dnes je 19.4.2021

Input:

Pohľadávky firmy - významná účtovná hodnota

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.141 Pohľadávky firmy – významná účtovná hodnota

Ing. Dušan Preisinger

Pohľadávky majú významnú pozíciu nielen v bilančnej štruktúre firmy, ale najmä v štruktúre obežných aktív. Sú v nich viazané všetky prevádzkové priame a režijné náklady, vrátane ziskovej marže. Vývoj bilančnej hodnoty pohľadávok ovplyvňuje schopnosť splácať nielen záväzky z obchodného styku, ale aj krátkodobé záväzky vyplývajúce z prevádzkových úverov. Pre podnikateľský subjekt je dôležitý vývoj ukazovateľa „pohľadávky/krátkodobé záväzky (KZ)”. Ak sa účtovná hodnota pohľadávok zvyšuje, ale účtovná hodnota KZ klesá, firma je v pozícii prevádzkového zisku. To znamená, že rentabilita tržieb je zdrojom disponibilnej masy zisku, ktorá zabezpečuje schopnosť splácať KZ napriek zvýšeniu doby obratu pohľadávok. Ide o pohotovú likviditu (likvidita II. stupňa --> „hotovosť + pohľadávky/KZ”, ktorej optimálna úroveň by mala firma dosahovať na úrovni 1,0 – 1,5). Vyššia účtovná hodnota zvyšuje rast priamych a režijných nákladov viazaných v pohľadávkach. Doba inkasa pohľadávok ovplyvňuje nielen tlak na vlastné zdroje, ale aj na mieru finančnej závislosti. Pre firmu je dôležité, či pohľadávky sú reálnymi obežnými aktívami, ktoré zabezpečujú okamžité vlastné disponibilné zdroje zabezpečujúce minimálne jednoduchú reprodukciu prevádzkového cyklu. Z hľadiska solventnosti firmy je preto dôležitý vývoj ukazovateľa „tržby/pohľadávky” (ide o individuálnu hodnotu, ktorá je špecifická podľa odvetvia a veľkosti firmy). Z hľadiska finančnej stability firmy je dôležité, aby sa hodnota ukazovateľa zvyšovala. Ide o zhodnotenie nákladov v tržbách.

Významným faktorom, z hľadiska účtovníctva, je vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku, ak veriteľ a dlžník majú voči sebe vzájomné pohľadávky súvisiace s plnením rovnakého druhu (najčastejšie ide o peniaze) a je možné ich účtovne vysporiadať. Zánik je možný, ak sú pohľadávky vzájomne započítateľné. Ide o zánik previazaných pohľadávok medzi podnikateľskými subjektami (názor autora: Pozícia pohľadávok je z tohto hľadiska špecifická v tom, že je možné toto aktívum so záväzkami započítať. Výsledkom je, že sa „vyčistí” štruktúra bilancie. Pohľadávky po lehote splatnosti, prípadne nedobytné, sa vykompenzujú znížením relevantných záväzkov. Zníži sa bilančná hodnota firmy. Zvýši sa tým kapitálová vybavenosť „vlastný kapitál/bilančná hodnota”. Vzájomné započítanie nemá vplyv na hodnotu vlastného kapitálu. Neohrozí zníženie úrovne likvidity II. stupňa firmy. Ide o bezhotovostné vyrovnanie. Zníži sa tým miera finančnej závislosti firmy „vlastný kapitál/cudzie zdroje”. Vzájomné započítanie je účtovnou operáciou, ktorou sa zmení štruktúra bilancie. Má však významný vplyv pri prípadnej komunikácii s komerčnou bankou pri žiadosti o poskytnutie najmä prevádzkového úveru. Súčasne sa optimalizuje hodnota pracovného kapitálu (PK) --> „obežné aktíva-KZ”. Ide o individuálny ukazovateľ. Pre firmu je dôležité, či sa vzájomným započítaním zvýšila hodnota ukazovateľa „PK/obežné aktíva”. To znamená, či sa zlepšila štruktúra likvidity. Všetky vyššie uvedené ukazovatele ovplyvňujú úveruschopnosť firmy, ktorú banka vyhodnocuje pri posúdení žiadosti o úver z hľadiska bonity. Súčasne sa po započítaní zníži účtovne vykázaná krátkodobá finančná zaťaženosť).

Okrem účtovného hľadiska sú, okrem vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov, pre firmu dôležité aj právne účinky vyplývajúce zo zániku záväzkov pri tzv. „stretnutí” vzájomných pohľadávok. To znamená, že subjekty sú súčasne veriteľom a dlžníkom. Súčasne musí ísť o plnenie rovnakého druhu (ide najmä o započítanie peňažných pohľadávok). Započítanie pohľadávok je možné, ak ide o subjekty, ktoré sú súčasne dlžníkom a veriteľom. Za započítateľné sa nepovažujú tie pohľadávky, ktoré sú v zmysle príslušných zákonov zo započítania vylúčené, alebo sú vylúčené na základe dohody podnikateľských subjektov. Pri realizácii vzájomného započítania je významnou požiadavka presne špecifikovať pohľadávky, ktoré sa započítania týkajú a ich hodnotu. Dôležitou je, z hľadiska kompenzácie pohľadávok so záväzkami to, že ich zánik je možný iba v rozsahu, v rámci ktorého sa vzájomne kryjú. To znamená, že pohľadávka zaniká len do výšky príslušnej tzv. protipohľadávky. Zostávajúca časť pohľadávky naďalej zostáva v platnosti a je účtovnou položkou.

Z hľadiska základu dane z príjmu (ZDP) je dôležitý zákonom určený režim súvisiaci s odpisom pohľadávky. Ide o účet „Odpis pohľadávky” z dôvodu trvalého upustenia od jej vymáhania. Tento účtovný odpis však nie je daňovým výdavkom automaticky, až po splnení určených podmienok podľa zákona o dani z príjmov. Za daňový výdavok (resp. náklad) je možné uplatniť len tú výšku bilančnej hodnoty pohľadávky, ktorá bola zaúčtovaná ako zdaniteľný príjem (ide o ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov). Je však potrebné uviesť, že pohľadávka u veriteľa aj dlžníka sa stáva súčasťou základu dane až po jej zaplatení. Nakoľko zápočet je potrebné považovať za formu uhradenia, pohľadávka/záväzok sa stávajú súčasťou základu dane.

Súčasťou riadenia pohľadávok je aj využitie možnosti ich postúpenia (táto možnosť je upravená v § 524 – 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). Ide o dohodu medzi veriteľom a treťou osobou, ktorá na seba preberá pozíciu pôvodného veriteľa. Napriek tomu, že hodnota inkasa za postúpenú pohľadávku je logicky nižšia ako jej bilančná hodnota, zvyšuje likviditu I. stupňa. Dôležité je, že veriteľ môže postúpiť pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka. Postúpenie pohľadávky však nie je prípustné v prípade, ak nebolo v súlade s predošlou dohodou s dlžníkom. Postúpená pohľadávka z hospodárskej činnosti sa účtuje podobne ako odpis pohľadávky (na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky). Pred jej vyradením z účtovníctva je potrebné zúčtovať hodnotu opravnej položky k tejto pohľadávke. Ide o opravnú položku, ktorá bola vytvorená k pohľadávke, bola súčasťou účtovne zdaniteľných príjmov a táto pohľadávka nebola premlčaná. Za náklady sa