 = 2 000 €.

Výpočet:

(október 2020) / (október 2019) = 2 000 € / 5 000 € = 40 %, tzn. ide o „kategóriu poklesu tržieb 40 % a viac”).

2. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac (napr. 10/2020) s priemerom tržby v roku 2019 (len 1/12 tržieb za rok 2019), pričom oprávnenými sú tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť počas celého roku 2019.

Výpočet je vhodný pre firmy, ktoré vykazovali v roku 2019 výraznú kolísavosť vo vývoji tržieb (odvetvia s vysokou sezónnosťou).

Napr.: tržby za rok 2019 = 36 000 €; pričom Ø tržby za rok 2019 vo výške 1/12 roka = 3 000 €; tržby za október 2020 = 2 000 €.

Výpočet:

(Ø tržby za rok 2019 - tržby za október 2020) / Ø tržby za rok 2019 = (3 000 € - 2 000 €) / 3 000 € = 33,33% = 34 %, tzn. ide o „kategóriu poklesu tržieb 20 % až 39,99 %”).

(Podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 76/2020 Z. z. sa pokles tržieb zaokrúhľuje na celé číslo nahor).

3. Porovnanie v rámci roka, t. j. porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pričom oprávnenými sú tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.

Princíp tohto modelu je v tom, že sa porovnajú tržby dosiahnuté v októbri roku 2020 s tržbami dosiahnutými vo februári 2020 (plný mesiac bez obmedzenia prevádzky).

Napr.: tržby za február 2020 = 5 500 €; tržby za október 2020 = 3 000 €.

Výpočet:

(február 2020 - október 2020 / február 2020 = (5 500 € - 3 000 €) / 5 500 € = 2 500 € / 5 500 € = 45,45 % = 46 % (tiež ide o zaokrúhlenie na celé číslo nahor), tzn. ide o „kategóriu poklesu tržieb od 40 % až 59,99 %”).

4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac

Oprávnenými sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Výpočet:

(september 2020 – október 2020) / september 2020 = (3 500 € – 700 €) / 3 500 € = 87,27 % = 80 % (zaokrúhlenie nahor).

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

Pokles tržieb Október 2020 a ďalšie mesiace 
od 20 % – 39,99 %  270,- EUR 
od 40 % – 59,99 %  450,- EUR 
od 60 % – 79,99 %  630,- EUR 
od 80 % a viac  810,- EUR 

Na účely Opatrenia č. 3B sa za zamestnanca považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Jedinou podmienkou je, že tento zamestnanec nemal viac ako 50% fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, nehľadiac na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Príspevok podľa opatrenia 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.

Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle tabuľky k opatreniu 3B, ktorá je uvedená vyššie. Príspevok podľa opatrenia 3B sa neposkytuje na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku. Príspevok sa taktiež neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci (bod 2.5. schémy štátnej pomoci).

Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť”), ktorú predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo. Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie zamestnávateľa, resp. SZČO. K žiadosti musí zamestnávateľ / SZČO povinne predložiť Výkaz pre priznanie príspevku (ďalej len „výkaz”).